Rewanż pamięci. O książce Arkadiusza Morawca Literatura polska wobec ludobójstwa

Andrzej Juchniewicz

Abstrakt

Vengeful Memory. On Arkadiusz Morawiec’s Book Literatura polska wobec ludobójstwa

The article is a review of Arkadiusz Morawiec’s book Literatura polska wobec ludobójstwa [Polish Literature and Genocide], the first Polish literary study to address the acts of genocide that occurred before the Holocaust and the ethnic cleansing after World War II. The reviewer recognises the researcher’s scholarship and the ethical sensitivity with which he revises his previous theses about the uniqueness of the Holocaust. The book has been composed in a cross-sectional manner, the articles on Holocaust and Genocide Studies are accompanied by analyses informed by poetics and sociology of literature. Thus, the reader becomes acquainted not only with the historical realities of the described conflicts but also with the mechanisms of collective memory, which is shaped by both institutional activities (museums) and the reception of survivors’ testimonies.

Słowa kluczowe: Zagłada, ludobójstwo, pamięć wielokierunkowa, literatura polska, świadectwo / Holocaust, genocide, multidirectional memory, Polish literature, testimony
References

Aly G., Obciążeni. „Eutanazja” w nazistowskich Niemczech, przeł. V. Grotowicz, Wołowiec 2015.

Baran M.M., Oblicza wojny, Warszawa 2018.

Baran M.M., Znaczenie wojny. Pytając o wojnę sprawiedliwą, Warszawa 2018.

Bartnikowski B., Dzieciństwo w pasiakach, Warszawa 1969.

Bauer Y., Przemyśleć Zagładę, przeł. J. Giebułtowski, J. Surewicz, Warszawa 2016.

[Borowski T.], Ogień krzepnie… [w:] J. Nel-Siedlecki, K. Olszewski, T. Borowski, Byliśmy w Oświęcimiu, [Monachium] 1946, s. 112–130.

Buryła S., Mężczyzna na wojnie, „Znak” 2016, nr 736, http://www.miesiecznik.znak.com.pl/mezczyzna-na-wojnie/ [dostęp: 10.08.2018].

Buryła S., Rozrachunki z wojną, Warszawa 2017.

Buryła S., Wojna i okolice, Warszawa 2018.

Butler J., Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania? przeł. A. Czarnacka, Warszawa 2011.

Czarnecka B., Kobiety w lagrze. Zapis doświadczenia, Kraków 2018.

Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. I–II, red. B. Engelking, J. Grabowski, Warszawa 2018.

Dauksza A., Klub Auschwitz i inne kluby. Rwane opowieści przeżywców, Gdańsk 2016.

Didi-Huberman G., Obrazy mimo wszystko, przeł. M. Kubiak Ho-Chi, Kraków 2008.

Dróżdż D., Międzynarodowe trybunały karne: geneza, jurysdykcja, skład, postępowanie, działalność, Łódź 2011.

Dróżdż D., Zbrodnia ludobójstwa w międzynarodowym prawie karnym, Warszawa 2010.

Dziewit-Meller A, Góra Tajget, Warszawa 2016.

Ficowski J., Cyganie na polskich drogach, wyd. II, popr. i rozszerz., Kraków 1965.

Ficowski J., Demony cudzego strachu. Wspominki cygańskie, Warszawa 1986.

Friedländer S., Dokąd prowadzi pamięć. Moje życie, przeł. M. Romanek, Kraków 2017.

Glensk U., Sygnatury pamięci. Literatura o Zagładzie [w:] Ćwiczenia z rozpaczy. Pesymizm w prozie polskiej po 1985 roku, red. J. Jarzębski, J. Momro, Kraków 2011, s. 27–50.

Głowacka D., Polska współ-pamięć i dylematy przekładu w wycinkach z Shoah Claude’a Lanzmanna [w:] eadem, Po tamtej stronie. Świadectwo – afekt – wyobraźnia, Warszawa 2016, s. 99–123.

Grabowski J., Judenjagd. Polowanie na Żydów. Studium dziejów pewnego powiatu, Warszawa 2011.

Herling-Grudziński G., Błogosławiona, święta [w:] idem, Dziennik pisany nocą 1993–1996, Warszawa 1998, s. 229–252.

Herling-Grudziński G., Wędrowiec cmentarny, „Rzeczpospolita” 2006, nr 188 z 14 VIII, s. A10-A11.

Hilberg R., Zagłada Żydów europejskich, t. I, przeł. J. Giebułtowski, Warszawa 2014.

Hołuj T., Przybycie Cyganów [w:] idem, Wiersze z obozu, Łódź 1945.

Kielar W., Anus mundi. Wspomnienia oświęcimskie, Kraków 1972.

Langer L.L., Świadectwa Zagłady. W rumowisku pamięci, przeł. M. Szuster, Warszawa 2015.

Leociak L., Doświadczenia graniczne: studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji, wyd. II, Warszawa 2018.

Leociak J., Młyny Boże. Zapiski o Kościele i Zagładzie, Wołowiec 2018.

Leociak L., Tekst wobec Zagłady: o relacjach z getta warszawskiego, wyd. II, Toruń 2016.

Margolis A., Moralność czasu Holokaustu, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 12, dodatek „Kontrapunkt”, nr 1 (2).

Midlarsky M.I., Ludobójstwo w XX wieku, przeł. B. Wojciechowski, Warszawa 2010.

Morawiec A., Literatura polska wobec ludobójstwa, Łódź 2018.

Nijakowski L.M., Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej, Warszawa 2013.

Nowak T., Takie większe wesele, Kraków 1966.

Ostałowska L., Farby wodne, Wołowiec 2011.

Pankowski M., Smagła swoboda, Paryż 1955.

Przymuszała B., Smugi Zagłady. Emocjonalne i konwencjonalne aspekty tekstów ofiar i ich dzieci, Poznań 2016.

Rhodes R., Mistrzowie śmierci. Einsatzgruppen, przeł. M. Urbański, wyd. II, Warszawa 2015.

Röger M., Wojenne związki. Polki i Niemcy podczas okupacji, przeł. T. Dominiak, Warszawa 2016.

Rothberg M., Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji, przeł. K. Bojarska, Warszawa 2015.

Szmaglewska S., Dymy nad Birkenau, Warszawa 1945.

Szmidt D.V. [właśc. V. Szmidt], List do pani historii [w:] idem, Największa tajemnica, wiersze wybrali i przygot. do druku R., M. Uliccy, Toruń 2010, s. Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej, red. J. Kowalska-Leder, P. Dobrosielski, I. Kurz, M. Szpakowska, Warszawa 2017.

Święch J., Nowoczesność. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, Warszawa 2006.

Theweleit K., Śmiech morderców: Breivik i inni. Psychogram przyjemności zabijania, przeł. P. Stronciwilk, Warszawa 2016.

Tomczok M., Czyja dzisiaj jest Zagłada? Retoryka – ideologia – popkultura, Warszawa 2017.

„To nie pamięć, to gen”. Z Geworginem Ēminem rozm. G. Górny, „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 48.

Wajs B., Pieśni Papuszy, przeł., oprac., wstępem i objaśnieniami opatrzył J. Ficowski, Wrocław 1956.

Walzer M., Spór o wojnę, przeł. Z. Zinserling, Warszawa 2006.

Waxman Z., Kobiety Holocaustu, przeł. J. Bednarek, Poznań 2019.

Wolski P., Wstręt i Z agłada. Nowoczesność Tadeusza Borowskiego, Kraków–Budapeszt–Syrakuzy 2018.

Wóycicka Z., Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 1944–1950, Warszawa 2009.

Zrozumieć Zagładę. Społeczna psychologia Holokaustu, red. L.S. Newman, R. Erber, przeł. M. Budziszewska et al., red. nauk. przekładu M. Bilewicz, Warszawa 2009.

Żywulska K. [właśc. Sonia Landau], Przeżyłam Oświęcim, Warszawa 1946.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.