Jak czytać stronę brulionu. Krytyka genetyczna i materialność tekstu

Mateusz Antoniuk

Abstrakt
How to Read a Page of a Draft: Genetic Criticism and Material Textuality

The starting point of the study is the question whether the notions of the “bibliographic code”and “linguistic code” (introduced in George Bornstein’s article How to Read a Page. Modernism and Material Textuality) can be applied in the field of genetic criticism. Next, the author focuses on the genesis of Aleksander Wat’s poem U szczytu antynomij [At the Peak of Antinomies], whose subsequent drafts evolved in terms of not only their linguistic but also bibliographic code. In conclusion, some remarks are presented concerning the auracity of the manuscript, a possible new edition of Wat’s poem and the methodological alliance between genetic criticism and studies into the materiality of the text.

Słowa kluczowe: krytyka genetyczna, materialność tekstu, kod bibliologiczny, kod lingwistyczny, poezja Aleksandra Wata
References

Arnheim R., Auden W.H., Shapiro K., Stauffer D., Poets at Work: Essays based on the modern poetry collection at the Lockwood Memorial Library, introduction by Ch. Abbot, New York 1948.

Benjamin W., Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, przeł. J.Sikorski [w:] idem, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, wybór i oprac. H.Orłowski, Poznań 1996, s. 201–239.

Biasi P.-M. de, Genetyka tekstów, przeł. F.Kwiatek, M.Prussak, Warszawa 2015.

Bornstein G., Material Modernism: The Politics of the Page, New York 2001.

Bradford C., Yeats at Work, Carbondale–Edwardsville 1965.

Dziadek A., Projekt krytyki somatycznej, Warszawa 2014.

Głowiński M., Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka, Warszawa 1962.

Groden M., „Ulysses” in Progress, Princeton 1977.

Litz A.W., The Art of James Joyce: Method and Design in „Ulysses” and „Finnegans Wake”, London 1961.

Ligęza W., „Homo patiens” Aleksandra Wata, „Znak” 1991, nr 2. Tekst włączony (w zmienionej wersji) do książki: W. Ligęza, Jaśniejsze strony katastrofy, Kraków 2001, s. 78–91.

Pietrych K., Co poezji po bólu? Empatyczne przestrzenie lektury, Łódź 2009.

Pulkkinen V., A Genetic and Semiotic Approach to the Bibliographical Code Exemplified by the Typography of Aaro Hellaakoski’s „Dolce far Niente”, „Variants” 2013, nr 10, s. 163–186.

Stala M., Buchalteria (Aleksander Wat) [w:] idem, Blisko wiersza: 30 interpretacji, Kraków 2013, s. 73–80.

Stala M., W stronę Lemanu [w:] idem, Chwile pewności: 20 szkiców o poezji i krytyce, Kraków 1991.

Wat A., Wybór wierszy, oprac. A.Dziadek, Wrocław 2008.

Zieliński J., Dwudziestowieczny Marsjasz, posłowie do: A.Wat, Poezje, Warszawa 1997.

Zieliński J., Kłącza – (kłonice) – synapsy (Posłowie) [w:] A.Wat, Notatniki, transkrypcjai oprac. A.Dziadek, J.Zieliński, Warszawa 2015.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.