Instrukcje dla Autorów

Zasady kwalifikowania i odrzucania publikacji

1. Wstępnej weryfikacji artykułów naukowych dokonuje Redakcja Czasopisma. Weryfikacja polega w szczególności na stwierdzeniu, czy dany artykuł jest zgodny z profilem Czasopisma.

Ponadto publikowane są artykuły, które (wystarczy spełnić jedno z poniższych kryteriów):

a) stanowią twórcze wyjaśnienie problemu badawczego,

b) są przeglądem stanu badań w danym zakresie,

c) propagują wyniki polskich badań naukowych w językach kongresowych,

d) stanowią krytyczne zreferowanie zagranicznych badań naukowych,

e) są edycjami źródłowymi.

2. Redakcja Czasopisma może w uzasadnionych okolicznościach przyjąć do druku artykuł nie spełniający powyższych kryteriów.

3. Tekst przyjęty przez Redakcję przesyłany jest recenzentom, którzy:

a) wypowiadają się w zakresie meritum artykułu (w szczególności: zgodność treści z tytułem, wyczerpanie tematu, ocena wniosków, zakres wykorzystanych materiałów),

b) oceniają stronę językową tekstu,

c) dokonują także weryfikacji tekstu w zakresie jego zgodności z wymogami prawa autorskiego.

 

Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania materiałów do publikacji

Materiały do "Wielogłosu" należy przesyłać w formie elektronicznej w postaci pliku doc lub docx na adres redakcji (wieloglos.redakcja@uj.edu.pl).

Objętość nadsyłanych artykułów nie powinna przekraczać 1,5 arkusza (60 000 znaków ze spacjami i przypisami), a recenzji 0,5 arkusza (20 000 znaków ze spacjami i przypisami).

Prosimy o załączanie streszczenia w języku polskim i angielskim (wraz z tytułem w języku angielskim) nie dłuższego niż 1000 znaków, słów kluczowych w języku polskim i angielskim, bibliografii przedmiotowej, adresu do korespondencji, adresu mailowego oraz krótkiego biogramu zawierającego tytuł naukowy, miejsce pracy oraz tytuły publikacji książkowych (maksymalnie trzech) wraz z datą i miejscem wydania.

Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman (12 punktów dla tekstu głównego i 10 punktów dla przypisów) z odstępami 1,5 wiersza w tekście głównym.

Cytaty zapisujemy antykwą (prostą czcionką) w cudzysłowie. Stosujemy cudzysłowy podwójne – dolne i górne: „”. Cytaty dłuższe niż dwie linijki zapisujemy czcionką o rozmiarze 11 punktów w tzw. bloczku tzn. oddzielone podwójną interlinią od tekstu głównego, z wcięciem z obu stron 1,5 cm oraz z pojedynczym odstępem w obrębie cytatu. Tytuły książek, artykułów, filmów itp. zapisujemy kursywą, a tytuły gazet i czasopism antykwą w cudzysłowie. Zwroty i słowa w językach obcych zapisujemy kursywą, a fragmenty wyróżnione przez autora – rozstrzeloną czcionką, dodając w nawiasie kwadratowym: „podkreśl. moje” oraz inicjały autora. Opuszczenia zaznaczamy za pomocą nawiasu kwadratowego: [...].

Prosimy o sporządzanie przypisów dolnych z numeracją ciągłą.

Wzory przypisów:
M. Heidegger, W drodze do języka, przeł. J. Mizera, Kraków 2000.
J.-F. Lyotard, Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm?, przeł. M. P. Markowski [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1998, s. 61.
Ibidem, s. 253.
M. Głowiński,Realizm i demagogia [w:] idem, Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej, Warszawa 1992, s. 10.
E. Auerbach, op. cit., s. 252.
J.-F. Lyotard,Odpowiedź na pytanie..., op. cit., s. 12.
R. Nycz,Możliwa historia literatury, „Teksty Drugie” 2010, nr 5, s. 170.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w nadsyłanych tekstach.
Redakcja ma trzy miesiące na poinformowanie autora o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do druku.


Zapora ghostwriting i guest authorship

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma wprowadza następujące procedury:

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

2.Ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.