Poezja: strategie lektury w XXI wieku

Karolina Górniak-Prasnal

Abstrakt
References

Archiwa i bruliony pisarzy. Odkrywanie, red. M. Prussak, P. Bem, Ł. Cybulski, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2017.

Bartczak K., Materia i autokreacja. Dociekania w poetyce wielościowej, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria 2019.

Bodzioch-Bryła B., Sploty: przepływy, architek(s)tury, hybrydy. Polska e-poezja w dobie procesualności i konwergencji, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie 2019.

Bogalecki P., Szczęśliwe winy teolingwizmu. Polska poezja po roku 1968 w perspektywie postsekularnej, Kraków: Universitas 2016.

Bogalecki P., Wiersze-partytury w poezji polskiej neoawangardy. Białoszewski – Czycz – Drahan – Grześczak – Partum – Wirpsza, Kraków: Wydawnictwo UJ 2020.

Bryant J., Płynny tekst. Teoria zmienności tekstów i edytorstwa w dobie książki i ekranu, przeł. Ł. Cybulski, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2020.

Casanova P., Światowa republika literatury, przeł. E. Gałuszka, A. Turczyn, Kraków: Wydawnictwo UJ 2017.

Chartier R., Czy książki wywołują rewolucje? Szkice z historii książki, lektury i kultury piśmiennej, posł. i red. nauk. P. Rodak, Warszawa: Wydawnictwa UW 2019.

Close Listening. Poetry and the Performed Word, ed. Ch. Bernstein, New York–Oxford: Oxford University Press 1998.

Dawidek-Gryglicka M., Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 roku, Kraków: Ha!art 2012.

Dziadek A., Projekt krytyki somatycznej, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2014.

Filipowicz A., Sztuka mięsa. Somatyczne oblicza poezji, Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki 2013.

Formy (nie)obecności. Szkice o współczesnej poezji kobiet, red. J. Grądziel-Wójcik, A. Kwiatkowska, E. Sołtys-Lewandowska, Kraków: Universitas 2018.

„Forum Poetyki”, lato 2019, jesień 2019 (Interpoetyki I, Interpoetyki II).

Glosowitz M., Maszynerie afektywne. Literackie strategie emancypacji w najnowszej polskiej poezji kobiet, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2019.

Jarzyna A., Post-koiné. Studia o nieantropocentrycznych językach (poetyckich), Łódź: Wydawnictwo UŁ 2019.

Kałuża A., Poezja, obraz, piśmienność i wizualność od 1989 roku, „Wielogłos” 2020, nr 1.

Koziołek K., Czas lektury, Katowice: Wydawnictwo UŚ 2017.

Kremer A., Przypadki poezji konkretnej. Studia pięciu książek, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN – Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria 2015.

Kremer A., The Sound of Modern Polish Poetry. Performance and Recording after World War II, Cambridge, MA: Harvard University Press 2021.

McGann J., Black Riders: The Visible Language of Modernism, Princeton, NJ: Princeton University Press 1993.

Middleton P., Distant Reading. Performance, Readership, and Consumption in Contemporary Poetry, Tuscaloosa: University of Alabama Press 2005.

Moretti F., Wykresy, mapy, drzewa. Abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury, przeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, Kraków: Wydawnictwo UJ 2016.

Nauka chodzenia. Teksty programowe późnej awangardy, t. 1–2, red. W. Browarny, P. Mackiewicz, J. Orska, Kraków: Wydawnictwo UJ 2018–2019.

Orska J., Performatywy. Składnia/retoryka, gatunki i programy poetyckiego konstruktywizmu, Kraków: Wydawnictwo UJ 2019.

Pawlicka U., (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka, Kraków: Korporacja Ha!art 2012.

Perloff M., Unoriginal Genius. Poetry by Other Means in the New Century, Chicago: University of Chicago Press 2010.

Płeć awangardy, red. A. Kałuża, M. Baron-Milian, K. Szopa, Katowice: Wydawnictwo UŚ 2019.

Przybyszewska A., Liberackość dzieła literackiego, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2015.

Skibski K., Poezja jako iteratura. Relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2017.

Szczęsna E., Cyfrowa semiopoetyka, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2018. „Teksty Drugie” 2014, nr 2 (Nowa [?] filologia).

The Sound of Poetry, the Poetry of Sound, eds. M. Perloff, C. Dworkin, Chicago: University of Chicago Press 2009.

Winiecka E., Poszerzanie pola literackiego. Studia o literackości w internecie, Kraków: Universitas 2020.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.