Instrukcje dla autorów

Oczekujemy, że zgłaszane do druku artykuły zostały napisane w starannym, literackim języku angielskim i stanowią oryginalny wkład autora/autorki do międzynarodowych studiów nad Conradem.

Rada Redakcyjna Yearbooka oczekuje ujawnienia wkładu w powstanie publikacji wszystkich innych od autora osób (autorstwo koncepcji, założeń, metod, dobór bibliografii i przykładów itp.) i zwalcza zjawiska "ghostwriting" oraz "guest authorship", a także równoczesne publikowanie tego samego artykułu w więcej niż jednym czasopiśmie.

Zgodnie z przyjętą linią postępowania każdy artykuł będzie recenzowany przez dwóch niezależnych od siebie, zewnętrznych recenzentów, z których jeden będzie afiliowany w instytucji zagranicznej w innym kraju niż instytucja, w której afiliowany jest autor pracy.

Przyjmujemy zasadę "double-blind peer review", co oznacza, że tożsamość autorów artykułów nie będzie znana recenzentom i odwrotnie.

Gdyby procedura ta okazała się niemożliwa do spełnienia, recenzent złoży oświadczenie, że pomiędzy nim/nią, a autorem/autorką artykułu nie zachodzi żaden konflikt interesów, tj. ani bezpośrednie związki osobiste ani stosunek podległości zawodowej ani bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających recenzję.

Lista zewnętrznych recenzentów, którzy współpracują z Yearbook of Conrad Studies (Poland), będzie aktualizowana pod koniec każdego roku.

Artykuły do kolejnego tomu rocznika można wysyłać pocztą elektroniczną na adres:

Andrzej Juszczyk: a.juszczyk@uj.edu.pl