Sumienne oglądanie. Śmieszność i problem uznania w twórczości Tadeusza Różewicza

Tomasz Mizerkiewicz

Abstrakt

The Conscientious Watching. The Ridiculousness and the Problem of Recognition in Tadeusz Różewicz’s Oeuvre

The article discusses the possibility of employing the definition of humour as “a conscientious watching”(proposed by Bolesław Prus) to encompass the “serious”lyric and the poetic “smiles”of Tadeusz Różewicz. The relation between the ridiculousness and the recognition in his oeuvre is analysed, whereas the “recognition”in literature is to be understood – according to Rita Felski – as a type of affected engagement, perceptive impressions and aesthetically mediated ties. In this context and in accordance with Felski’s suggestion, the methods of “reenacting”the struggles for recognition in Różewicz’s prose as well as poetry were discussed.

Słowa kluczowe: śmieszność, uznanie, humor, Tadeusz Różewicz, Rita Felski, ridiculousness, recognition, humour
References

Felski R., Recognizing Class, „New Literary History”2021, no. 1.

Głowiński M., „Uśmiechy” Różewicza, „Twórczość” 1956, nr 3.

Honneth A., Redystrybucja czy uznanie? Debata polityczno-filozoficzna (współautorstwo z Nancy Fraser), przeł. M. Bobako, T. Dominiak, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu 2005.

Honneth A., Reification and Recognition. A New Look At an Old Idea [w:] A. Honneth, J. Butler, R. Geuss, J. Lear, Reification. A New Look At an Old Idea, Oxford: Oxford University Press 2008.

Honneth A., Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych, przeł. J. Duraj, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos” 2012.

Martuszewska A., „Dobry humor jest jak oset…” Bolesława Prusa koncepcja komizmu i humoru [w:] Ulotność i trwanie. Studia z tematologii i historii literatury, red. E. Wiegandt, A. Czyżak, Z. Kopeć, Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2003. 

Orska J., Pies i kot, czyli rozmowy mistrzów [w:] Próba rekonstrukcji. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza, red. T. Kunz, J. Orska, Kraków: Wydawnictwo EMG 2014.

Różewicz T., Proza, t. 2, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1990.

Różewicz T., Wybór poezji, wstęp i oprac. A. Skrendo, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2016.

Skrendo A., Wstęp [w:] T. Różewicz, Wybór poezji, wstęp i oprac. A. Skrendo, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2016.