Jan Błoński – idiosynkrazje

Andrzej Skrendo

Abstrakt

Jan Błoński – idiosyncrasies

Jan Błoński, the great Polish literary critic, sometimes loses his insightfulness. He rejects, refuses and denies understanding. This concerns mainly the writers who he does not like or appreciate enough. From time to time he seems to be remarkably one-sided when it regards most important authors for him as well. Skrendo finds the reasons of this particular behavior idiosyncratic. How they collide with his greatness and how they build it – may be found in this article.

 

Słowa kluczowe: krytyka literacka, literatura współczesna, historia literatury nowoczesnej
References

Błoński J., Bezładne rozważania starego krytyka, który zastanawia się, jak napisałby historię prozy polskiej w latach istnienia Polski Ludowej [w:] idem, Pisma wybrane, Kraków 2001, t. 1.

Błoński J., Czym był, czym mógł być klasycyzm [w:] idem, Pisma wybrane…

Błoński J., Dziennik [w:] Błoński przekorny. Dziennik. Wywiady, Kraków 2011.

Błoński J., Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu, Kraków 2003.

Błoński J., Kilka myśli co nie nowe, Kraków 1985.

Błoński J., Mieszaniny, Kraków 2001.

Błoński J., Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków 1967.

Błoński J., Miłosz jak świat, Kraków 1998.

Błoński J., Poeci i inni, Kraków 1956.

Błoński J., Romans z tekstem, Kraków 1982.

Błoński J., Samuel Beckett [w:] J. Błoński, M. Kędzierski, Samuel Beckett, Warszawa 1982.

Błoński J., Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka, Kraków 1995.

Najlepsze lata. Z Janem Błońskim rozmawiają Krystyna i Stefan Chwinowie [w:] Błoński przekorny…

Rozmowa z prof. drem hab. Janem Błońskim „Widzieć jasno – w zachwyceniu” [w:] Błoński przekorny…

Umiejętność odnawiania. O Czesławie Miłoszu i Drugiej przestrzeni. Z profesorem Janem Błońskim rozmawiają Tomasz Fijałkowski i Andrzej Franaszek [w:] Błoński przekorny…
 

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.