Od Saida do filologii i z powrotem

Damian Włodzimierz Makuch

Abstrakt

Form Said to Philology and Back Again

The article presents the relationship between Edward W. Said’s thoughts and a specific philological tradition in the context of the reception of postcolonial theory in the area of Polish literary research. The author demonstrates that philology in the sense given by Said can support postcolonial studies as well as constitute an inspiring tradition for contemporary literary studies.

In the first part of the article the author presents how the attitude of the American humanist to philology was changing. In Orientalism, Said criticizes Renan’s scientist practice, but in all his works he highly values this discipline and perceives it as an emancipatory, humanistic activity that transcends the dynamics of knowledge and power. Author of the article shows that the concepts of Giambattista Vico and Erich Auerbach are extremely important for the Palestinian-American critic. The next part of the article presents that Said uses methods characteristic of philology in his works, often in spite of the methodological declarations attributed to him (discourse theory).

Słowa kluczowe: Said, Erich Auerbach, filologia, postkolonializm, nowa humanistyka, Edward Said, philology, postcolonialism, “New Humanities”
References

Ahmad A., In Theory. Classes, Nations, Literatures, London: Verso 1992.

Auerbach E., Philology and Weltliteratur, transl. Maire Said, Edward Said, „The Central Review”1969, vol. 13, no. 1.

Bakuła B., Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki), „Teksty Drugie” 2006, nr 6.

Bhabha H., Miejsca kultury, przeł. T. Dobrogoszcz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010.

Bolecki W., Myśli różne o postkolonializmie. Wstęp do tekstów nienapisanych, „Teksty Drugie” 2007, nr 4.

Borkowska G., Perspektywa postkolonialna na gruncie polskim – pytania sceptyka, „Teksty Drugie” 2010, nr 5.

Borkowska G., Polskie doświadczenia kolonialne, „Teksty Drugie” 2007, nr 4.

Brennan T., Humanizm, filologia i imperializm, przeł. E. Kledzik, D. Kołodziejczyk, „Porównania” 2009, nr 6.

Brennan T., Places of Mind, Occupied Lands. Edward Said and Philology, „The Arab World Geographer”2004, vol. 7, no. 1–2.

Cavanagh C., Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii, przeł. T. Kunz, „Teksty Drugie”2003, nr 2–3.

Culler J., The Return to Philology, „Journal of Aesthetic Education”2002, vol. 36, no. 3.

Delaperrière M., Gdzie są moje granice? O postkolonializmie w literaturze, „Teksty Drugie” 2008, nr 6.

Edward Said. A Legacy of Emancipation and Representation, eds. A. Iskandar, H. Rustom, Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press 2010.

Filozofia filologii, red. A. Hellich, H. Markowska-Fulara, J. Potkański, Ł. Żurek, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2019.

Fiut A., Polonizacja? Kolonizacja?, „Teksty Drugie” 2003, nr 6.

Gandhi L., Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, przeł. J. Serwański, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2008.

Golinczak M., Postkolonializm: przed użyciem wstrząsnąć, „Recykling Idei” 2008, nr 10. 58

Harpham G.G., Root, Races and the Return to Philology, „Representations”2009, vol. 106.

Hussein A.A., Edward Said. Criticism and Society, London–New York: Verso 2002.

Klimowicz M., Retoryczność polskiego dyskursu postkolonialnego [w:] Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, red. K. Stępnik, D. Trześniowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010.

Kołodziejczyk D., Literatura porównawcza i studia postkolonialne – nowe otwarcie dla komparatystyki?, „Porównania” 2008, nr 5.

Kołodziejczyk D., Postkolonialny transfer na Europę Środkowo-Wschodnią, „Teksty Drugie” 2010, nr 5. „Literatura na Świecie” 2008, nr 9–10.

Loomba A., Kolonializm/Postkolonializm, przeł. N. Bloch, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2011.

Man P. de, Powrót do filologii, przeł. P. Karwowski, „Res Publica Nowa” 2011, nr 16.

Messling M., Philology and Racism. On Historicity in the Sciences of Language and Text, transl. J. Angell, „Annales. Historie, Sciences Sociales”2012, no. 1, https://www.cairn-int.info/article-E_ANNA_671_0153--philology-and-racism.htm [dostęp: 24.03.2021].

Said E.W., Beginnings. Intention and Method, New York: Columbia University Press 1985.

Said E.W., Humanism and Democratic Criticism, New York: Columbia University Press 2004.

Said E.W., Kultura i imperializm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009.

Said E.W., Orientalism Reconsidered, „Cultural Critique”1985, no. 1.

Said E.W., Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2018.

Said E.W., O stylu późnym. Muzyka i literatura pod prąd, przeł. B. Kopeć-Umiastowska, posłowie J. Gutorow, Wrocław: Ossolineum 2017.

Said E.W., Powrót do filologii (cz. I), przeł. P. Bem, „Teatr” 2015, nr 2, http://www.teatr-pismo.pl/przestrzenie-teatru/1058/powrot_do_filologii_(cz._i)/ [dostęp: 24.03.2021].

Said E.W., Powrót do filologii (cz. II), przeł. P. Bem, „Teatr” 2015, nr 3, http://www.teatr-pismo.pl/przestrzenie-teatru/1084/powrot_do_filologii_[czesc_ii]/  [dostęp: 24.03.2021].

Said E.W., Reflections on Exile and Other Essays, Cambridge, MA: Harvard University Press 2002.

Said E.W., The World, the Text, and the Critic, Cambridge, MA: Harvard University Press 1983.

Skórczewski D., Postkolonialna Polska – projekt (nie)możliwy, „Teksty Drugie” 2006, nr 1–2.

Thompson E., A jednak kolonializm. Uwagi epistemologiczne, „Teksty Drugie” 2011, nr 6.

Wawrzyczek I., Badanie kultury polskiej w perspektywie światowych studiów postkolonialnych [w:] Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, red. K. Stępnik, D. Trześniowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010.

Żurek Ł., Praktyki filologiczne Stefana Szymutki – rekonesans, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2016, z. 4.