Kleks w tekście, tekst o Kleksie. Metaforyka i intertekstualność w cyklu powieściowym Jana Brzechwy

Elwira Buszewicz

Abstrakt

Kleks (The Inkblot) in the text, the text on Kleks (The Inkblot). Metaphors and intertextuality in Jan Brzechwa’s novel sequence on Mr Kleks (Mr Inkblot)


The main aim of the paper is to find some deeper meanings of Jan Brzechwa’s trilogy on Mister Kleks. The author focuses on metaphor of a library as a gateway to a fabulous world and on a metaliterary dimension of the work, showing that it can be read as a kind of Künstlerroman (and Bildungsroman). She also seeks sources for Brzechwa’s invention, analyzing each part of the novel from this point of view. The science-fiction, utopist and parodist contexts of the novel are also taken into consideration.

 

Słowa kluczowe: Brzechwa Jan, Pan Kleks, literatura dla dzieci, intertekstualność, metaliterackość
References

Baluch A., Homo magicus, czyli pan Kleks [w:] Nie bój Brzechwy. Studia i szkice kleksologiczne, red. J. Malicki, J. Papuzińska, Katowice 2010.

Boecky C., Syntactic Islands, Cambridge 2012.

Brzechwa J., Pan Kleks, Poznań 2014.

Burkot S., Tadeusz Różewicz,Warszawa 1987.

Culler J., Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998.

Curtius E.R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze,przeł. A. Borowski,
Kraków 1997.

Czeszko B., Dwaj starsi mądrze uśmiechnięci panowie, „Nowe Ksiażkiˮ1977, nr 13.

Eco U., O bibliotece, przeł. A. Szymanowski, Wrocław 1990.

Horacy, Sztuka poetycka [w:] idem, Dzieła wszystkie, przeł. A. Lam, Pułtusk–Warszawa 2010.

Leśmian B., Przygody Sindbada Żeglarza,Poznań 2004.

Markowski M. P., Czcionka i nicość – wstęp [w:] S. Mallarmé, Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku, Kraków 2005.

Papuzińska J., Zatopione królestwo. O polskiej literaturze fantastycznej XX wieku dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1989.

Sarbiewski M.K., Characteres lyrici seu Horatius et Pindarus/Charaktery liryczne, czyli Horacy i Pindar [w:]idem, Praecepta poetica/ Wykłady poetyki,przeł. i oprac. S. Skimina, Wrocław 1958.

Schulz B., Sklepy cynamonowe. Sanatorium Pod Klepsydrą, Kraków 1978.

Słaby J., Szwaczki, przyjemność i inne znaczenie, „Polonistyka” 2006, nr 6.

Stala K., Architektura Schulzowskiej wyobraźni [w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierciˮ, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992, red. J. Jarzębski, Kraków 1994.

Szary A., Aksjologia w „Akademiiˮ [w:] Nie bój Brzechwy. Studia i szkice kleksologiczne, red. J. Malicki, J. Papuzińska, Katowice 2010.

Urbanek M., Brzechwa nie dla dzieci, Warszawa 2013.

Wierciński A., Paula Ricoeura antropologiczna hermeneutyka osoby jako l’homme capable, „Analiza i Egzystencja” 2012, nr 19.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.