Wielogłos,2012, Numer 3 (13) 2012

Redaktor naczelny: Teresa Walas
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Rok wydania: 2012
Słowa kluczowe: edytorstwo jako specjalność, edytorstwo naukowe w Polsce, edycja elektroniczna , editing as specialisation, scholarly editing in Poland, electronic edition, edytorstwo naukowe, krytyka tekstu, ruch wydawniczy, escholarly editing, textual criticism, publishing, historia edytorstwa, zasady transkrypcji, edycja krytyczna , history of editing, rules of transcription, critical edition, krytyka źródeł, wydania naukowe, wydania popularne , scholarly editing, source criticism, popular edition, klasyczna literatura polska, aparat krytyczny, przypisy , classical Polish literature, critical apparatus, notes, historia drukarstwa, konwencje drukarskie, fonetyka, history of printing, printing conventions, phonetics, typografi a starego druku, typografi czne środki wyrazu, projektowanie grafi czne , old print’s typography, typographic means of expression, graphic design, Anna Kamieńska, Biały rękopis, cielesność, wiersz ostatni, geneza poetycka , A White Manuscript, corporeality, the last poem, poetic genesis., digitalizacja, historia książki, historia czytelnictwa, biblioteki , digitization, book history, history of reading, libraries, tekstologia – podręcznik, edytorstwo naukowe we Włoszech , textual scholarship – manual, scholarly editing in Italy, drukarstwo XV–XVII wieku, edytorstwo, encyklopedie, historia kultury intelektualnej printing of the 15th-17th centuries, encyclopaedias, history of intellectual culture , ewaluacja czasopism naukowych, recenzje krytyczne, Inga Iwasiów, Sylwia Chutnik, evaluation of academic journals, critical book reviews

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Edytorstwo – wiedza i umiejętność

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13) 2012, s. 157-164
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.012.0867

Współczesne edytorstwo to złożona całość

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13) 2012, s. 165-172
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.013.0868

Dezyderata edytora tekstów dawnych: głos minorowy

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13) 2012, s. 173-180
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.014.0869

Nadzieje i obawy edytorstwa

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13) 2012, s. 181-183
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.015.0870

Kilka myśli co nienowe i niemiłe

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13) 2012, s. 185-189
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.016.0871

Między konwencją drukarską a fonetyką dawnego języka

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13) 2012, s. 191-198
Data publikacji online: 2 września 2013
DOI 10.4467/2084395XWI.12.017.0872

Bibliolog na rozdrożu. Jak można dzisiaj badać stare druki?

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13) 2012, s. 199-210
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.018.0873

Inna Kamieńska. Od Białego rękopisu do wiersza ostatniego

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13) 2012, s. 211-227
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.019.0874

Kodeks w kryzysie. Dematerializacja książki (przekład Michał Choptiany)

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13) 2012, s. 229-264
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.020.0875

Moje zdziwienia: Chybione komplikacje / O recenzji napisanej nieuprzejmie

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13) 2012, s. 279-283
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.023.0878

Inne

Tekstologia wyłożona modo italico (O książce Alfredo Stussiego „Wprowadzenie do edytorstwa i tekstologii”)

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13) 2012, s. 265-272
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.021.0876

Edytorstwo z historią w tle. (O książkach Ann Blair „Too Much to Know..” i Anthony’ego Graftona „The Culture of Correction...”)

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13) 2012, s. 273-277
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.022.0877