Wieloaspektowa analiza „Żalów” Owidiusza (Tr. IV 10, 1–8)

Dominik Łaciak

Abstrakt

W artykule przedstawiono kilka możliwości wykorzystania elegii autobiograficznej Owidiusza (Tr. IV 10, 1–8) na zajęciach z języka łacińskiego. Z jednej strony zwrócono uwagęna różne aspekty gramatyczno-leksykalne zawarte we fragmencie, z drugiej zaś– omówiono podstawowe terminy z zakresu poetyki i metryki. Interesujące dla słuchaczy mogąsięrównieżokazaćnawiązania kulturowe, jak i odczytania kontekstowe. Autor poszukuje tropów literackich występujących w elegii autobiograficznej Owidiusza w twórczości takich pisarzy, jak Boecjusz, Seneka, Dante Alighieri, Geoffrey Chaucer, Aleksander Puszkin, Lord Byron, Osip Mandelsztam czy Adam Zagajewski. Dodatkowo zostały przedstawione informacje na temat miejsca narodzin Owidiusza.

ABSTRACT

The article presents a few possibilities of using the passage from Ovid’s autobiographical elegy during Latin-language classes. On the one hand, different grammatical and lexical aspects of the passage are pointed out, on the other, fundamental terms concerning poetics and the meter are discussed. Cultural references and varied contextual readings may also be of interest to students. The author seeks the literary techniques employed in Ovid’s autobiographical elegy in the works of such writers as Boethius, Seneca, Dante Alighieri, Geoffrey Chaucer, Alexander Pushkin, Lord Byron, Osip Mandelstam, or Adam Zagajewski. In addition, information about Ovid’s birthplace is presented.

Słowa kluczowe: elegia autobiograficzna, Owidiusz, Sulmona, literatura starożytna, literatura średniowiecza, Osip Mandelsztam, Adam Zagajewski, autobiographical elegy, Ovid, ancient literature, medieval literature, Osip Mandelstam
References

Źródła:

Alighieri, D. (1909). Boska komedja, przeł. E. Porębowicz, oprac. K. Morawski, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, BN II/187.

Mandelsztam, O. (2014). Tristia. przeł. A. Pomorski. http://amused.github.io/2014/02/mandelsztam-tristia.html [dostęp: 19 kwietnia 2021].

Ovid (1953). Tristia; Ex ponto, przeł. A.L. Wheeler, Harvard University Press.

Owidego Nazona wiersze na wygnaniu pisane to jest Rzeczy smutne, Klątwa na Ibisa, Listy z Pontu (1802), przeł. J. Przybylski. Kraków.

Owidiusz (2002). Żale. Wybór, przeł. M. Puk, E. Wesołowska, red. E. Wesołowska, wstęp A. Wójcik. Poznań: Wydawnictwo Ars Nova.

Seneka, L.A. (1998). Dialogi, przeł. i wstęp L. Joachimowicz. Warszawa: PAX.

Zagajewski, A. (2019). Listopad [w:] tegoż, Prawdziwe życie. Kraków: Wydawnictwo a5.

Opracowania:

Andrew, N. (1999). Byron and Ovid. „The Bayron Journal”, 27, 76–81.

Babnis, T. (2016). Obraz barbarzyńców i ich kraju w „Tristia” Owidiusza. Kraków, Academia. edu.pl [dostęp: 18 kwietnia 2021].

Calabrese, M.A. (1993). „Make a Mark That Shows”: Orphean Song, Orphean Sexuality, and the Exile of Chaucer’s Pardoner. „Viator”, 24, 269–286.

Cascio, G. (2017). Conversations in Exile: Ovid, Dante, Mandelstam. „Groniek”, 214, 75–87.

Dłuska, M., Strzelecki, W. (1959). Metryka grecka i łacińska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Easthope A. (2014). The Rhythms of English Poetry (English Language Series Book 14). New York: Routledge.

Fairweather, J. (1987). Ovid’s Autobiographical Poem, Tristia 4.10. „The Classical Quarterly”, 37, 1, 181–196.

Fernald, A. (1997). Loneliness and Consolation. „The Harvard Review”, 12, 46–52.

Flyer, J.M. (1979). Chaucer and Ovid. Yale.

Fredericks, B.R. (1976). Tristia 4.10: Poet’s Autobiography and Poetic Autobiography. „Transactions of the American Philological Association”, 106, 139–154.

Goold, G.P. (1893). The Cause of Ovid’s Exile. „Illinois Classical Studies”, 8, 1, 94–107.

Green, P. (1982). Carmen et Error: πρόφασιςand ατίαin the Matter of Ovid’s Exile. „Classical Antiquity”, 1, 2, 202–220.

Grzybowski, J. (2007). Boecjusz, czyli o posłannictwo filozofii. Analiza przemiany i duchowej drogi ku dobru na podstawie De Consolatione Philosophiae. „Warszawskie Studia Teologiczne”, XX, 2, 95–115.

Haight, E.H. (1872). Italy Old and New. London: Stanley Paul & Co. https://www.distance.to/Rome/Sulmona [dostęp: 17 kwietnia 2014].

Kumaniecki, K. (1996). Słownik łacińsko-polski. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.

Lass, R. (2000). The Cambridge History of the English Language, Vol. 3: 1476–1776. Cambridge University Press.

Sphragis [w:] Oxford Classical Dictionary, https://oxfordre.com/classics/view/10.1093/acrefore/9780199381135.001.0001/acrefore-9780199381135-e-6041 [dostęp: 17 kwietnia 2021].

Skwara, E. (2008). „Muza na nierównych kołach”, czyli o przekładzie dystychu w „Ars Amandi” Owidiusza. „Przekładaniec”, 18–19, 55–71.

Stabryła, S. (1989). Owidiusz. Świat poetycki. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Stevens, B. (2009). Per gestum res est significanda mihi: Ovid and Language in Exile. „Classical Philology”, 104, 2, 162–183.

Syme, R. (1939). The Roman Revolution. Oxford University Press.

Toruńczyk, B. (b.d.). Dlaczego Adam Zagajewski jest moim poetą?, http://stronypoezji.pl/monografie/dlaczego-adam-zagajewski-jest-moim-poeta/ [dostęp: 19 kwietnia 2021].

Witczak, K.T. (1999). Autobiografia Publiusza Owidiusza Nazona. „Nowy Filomata”, III, 2, 101–116.

Wójciak, W. (2009). Muza pamięci – o twórczości Osipa Mandelsztama w Polsce. W siedemdziesiątą rocznicę śmierci poety. „Pamiętnik Literacki”, 100, 2, 85–108, Bazhum.muzhp.pl [dostęp: 19 kwietnia 2021].

Zagajewski, A. (2017). Zagajewski: Poezja nie jest modna. W dzisiejszym świecie wszyscy chcą mówić tylko o zbiorowości i o polityce, https://wiez.pl/2017/10/23/poezja-nie-jest-modna/[dostęp: 19 kwietnia 2021].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.