Gry i zabawy fonetyczne w nauczaniu języka niemieckiego

Zbigniew Pisz

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu podkreślenie roli percepcji i reprodukcji języka mówionego jako podstawowego planu odniesienia w procesie uczenia się każdego „żywego” języka obcego, a także rozwijanie sprawności tzw. rozumienia ze słuchu oraz mówienia zgodnego z zasadami wymowy. Umiejętności te, lokujące się w tzw. planie ekspresji i sięgające od poziomu segmentowego (samogłoski i spółgłoski) do ponadsegmentowego (akcent, rytm, natężenie głosu, tempo, intonacja zdaniowa), wydają się podstawowym i niezbywalnym warunkiem pomyślnej realizacji części każdego testu na dowolnym poziomie zaawansowania, określanej jako „rozumienie ze słuchu” (Hörverstehen, dalej: HV). W opinii uczących się jest to najtrudniejsza część testu, na pomyślną realizację której, jak twierdzą zainteresowani, oni sami nie mają większego wpływu, traktując sprawność rozumienia ze słuchu jako trudno przyswajalną, zależną od zbyt wielu czynników. Ćwiczenia tego typu, choć stanowiące integralną część każdego rozdziału podręcznika na wcześniejszych etapach nauki, zdaniem uczących się języka niemieckiego miały głównie na celu podejmowanie decyzji odnośnie do zawartości merytorycznej tekstu mówionego według klucza prawda/ fałsz (rozumienie globalne), bądź – na wcześniejszych etapach edukacji językowej – percepcję wyrywkową czasu zegarowego, miejsca spotkania, wieku, zawodu, wykonywanej czynności etc. (rozumienie selektywne).
 

References

Bęza S., 2008. ABC der deutschen Phonetik. Warszawa.

Dauvillier S., Levy-Hillerich D., 2004. Spiele im Deutschunterricht. München.

Ganczar D., Matusiak K., 2010. Hörverstehen. Warszawa.

Hirschfeld U., Reinke K., 2007. Phonetik in Deutsch als Fremdsprache. München.

Hirschfeld U., Reinke K., 2007. 33 Aussprachespiele. Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart.

Krieger-Knieja J., 2007. Komiczne konsekwencje błędów fonetycznych uczących się języka niemieckiego i sposoby zaradzenia im. Lublin.

Pfau A., Schmid A., 2001. 22 Brettspiele. Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.