Wizja kultury europejskiej w wierszu Jeleny Szwarc Pływanie

Kristina Woroncowa

Abstrakt
В данной статье автор представляет комплексную интерпретацию большого стихотворения 1975 г. «Плавание», петербургской поэтессы-постмодернистки Елены Шварц, одной из ключевых фигур ленинградской андеграундной культуры 70–80-х гг. Анализ стихотворения осуществляется с точки зрения интертекстуальной природы произведения: культурные интертексты сконцентрированы вокруг идеи принятия и понимания смерти как ключевой исходной точки любой европейской культуры в целом.
Чтобы показать универсальность этой тематики, Елена Шварц использует античные мифы о загробном царстве Аида, реке Стикс и христианскую символику, напрямую связанную с культурным пространством Польши, которая в художественном мире поэтессы воплощает в себе все черты пограничной территории между миром живых и мертвых, а также между европейской культурой и Россией. Создавая это пространство, поэтесса пользуется «парагеографическими образами», ассоциативно связанными для русскоязычного читателя с концептом Польши: польские имена героев, польские географические названия (Висла, Ченстохова), использование польского языка в оригинальном тексте (в авторской орфографии), а также менее очевидные элементы, действующие на подсознание (образ святого Флориана, использование русских слов, напоминающих польские слова). 
Из–за отсутствия существующих на момент написания статьи переводов данного стихотворения на польский язык автор представляет свой вариант филологического характера.
Słowa kluczowe: poezja, postmodernizm, tekst polski, Jelena Szwarc
References

BIBLIOGRAFIA

Źródła

Szwarc Jelena, 2002, Soczinienija Jeleny Szwarc, Sankt-Pietierburg.

Szwarc Jelena, 2011, Pierieletnaja pticaPoslednije stichi 20072010, Sankt-Pietierburg.

Opracowania

Epsztejn Michaił, 1988, Paradoksy nowiznyO litieraturnom razwitii XIXXX w., Moskwa.

Horiew Władimir, 2005, Polsza i Polaki głazami russkich litieratorowImagołogiczeskije oczerki, Moskwa.

Lejderman Naum, Lipowieckij Mark, 2001, Sowriemiennaja russkaja literatura, Moskwa.

Mała encyklopedia kultury antycznej, 1988, red. Zdzisław Piszczek, Warszawa.

Martynowa Olga, 2010, W lesu pod Kielnom (k stichotworieniju Jeleny Szwarc „Dwa nadgrobija”), http://www.newkamera.de/martynova/omartynova12.html (dostęp: 25.01.2015).

Patrice Pavis, 1998, Słownik terminów teatralnych, tłum. Sławomir Świontek, Wrocław.

Pietierburgskije poety w Krakowie, 2000, „Nowaja Polsza”, nr 10, s. 39–40.

Pieszkowa Maja, 2011, Nieproszedszeje wriemiaPamjati pietierburgskoj poetiessy Jeleny Szwarc, http://echo.msk.ru/programs/time/749456–echo/ (dostęp: 25.01.2015).

PoezjaMiędzy piosenką a modlitwą, 2000, „Tygodnik Powszechny Online”, http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/49/index.html (dostęp: 25.01.2015).

Samojłow Dawid, 2000, Pieriebiraja naszy daty, Moskwa.

Sedakowa Olga, 2011, Lantica fiamma (Wmiesto poslesłowija), [w:] Jelena SzwarcPierieletnaja pticaPoslednije stichi 20072010, Sankt-Peterburg.

Słownik języka polskiego, 1992, red. Mieczysław Szymczak, Warszawa.

Strzałka Jan, 2000, Przed końcem świata, „Tygodnik Powszechny. Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego”, nr 11, http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/49/szwarc.html (dostęp: 25.01.2015).

Szczukin Wasilij, 2001, Russkoje zapadniczestwoGenezis – suszcznost’ – istoriczeskaja rol, Łódź.

Zamiatin Dmitrij, 2003, Gumanitarnaja gieografijaProstranstwo i jazyk gieograficzeskich obrazow, Sankt-Pietierburg.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.