Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,2022, Nr 22, W kręgu badań regionalnych

Redaktor naczelny: Artur Kijas
Rok wydania: 2022
Słowa kluczowe: autobiografia, psychologia pamięci, estetyka wspomnień, dom rodzinny, sen, autobiography, memory psychology, the aesthetics of memories, family house, dream, biografistyka, Kalisz, czasopisma lokalne, „Gazeta Kaliska”, XIX wiek, biographical studies, local periodicals, “Gazeta Kaliska”, 19th century, Jakub Szczeciński, drukarstwo, Żydzi, printing, Jews, wystawa, widowisko, teatr amatorski, kultura ludowa, Lisków, exhibition, spectacle, amateur theatre, folk culture, Gołuchowskie Centrum Kultury, Gołuchów, regionalizm, tożsamość regionalna, dziedzictwo kulturowe, Józef Witkowski, Rafał Walendowski, malarstwo, painting, regionalism, Tadeusz Pniewski, wspomnienia, korespondencja, poezje, memories, correspondence, poetry, edukacja regionalna, Wielkopolska, podstawy programowe, materiały dydaktyczne, scenariusze, regional education, core curriculum, learning materials., pochówki, krypty, podziemia, epitafium, szlachta, zwyczaje pogrzebowe, kronika klasztorna, burials, crypts, underground, epitaph, nobility, funeral customs, monastery chronicle, history, the history of industry, tanning, migrations, XIX/XX Kalisz, the ethos of work, bourgeoisie, historia, historia przemysłu, garbarstwo, migracje, Kalisz XIX/XX w., etos pracy, burżuazja, muzeum, muzealnicy, zabytki, spuścizna, dziedzictwo, zbiory, eksponaty, prekursorzy, animatorzy, społecznicy, grabież, proweniencja, museum, museologistis, monuments, legacy, heritage, collections, exhibits, precursors, animators, looting, provenance., powiat koniński, caritas, inwigilacja, kościół katolicki, komunizm, county office in Konin, catholic church, communism, political surveillance, Wiłkomirscy, spuścizny, zbiory specjalne, The Wilkomirskis, special collections, fortepiany, Gustaw Arnold Fibiger, pianos

I. ARTYKUŁY

Sortuj według

Powroty do Russowa Marii Dąbrowskiej 

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 11-28
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.002.17999

Ludzie na łamach „Gazety Kaliskiej” –  przyczynek do badań biograficznych Kalisza i regionu

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 29-40
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.003.18000

Drukarnia Pospieszna Jakuba Szczecińskiego jako przykład  zakładu typograficznego mniejszości żydowskiej w międzywojennym Kaliszu

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 41-57
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.004.18001

Ekspozycja czy widowisko? Kilka dopowiedzeń  do wystaw w Liskowie (w latach: 1925 i 1937)

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 58-72
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.005.18002

Działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury „Zamek” jako przykład wspierania regionalizmu  w środowisku lokalnym

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 73-85
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.006.18003

Ślady małej ojczyzny w twórczości gołuchowskich  artystów na przykładzie prac Józefa Witkowskiego i Rafała Walendowskiego

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 86-99
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.007.18004

Kaliszanin z urodzenia. Poezja, wspomnienia  i korespondencja Tadeusza Pniewskiego jako źródło edukacji regionalnej

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 100-110
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.008.18005

Edukacja regionalna w południowo-wschodniej  Wielkopolsce na tle zmian w podstawach programowych kształcenia ogólnego

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 111-123
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.009.18006

Przekrój społeczny mieszkańców Kalisza pochowanych w podziemiach kościoła poreformackiego w II poł. XVII – I poł. XIX w.

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 124-141
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.010.18007

Historia pewnej garbarni. Meandry awansu społeczno-towarzyskiego kaliskiej burżuazji w I poł. XIX w.

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 142-151
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.011.18008

Utracone – odzyskane. Zbiory dawnego Muzeum Ziemi Kaliskiej w kolekcji Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. Zarys problematyki

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 152-186
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.012.18009

Komuniści wobec Kościoła katolickiego w latach 1948-1950 na podstawie akt Starostwa Powiatowego w Koninie

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 187-201
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.013.18010

II. INFORMACJA NAUKOWA

Śladami Wiłkomirskich. W poszukiwaniu spuścizny członków muzycznej rodziny – raport z projektu badawczego

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 205-230
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.014.18011

Gustaw Arnold Fibiger (1912-1989) w 110 rocznicę urodzin – garść wspomnień byłego ucznia

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 231-240
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.001.17998

III. RECENZJE I OMÓWIENIA

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w latach 1950- 2019. Red. Krzysztof Jędrzejak, Bogdan Nowak, Paweł Szczepaniak, Edward Wasielewski, Maciej Okrasa. Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; Polskie Towarzystwo Penitencjarne, 2021. – ss. 338. Jak w Kaliszu więzienników kształcono

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 243-244
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.015.18012

Agnieszka Słupianek-Winkowska, Kajew, Cieśle, Wszołów. Szlakiem dziejów. Gołuchów 2021 ss. 256, il.

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 245-247
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.016.18013

Aneta Kolańczyk, Maria Konopnicka (1842-1910). Poetka, pisarka, społeczniczka, emancypantka. Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2022. – 129, [5] s., il.

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 248-253
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.017.18014

IV. SPRAWOZDANIA

Sympozjum popularnonaukowe poświęcone życiu i działalności ks. prałata Jana Nepomucena Sobczyńskiego (1861-1942), Kalisz 30 maja 2022 r.

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 257-259
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.018.18015

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Spuścizny w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych”, Kalisz 22-23 września 2022 r.

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 260-264
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.019.18016

V. Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Mieczysław Arkadiusz Woźniak (1933-2021) inżynier, działacz państwowy i społeczny, nauczyciel akademicki, autor publikacji naukowych i popularnych

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 267-269
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.020.18017

Profesor dr hab. Tadeusz Drewnowski – wspomnienie

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 270-273
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.021.18018

Mateusz Rabiega (1994-2022) – historyk architektury, badacz dziejów Kalisza

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 274-279
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.022.18019

VI. Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 283-289
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.023.18020

Bibliografia Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 290-292
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.024.18021

Kronika KTPN

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 293-311
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.025.18022