Archiwa in statu nascendi. Tymoteusz Karpowicz i Krystyna Miłobędzka – wstęp do badań nad procesem twórczym

Karolina Górniak-Prasnal

Abstrakt

The Archives in statu nascendi. Tymoteusz Karpowicz and Krystyna Miłobędzka – an Introduction to Creativity Research

The article is to present a preliminary analysis of chosen archival materials by Tymoteusz Karpowicz and Krystyna Miłobędzka –the representatives of Polish postwar Avant-garde. The study is a part of the multiperspective research on these two partly related poetic projects, which seem to be similar in seeking for experiments and new forms of expression, although they are based on different concepts and stylistics. Further research on the creative processes, exposing the material, dynamic and intentionally open-ended nature of their texts can shed a new light on the history of Polish postwar Avant-garde. The archives of Karpowicz and Miłobędzka remain the ‘works in progress’, which is significant in the context of their creative programs and poetic practices.

Słowa kluczowe: archiwum, awangarda, Tymoteusz Karpowicz, krytyka genetyczna, Krystyna Miłobędzka, proces twórczy, Avant-garde, genetic criticism, creative process
References

Antoniuk M., Budowanie gmachu wiersza. Przybosiologia i krytyka genetyczna (uwagi wstępne) [w:] Przyboś dzisiaj, red. Z. Ożóg, J. Pasterski, M. Rabizo-Birek, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2017.

Antoniuk M., Jak czytać stronę brulionu? Krytyka genetyczna i materialność tekstu, „Wielogłos” 2017, nr 1.

Archiwa i bruliony pisarzy. Odkrywanie, red. M. Prussak, P. Bem, Ł. Cybulski, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2017.

Archiwum Krystyny Miłobędzkiej i Andrzeja Falkiewicza (AKM), Dział Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, wybrane materiały z teczek oznaczonych sygnaturami: 52/2014/2; 56/2014/2; 57/2014/1; 60/2014/1.

Archiwum Tymoteusza Karpowicza (ATK), Dział Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, wybrane materiały z teczek oznaczonych sygnaturami: 160/17/1; 160/17/2; 50/17/1; 50/17/2.

Biasi P.-M. de, Genetyka tekstów, przeł. F. Kwiatek, M. Prussak, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2015.

Bogalecki P., Niedorozmowy. Kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2011.

Bornstein G., Jak czytać stronę. Modernizm i materialność tekstu, przeł. J. Sobesto, współpr. T. Kunz, „Wielogłos” 2017, nr 1.

Cybulski Ł., Krytyka tekstu i teoria dzieła. Jerome McGann wobec anglo-amerykańskiej tradycji edytorstwa naukowego, „Teksty Drugie” 2014, nr 2.

Czermińska M., Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków: Universitas 2000.

Derrida J., Gorączka archiwum. Impresja freudowska, przeł. J. Momro, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2016.

Falkiewicz A., Dzieło w toku: Tymoteusz Karpowicz, „Pomosty” 2005, nr 10.

Foucault M., Sobąpisanie, przeł. M.P. Markowski [w:] idem, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, oprac. T. Komendant, Warszawa: Aletheia 1999.

Górniak-Prasnal K., „Otwieranie wszechświata”. Polska powojenna awangarda poetycka: Tymoteusz Karpowicz i Krystyna Miłobędzka, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2022. Seria Monografie FNP [w druku].

Grądziel-Wójcik J., Kanon (bez) poetek, czyli formy (nie)obecności [w:] Formy (nie) obecności. Szkice o współczesnej poezji kobiet, red. J. Grądziel-Wójcik, A. Kwiatkowska, E. Sołtys-Lewandowska, Kraków: Universitas 2018.

Gutorow J., „Jesteśmy razem, ale każde z nas osobno…”. Krystyna Miłobędzka i „wspólne powietrze”, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2010, nr 17.

Hoffmann K., Miłobędzkiej wynajdywanie płci. Na marginesach Dwunastu wierszy w kolorze [w:] Płeć awangardy, red. A. Kałuża, M. Baron-Milian, K. Szopa, Katowice: Wydawnictwo UŚ 2019.

Karpowicz, film dokumentalny, scen. i real. M. Spychalski, J. Szoda, Polska 1994.

Karpowicz M., [Mimo że jesteśmy tutaj…]; [Tymek nie rozpoczyna…]; [Jaka jest główna cecha Tymka…]; [Trudno mi odróżnić…]; [Tymek chyba od początku…] [w:] M. Spychalski, J. Szoda, Mówi Karpowicz, Wrocław: Biuro Literackie 2005.

Karpowicz M., Karpowicz T., Falkiewicz A., Miłobędzka K., Blisko z daleka. Listy 1970–2003, oprac. J. Borowiec, K. Miłobędzka, posł. J. Orska, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2021.

Karpowicz T., Drugi wał Okopów świętej Trójcy; Fiszki; Każde dzieło sztuki istnieje niejako podwójnie [w:] M. Spychalski, J. Szoda, Mówi Karpowicz, Wrocław: Biuro Literackie 2005.

Karpowicz T., Falkiewicz A., Miłobędzka K., Dwie rozmowy (Oak Park / Puszczykowo / Oak Park), wyb. i oprac. J. Borowiec, Wrocław: Biuro Literackie 2011.

Katalog rękopisów akcesyjnych, http://bazy.oss.wroc.pl/rkp/pub/szukaj.php [dostęp: 5.06.2020].

Kremer A., Przypadki poezji konkretnej. Studia pięciu książek, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN – Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria 2015.

Legeżyńska A., „Wystarczy mocno i wytrwale zastanawiać się nad jednym życiem…”. Biografistyka jako hermeneutyczne wyzwanie, „Teksty Drugie” 2019, nr 1.

Mallarmé S., Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku, przeł. T. Różycki, Kraków: Korporacja Ha!art 2005.

Małczyński B., Literaturoznawstwo możliwe czy niemożliwe? Karpowicz czyta

Leśmiana i Norwida [w:] Polonistyka wobec wyzwań współczesności, t. 1, red. S. Gajda, I. Jokiel, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2014.

Małczyński B., Rozwiązywanie tekstów. Poetyckie polimorfie Tymoteusza Karpowicza, Kraków: Universitas 2010.

Małczyński B., Wstęp [w:] T. Karpowicz, Utwory poetyckie. Wybór, oprac. B. Małczyński, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2014.

Matuszewska M., „Druga strona słów” – archiwum literackie Krystyny Miłobędzkiej i Andrzeja Falkiewicza w Ossolineum, 20.06.2013, https://gazetawroclawska.pl/druga-strona-slow-archiwum-literackie-krystyny-milobedzkiej-i-andrzeja-falkiewicza-w-ossolineum/ar/925455 [dostęp: 13.11.2019].

McGann J., Black Riders: The Visible Language of Modernism, Princeton, NJ: Princeton University Press 1993.

Miłobędzka K., Zbierane, gubione (1960–2010), Wrocław: Biuro Literackie 2010.

Miłobędzka K., Falkiewicz A., Tyle tego Ty; Nic przed…; Otwieranie świata [w:] Szare światło. Rozmowy z Krystyną Miłobędzką i Andrzejem Falkiewiczem, red. J. Borowiec, Wrocław: Biuro Literackie 2009.

Miłobędzka wielokrotnie, red. P. Śliwiński, Poznań: WBPiCAK 2008.

Orska J., Nieobecność Miłobędzkiej, „Wielogłos” 2018, nr 2.

„Reszta jest wielokrotnie zapisywaną gęstwiną”. Z Krystyną Miłobędzką rozmawia Karol Maliszewski, „Dziennik Portowy” 2000, nr 1.

Roszak J., The most beautiful niekończący się projekt, „Topos” 2006, nr 4.

Roszak J., W cztery strony naraz. Portrety Karpowicza, Wrocław: Biuro Literackie 2010.

Solski Z.W., Fiszki Tadeusza Różewicza. Technika kompozycji w dramacie i poezji, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2011.

Sołtys-Lewandowska E., „Ciche zapisywanie”. Krystyna Miłobędzka [w:] eadem, O „ocalającej nieporządek rzeczy” polskiej poezji metafizycznej i religijnej drugiej połowy XX i początków XXI wieku, Kraków: Universitas 2015.

Soszyński J., Glosa biblijna jako problem badawczy, „Studia Źródłoznawcze” 2017, t. LV.

Spychalski M., Szoda J., Mówi Karpowicz, Wrocław: Biuro Literackie 2005.

Stala M., Rozwiązywanie świata, „NaGłos” 1990, nr 2.

Stolarczyk J., Z laboratorium Tymoteusza Karpowicza, „Pomosty” 2009, t. 14.

Stolarczyk J., Z rękopisów nieobecnego poety, „Odra” 2011, nr 12.

Suszek E., Czy świat poezji Krystyny Miłobędzkiej jest miłobędący? Etyczny wymiar pośpiechu [w:] Szybkość w kulturze, red. A. Smaga, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW 2016.

Suszek E., Szybkość, pośpiech, kompresja. Poetyka „przyspieszenia” w poezji Krystyny Miłobędzkiej, Katowice: Wydawnictwo UŚ 2014.

Szopa K., Praca miłości. Poezja kobiet wobec reprodukcji życia codziennego, „Teksty

Drugie” 2020, nr 5.

Tabako T., Horror metafizyczny, „Odra” 2008, nr 3.

Tańczuk R., Kolekcjonowanie jako doświadczenie haptyczne. Refleksje teoretyczne [w:] eadem, Kolekcja – pamięć – tożsamość. Studia o kolekcjonowaniu, Wrocław: Wydawnictwo UWr 2018.

The Boundaries of Literary Archive. Reclamation and Representation, eds. C. Smith, L. Stead, Abingdon: Routledge 2013.

Ulicka D., „Archiwum” i archiwum, „Teksty Drugie” 2017, nr 4.

Ulicka D., Zwrot archiwalny (jak ja go widzę), „Teksty Drugie” 2010, nr 1/2.

Wielogłos. Krystyna Miłobędzka w recenzjach, szkicach, rozmowach, red. J. Borowiec, Wrocław: Biuro Literackie 2012.

Winiecka E., Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2012.