O potrzebie ujęć subwersywnych w badaniach nad pograniczem

Paweł Bukowiec

Abstrakt

The Need for Subversiveness in Studies on Borderlands


The word „pogranicze” (in rough translation: borderland) gets more and more popular in Polish humanities as the equivalent of untranslatable and inconvenient „Kresy”, the first being free of polonocentric, colonial conotations of the latter. The article: presents the logic of a map as fundamental to the notion „pogranicze”, discusses its discoursive consequences and points to the need of deconstructive, subversive uses of the term.
 

Słowa kluczowe: pogranicze, tożsamość, subwersywność, napisy nagrobne, Żmudź
References

Butler J., Uwikłani w płeć: Feminizm i polityka tożsamości, przeł. K. Krasuska, wstęp O. Tokarczuk, Warszawa 2008
Czyż A.S., Gutowski B., Nekropolie kresowe, Warszawa 2008.
Czyżewski K., Linia powrotu: o praktykowaniu pogranicza w dialogu z Czesławem Miłoszem [w:] K. Czyżewski, Linia powrotu: zapiski z pogranicza, wstęp P. Huelle, Sejny 2008.
Kresy – dekonstrukcja, red. K. Trybuś, J. Kałążny, R. Okulicz-Kozaryn, Poznań 2007.
Kurzowa Z., Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI–XX w., Warszawa–Kraków 1993.
Mizińska J., Granice i pogranicza [w:] Polska – Litwa. Historia i kultura, red. J. Mizińska, J. Święch, Lublin 1994.
Purvinas M., Purvinienė M., Kapinės Mažojoje Lietuvoje. Jų tyrimai [w:] Kapinės – Lietuvos kultūros paveldo objektas (Tyrimai ir išsaugojimo problemos). 2002 m. kovo mėn. 14 d. Trakų alos pilis. Konferencijos, skirtos architekto dr. St. Mikulonio atminimui, medžiaga, sudarytoja B. Lisauskaitė, Kaunas 2002.
Purvinas M., Purvinienė M., Mažosios Lietuvos kapinės ir antkapiniai paminklai, I knyga, Kaunas 2010.
Skłodowski J., Zabytkowe cmentarze na Żmudzi [w:] Sztuka cmentarzy w XIX i XX wieku, red. A.S. Czyż, B. Gutowski, Warszawa 2010.
Zinkevičius Z., Lietuvių kalbos istorija, t. IV: Lietuvių kalba XVIII–XIX a., Vilnius 1990.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.