Jakieś dziwne przeczucie, jak przed świata końcem. Argumenty za nową cezurą

Paweł Kaczmarski

Abstrakt

A Weird Inkling, As If the World Was Ending. Arguments for a New Periodisation

The article examines the idea of year 2008 – the beginning of the so-called Great Recession – as a potential turning point in contemporary Polish poetry. Most of the authors commonly associated with the so-called “new Polish political poetry” have published their first books around 2008, and it was also around that year that the work of certain important young authors seems to have shifted from a relatively traditional form to a more experimental one, allowing them to accurately grasp the anxiety and precariousness inherently tied to the social experience of the young generation. I link these shifts to the issue of reference and dereferentialisation of sign/language under financial capitalism. Whereas pre-2008, the dereferentialisation of language might have seemed like an ongoing and somewhat ambivalent process, for the young generation it constitutes the very foundation of their everyday existence.

Słowa kluczowe: przełom, 1989, 2008, kryzys, recesja, poezja współczesna, dereferencjalizacja, turning point, crisis, recession, contemporary poetry, dereferentialisation
References

Baliszewski T., Donald Tusk ogłosił koniec kryzysu gospodarczego. „Polacy odparli kryzys, w 2017 PKB przekroczy 2 bln zł”, NaTemat.pl, 3.09.2013, https://natemat.pl/73645,donald-tusk-oglosil-koniec-kryzysu-gospodarczego-polacy-odparli-kryzys-w-2017-pkb-przekroczy-2-bln-zl [dostęp: 2.02.2020].

Bąk T., Utylizacja. Pęta miast, Poznań 2018.

Berardi F., Emancipation of the Sign: Poetry and Finance During the Twentieth Century, „e-flux” 2012, no. 39, https://www.e-flux.com/journal/39/60284/emancipationof-the-sign-poetry-and-finance-during-the-twentieth-century/ [dostęp: 2.02.2020].

Berardi F., The Uprising: On Poetry and Finance, Los Angeles 2012.

Bergs S., Art, Money and the (Re)production of Value, open!, 7.06.2016, https://onlineopen.org/art-money-and-the-re-production-of-value [dostęp: 2.02.2020].

Brzeziński M., Jancewicz B., Letki N., Growing Inequalities and Their Impacts in Poland, GINI Country Report for Poland, AIAS, Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies, 2013.

Butler J., Precarious Life [w:] eadem, Precarious Life. The Powers of Mourning and Violence, London–New York 2004.

Drozdowicz-Bieć M., Reasons Why Poland Avoided the 2007–2009 Recession, „Instytut Rozwoju Gospodarczego (SGH). Prace i Materiały” 2011, nr 2 (86).

Fisher M., No One is Bored, Everything is Boring, „The Visual Artists’ News Sheet”, 21.07.2014.

Fisher M., Precarious Dystopias: The Hunger Games, in Time, and Never Let Me Go, „Film Quarterly” 2012, no. 4.

Franaszek A., Poezja jak bluza z kapturem, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 68.

Gutorow J., Mutacja [w:] Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego, red. P. Śliwiński, Poznań 2010.

Gutorow J., O poezji niezrozumiałej, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 35.

Institute for Precarious Consciousness, We Are All Very Anxious: Six Theses on Anxiety and Why It is Effectively Preventing Militancy, and One Possible Strategy for Overcoming It, weareplanc.org, 4.04.2014, https://www.weareplanc.org/blog/weare-all-very-anxious/ [dostęp: 2.02.2020] [przedruk]. An interview with Bob Perelman [rozm. przepr. Toh Hsien Min], „Jacket” 2002, no. 16, http://jacketmagazine.com/16/perelman-toh.html [dostęp: 2.02.2020].

Jameson F., Culture and Finance Capital, „Critical Inquiry” 1997, no. 1, s. 246–265.

Jameson F., Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, przeł. M. Płaza, Kraków 2011.

Kaczmarski P., Jaśnierynek. (Spóźnione) uwagi o „[beep] generation” Tomasza Bąka [w:] idem, Wysoka łączliwość. Szkice o poezji współczesnej, Wrocław 2018.

Kopyt S., buch, Poznań 2011.

Koronkiewicz M., I jest moc odległego życia w tej elegii. Uwagi o wierszach Andrzeja Sosnowskiego, Wrocław 2019.

Kozicka D., Krytyczne (nie)porządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce, Kraków 2012.

Kozicka D., Poezja w klinczu (z)rozumienia, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2015, nr 26 (46).

„Kryzys”: rozmowa z Romanem Dziadkiewiczem, Tomaszem Pułką i Szczepanem Kopytem, 2010, portal ha.art.pl, http://www.ha.art.pl/rozmowy/761-kryzys-rozmowa-z-romanem-dziadkiewiczem-tomaszem-pulka-i-szczepanem-kopytem.html [dostęp: 2.02.2020].

Maciejewicz P., GUS przeliczył dane o PKB. Polska jednak nie była „zieloną wyspą”, Wyborcza.pl, 1.03.2016, https://wyborcza.pl/1,155287,19701334,gus-przeliczyl-dane-zielona-wyspa-stala-sie-atlantyda.html [dostęp: 2.02.2020].

Markowski M.P., Bezpłodne przepędzanie czasu, „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 47.

Nasiłowska A., Literaturka. Pamflet na nasze czasy, „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 46.

Orska J., Rytuał przełomu. Wstęp [w:] eadem, Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006, Kraków 2006.

Perelman B., Parataxis and Narrative: The New Sentence in Theory and Practice, „American Literature” 1993, no. 2.

Podsiadło J., Daj mi tam, gdzie mogę dobiec, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 4.

Reichardt A., Poland and the Global Economic Crisis: Observations and Reflections in the Public Sector, „Journal of Finance and Management in Public Services” 2011, vol. 10, no. 1.

Rynek pracy w okresie wyjścia Polski z kryzysu, red. P. Lewandowski, I. Magda, Warszawa 2013.

Siek T., Stawki VAT w 2011 roku – na co zwrócić uwagę, GazetaPrawna.pl, 21.12.2010, https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/473382,stawki-vat-w-2011-roku-na-co-zwrocic-uwage.html [dostęp: 2.02.2020].

Silliman R., The New Sentence [w:] idem, The New Sentence, New York 1987.

Sosnowski A., Z przełożeń Propercjusza: Pound [w:] idem, Najryzykowniej, Wrocław 2007.

Standing G., Wstęp [w:] idem, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, przeł. K. Czarnecki, P. Kaczmarski, M. Karolak, Warszawa 2014.

Stokfiszewski I., Poezja uników, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 33.

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2014 roku, red. M. Błażej et al., Warszawa 2015.

Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego, red. P. Śliwiński, Poznań 2010.

Żadna reprezentacja. Rozmowa z Konradem Górą, Szczepanem Kopytem i Kirą Pietrek [rozm. przepr. A. Kopkiewicz], „Dwutygodnik” 2013, nr 5 (108), https://www.dwutygodnik.com/artykul/4535-zadna-reprezentacja.html [dostęp: 2.02.2020].