Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz

Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest poświęcone problemom teorii, historii i krytyki literatury oraz teatru. Zgodnie z intencją zawartą w tytule „Wielogłos” chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Realizacji tego celu służą między innymi publikowane w kolejnych numerach dyskusje „Wielogłosowe” poświęcone szczególnie istotnym dla środowiska polonistycznego problemom i wyróżniającym się publikacjom książkowym.


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego dwóch numerów pisma „Wielogłos” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-1962
e-ISSN 2084-395X
Punkty MNISW: 70 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Wielogłos, 2020, Numer 1 (43) 2020, Trzydziestoletnia 1989-2019

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Opublikowano online: kwiecień 2020

Rozprawy i szkice

Sortuj według

Preteksty

Wielogłos, 2020, Numer 1 (43) 2020, s. 1-4
Data publikacji online: 30 kwietnia 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.001.12149

Dlaczego nie powstanie historia literatury polskiej ostatnich trzydziestu lat?

Wielogłos, 2020, Numer 1 (43) 2020, s. 5-22
Data publikacji online: kwiecień 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.002.12150

Niewspółczesność. O możliwej historii literatury polskiej po 1989 roku

Wielogłos, 2020, Numer 1 (43) 2020, s. 23-36
Data publikacji online: kwiecień 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.003.12151

Poezja i obraz, piśmienność i wizualność od 1989 roku

Wielogłos, 2020, Numer 1 (43) 2020, s. 37-56
Data publikacji online: kwiecień 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.004.12152

Poeci-tłumacze jako „awangarda” lat 90.

Wielogłos, 2020, Numer 1 (43) 2020, s. 57-73
Data publikacji online: kwiecień 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.005.12153

Komunikacja literacka wobec społeczeństwa sieci. Przykłady w najmłodszej polskiej poezji

Wielogłos, 2020, Numer 1 (43) 2020, s. 75-100
Data publikacji online: kwiecień 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.006.12154

Jakieś dziwne przeczucie, jak przed świata końcem. Argumenty za nową cezurą

Wielogłos, 2020, Numer 1 (43) 2020, s. 101-116
Data publikacji online: kwiecień 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.007.12155

Krytyka po literaturze

Wielogłos, 2020, Numer 1 (43) 2020, s. 117-138
Data publikacji online: kwiecień 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.008.12156