Podróżny świata w La Sapienza. O książce „Rodzinny świat Czesława Miłosza” pod redakcją Tomasza Bilczewskiego, Luigiego Marinelliego, Moniki Woźniak

Joanna Zach

Abstrakt

Traveller of the World in La Sapienza                                                                 

A new  volume of studies on Czesław Miłosz and his oeuvre, edited by Tomasz Bilczewski, Luigi Marinelli and Monika Woźniak,contains a collection of articles written by worldwide renown scholars and translators of Miłosz’s writings. The collection may be considered as a multivocal revision of the contemporary status of the image of the poet’s world. What appears to be the underlying principle of these various approaches to Milosz, is the general focus on his panoramic view of different continents and time perspectives. It is the tension between ‘home’ and ‘homelesness’, the state of being always ‘here’ and (at the same time) ‘there’, that makes the passage from a modern to a postmodern condition of humanity, the passage reflected upon in many of the articles collected in this international volume.

Słowa kluczowe: Miłosz Czesław, obraz świata, dom, podróż, pamięć
References

Bereś S., Cień konspiracji [w:] Miłosz i Miłosz, red. A. Fiut, A. Grabowski, Ł. Tischner, Kraków 2013.

Błoński J., Epifanie Miłosza [w:] idem, Miłosz jak świat, Kraków 1998.

Citati P., Quel dio esausto di Miłosz, „Repubblica”, 29.12.2002.

Miłosz Cz., Rodzinna Europa, Warszawa 1990.

Miłosz i Miłosz, red. A. Fiut, A. Grabowski, Ł. Tischner, Kraków 2013.

Nycz R., Czesław Miłosz: poeta XX wieku w przestrzeni publicznej, „Teksty Drugie” 2011, nr 5.

Nycz R., Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Warszawa 2012.

Rodzinny świat Czesława Miłosza, red. T. Bilczewski, L. Marinelli, M. Woźniak, Kraków 2014.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.