Czesław Miłosz i litewscy „Kolumbowie”. Przyczynek do jeszcze jednej biografii równoległej

Beata Kalęba

Abstrakt

Czesław Miłosz and „The Generation of Columbuses” in Lithuanian Literature. A contribution to one more parallel biography


The main question discussed in the article is: why was it the Lithuanian emigration environment in USA that found Miłosz’s poetry a testimony of the era (de facto – their own experience) during the first decade after the WWII. To answer the question mainly two publications are interpreted: the first one is Miłosz’s poetry volume translated into Lithuanian, entitled Epochos sąmoningumo poezija (Poetry of the Era’s Self-Awareness) with introduction (by Miłosz) and afterword (by a poet Alfonsas Nyka-Niliūnas); the second one is a Lithuanian literary magazine „Literatūros lankai” („Literary sheets”) where Czesław Miłosz published, and where some interpretations of Miłosz’s works, written by Lithuanian writers and philosophers, were published as well.
 

Słowa kluczowe: Czesław Miłosz, literatura litewska, modernizm, wychodźstwo, komparatystyka literacka
References

Balsevičiūtė V., Vytautas Mačernis ir jo karta, Vilnius 2001.
Daujotytė V., Kvietkauskas M., Litewskie konteksty Czesława Miłosza. Monografia, przeł. J. Tabor, Sejny 2014.
Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności, red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, Kraków 2011.
Formacja 1910. Biografie równoległe, red. K. Biedrzycki, J. Fazan, Kraków 2013.
Girnius J., Dabarties beiliuzinė literatūra, „Literatūros lankai” 1955, nr 6, s. 12–16.
Girnius J., Žmogaus prasmės žemėje poezija [w:] Žemė. Naujosios lietuvių poezijos antologija, red. K. Bradūnas, przedm. J. Girnius, Vilnius 1991.
Greimas A.J., Sąmonė ir sąžinė (Cz. Miloszo poezijos vėrtimus perskaičius), „Literatūros lankai” 1959, nr 8, s. 9.
Kalęba B., Nota do: Cz. Miłosz, Przedmowa do: Epochos sąmoningumo poezija, „Kwartalnik Artystyczny” 2014, nr 2, s. 25–26.
Kasner M., Czesław Miłosz i „Literatūros lankai“ (1952–1959), „Tygiel Kultury” 1999, nr 10–12.
Kasner M., Juozas Kėkštas – paribio poetas, Vilnius 2002.
Mekas J., Nie miałem dokąd iść, przeł. M. Wawrzyńczak, Sejny 2007.
Miłosz Cz., Epochos sąmoningumo poezija, Su autoriaus įvadiniu žodžiu. Vertė ir redagavo Juozas Kėkštas, užsklandą parašė Alfonsas Nyka-Niliūnas, Buenos Aires 1955.
Milosz Cz., Mickevičius ir istorijos paradoksai, „Literatūros lankai” 1959, nr 8.
Miłosz Cz., Zdobycie władzy, Olsztyn 1990.
Miłosz Cz., Przedmowa do: Epochos sąmoningumo poezija, do druku podała i notą opatrzyła B. Kalęba, „Kwartalnik Artystyczny” 2014, nr 2, s. 13–24.
Nyka-Niliūnas A., Posłowie do: C. Miłosz, Epochos sąmoningumo poezija, Su autoriaus įvadiniu žodžiu. Vertė ir redagavo Juozas Kėkštas, užsklandą parašė Alfonsas Nyka-Niliūnas, Buenos Aires 1955.
Nyka-Niliūnas A., Dienoraščio fragmentai, t. I (1938–1975), t. II (1976–2000), red. D. Kalinauskaitė, Vilnius 2002–2003.
Šilbajoris R., Žemininkų-lankininkų karta. Bendroji situacija [w:] idem, Lietuvių egzodo literatūra 1945–1990, Čikaga 1992.
Škėma A., Balta drobulė, Vilnius 2009.
Venclova T., Atmenanti žemė [w:] idem, Vilties formos. Eseistika ir publicistika, ­Vilnius 1991.
Wyka M., Miłosz wobec Alberta Camus. Szic przyjaźni [w:] Formacja 1910. Biografie równoległe, red. K. Biedrzycki, J. Fazan, Kraków 2013.
 

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.