Proces Recenzji

Redakcja powołuje do oceny zeszytu publikacji co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 
Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.
 
 Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.