Using short stories as an attempt at developing extensive reading for advanced university students

Dorota Lubińska-Pyla

Abstrakt

University students at an advanced or proficiency level of English can benefit greatly from exposure to a kind of instruction which not only offers more variety and deeper involvement in terms of reading and writing skills development but also taps into students’ own creative and critical potential of interpreting an authentic text. I have tried to achieve this through a more extensive reading practice programme, which can be implemented with an eager class as part of regular general English university classes. I have created a lesson plan based on The Black Cat by Edgar Allan Poe, which was the starting point in my attempt to develop extensive reading.

JAK WYKORZYSTAĆOPOWIADANIE W CELU WPROWADZENIA „EXTENSIVE READING" DLA STUDENTÓW UNIWERSYTECKICH NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM

Studenci uniwersytetu na wysokim poziomie zaawansowania języka angielskiego mogą czerpać znaczne korzyści z takiej metody nauczania, która oferuje większą różnorodność i głębsze zaangażowanie w rozwój umiejętności czytania i pisania. Jest to metoda, która wykorzystuje własny kreatywny i krytyczny potencjał studentów w interpretowaniu autentycznego tekstu. Starałam się to osiągnąć dzięki bardziej rozbudowanemu programowi ćwiczeń z czytania, który można wdrożyć z chętną grupą w ramach regularnych ogólnych zajęć uniwersyteckich z języka angielskiego. Utworzyłam plan lekcji na podstawie opowiadania The Black Cat Edgara Allana Poego, co stało się początkiem mojej próby extensive reading programme.

Słowa kluczowe: advanced students, extensive reading, creative writing, reading strategies, literature, studenci zaawansowani, czytanie, kreatywne pisanie, strategie czytania, literatura
References

Bamford, J., Day, R. (2004). Extensive Reading Activities for Teaching Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Grabe, W. (2009). Reading in a Second Language: Moving from Theory to Practice. New York and Cambridge: Cambridge University Press.

Poe, E.A. The Black Cat. The Tell-Tale Heart and Other Stories (Amazon Classics Edition). Amazon Classics. Kindle Edition.

Rosenblatt, L.M. (1995). Literature as Exploration. The Modern Language Association of America. Kindle Edition.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.