Teaching English to archaeology and theology students: a case for using translation as a language-teaching tool

Bozhidar Pitev

Abstrakt

This article shares some practical experience of teaching English to students of archaeology and theology at the University of Veliko Tarnovo, Bulgaria. Drawing on this experience, a case is made for actively employing translation as a language-teaching tool in an academic setting. A number of effective teaching strategies are suggested aimed at extending the students’ knowledge of the specialised English vocabulary (terminology) of their chosen discipline; sensitizing them to the concept of collocation as a key factor in producing natural sounding speech and writing; students becoming aware of the crucial importance of context when working with (English) texts; gaining confidence in identifying and using complex grammatical structures as they work with authentic material; mastering their speaking skills with plenty of opportunity to debate and deliver talks on topics covered in the texts set for translation; and, finally, students developing essential translation skills, as translation, far from being a relic of the past, is one of the most important and relevant practical applications of foreign language competence.

WYKORZYSTANIE PRZEKŁADU W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO STUDENTÓW ARCHEOLOGII I TEOLOGII

Niniejszy artykuł prezentuje doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego studentów kierunków archeologia i teologia na Uniwersytecie Świętych Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie. Podstawę tego doświadczenia stanowi teza, że należy aktywnie wykorzystywać przekład w procesie nauczania języków obcych w środowisku akademickim. W artykule został przedstawiony zestaw efektywnych strategii nauczania mających na celu: wzbogacenie słownictwa specjalistycznego (terminologii) studentów danej dyscypliny; zapoznanie ich z pojęciem kolokacji jako podstawowego czynnika tworzącego naturalnie brzmiącą wypowiedź ustną lub tekst pisany; wykształcenie u studentów rozumienia zasadniczego znaczenia kontekstu podczas pracy z (anglojęzycznymi) tekstami; nabycie przez nich pewności w rozpoznawaniu i używaniu skomplikowanych konstrukcji gramatycznych, które występują w oryginalnych tekstach. Przekład w nauczaniu języka obcego ma też zasadnicze znaczenie dla doskonalenia zdolności studentów w konwersacji oraz prezentacji w języku angielskim dzięki wielu okazjom do dyskusji i wskazania tematów określonych przez tłumaczone teksty. Przekład pozwala ponadto na rozwijanie podstawowych umiejętności translatorskich u studentów, ponieważ nie jest reliktem przeszłości, a jednym z najważniejszych i naturalnych komponentów systemu kształcenia kompetencji językowych.

Słowa kluczowe: translation, archaeology, theology, authentic material, terminology, English for specific purposes, content-based instruction, przekład, archeologia, teologia, oryginalne materiały, terminologia, specjalistyczny język angielski, zadania oparte na treści
References

Cook, G. (2010). Translation in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Gerngross, G. et al. (2006). Teaching Grammar Creatively. Innsbruck: Helbling Languages.

Lindstromberg, S., Boers, F. (2008). Teaching Chunks of Language. Innsbruck: Helbling Languages.

Newmark, P. (1988). A Textbook of Translation. London: Prentice Hall.

Oxford Collocations Dictionary for Students of English (2002). Second edition 2009. C. McIntosh (ed.). Oxford: Oxford University Press.

Philokalia (1995). The Philokalia: The Complete Text, vol. 4. G.E.H. Palmer, P. Sherrard and K. Ware (transl. and eds.). London: Faber and Faber.

Pitev, B. (2011). Питев, Б. Актуалниаспектинапреводанаправославниаскетическипонятияотбългарскинаанглийскиезик. В: Свидетелстванатрадицията. В. Търново: УИ „Св. св. КирилиМетодий”, 191–212. [Pitev, B. Aktualni aspekti na prevoda na pravoslavni asketicheski ponyatiya ot bulgarski na angliyski ezik. In: Svidetelstva na traditsiyata. V. Tarnovo: UI Sv. sv. Kiril i Metodiy, 191–212.]

Popkonstantinov, K., Kostova, R. (2010). Architecture of conversion: provincial monasteries in the 9th–10th centuries’ Bulgaria. In: Arhitektura Vizantii i Drevney Rusi. St Petersburg: Trudy Gosudarstvennogo Ermitazha, LIII, 118–132.

Yannaras, C. (2004). Postmodern Metaphysics. Brookline, Massachusetts: Holy Cross Orthodox Press.