Informacje dla autorów

Wytyczne redakcyjne

1. Przyjmujemy artykuły w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

2. Prosimy również o krótką informację autora o sobie: wykształcenie, stopnie naukowe, kierunki zainteresowań, miejsce zatrudnienia i adres do korespondencji, nr ORCID

3. Do tekstu prosimy dołączyć zwięzłe streszczenie w języku polskim.

4. Przyjęte do druku artykuły podlegają korekcie redakcyjnej i autorskiej oraz adjustacji, czyli skracaniu, uzupełnianiu śródtytułami, przeformatowaniu itp.

5. Autor tekstu zobowiązany jest do złożenia (w wersji elektronicznej /skan/ lub papierowej) oświadczenia autora. W przypadku artykułów napisanych przez więcej niż jednego autora prosimy o wymienienie wszystkich współautorów oraz ich afiliacji, a także określenie ich wkładu (w odsetkach) w powstanie artykułu (zapora ghostwriting oraz guest authorship).

6. Autorom publikacji przysługuje bezpłatny egzemplarz autorski. Redakcja nie płaci honorariów autorskich.

7. Autorzy nie ponoszą żadnych opłat i kosztów publikacji na łamach „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk"
8. Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.
9. Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych ponosi autor.
10. Przesłanie przez autora tekstu do Redakcji jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub w części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także jest równoznaczne z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” oraz na jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz na odpłatne i nieodpłatne udostępnienie jego egzemplarzy w Internecie, patrz oświadczenie autora.
11. Materiały zamieszczane w „Zeszytach Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić tylko za zgodą Redakcji.

Zasady przygotowania tekstu

1. Tekst powinien być zapisany w programie WORD 97/2003 z rozszerzeniem doc., czcionką 11 pkt. z interlinią (1pkt.). Prosimy o ograniczenie formatowania tekstu do niezbędnego minimum.

2. Tekst powinien być zaopatrzony w nagłówku (w wypadku recenzji i notki recenzyjnej w stopce) imieniem i nazwiskiem autora oraz afiliacją (w wypadku zatrudnienia w uczelni lub instytucji naukowo-badawczej, kulturalnej itp.) lub nazwą miejscowości, gdy brak afiliacji.

3. Cytaty podajemy czcionką prostą w cudzysłowie; cytat w cytacie zaznaczamy cudzysłowem francuskim << >>; w wypadku dłuższych cytatów wyodrębniamy tekst wcięciem (0,5) i rozmiarem (10 pkt.) bez cudzysłowu, a cytat w cytacie zaznaczamy cudzysłowem zwykłym. Opuszczenia i skróty w cytatach zaznaczamy nawiasem kwadratowym z trzema kropkami […]. Opuszczenia i skróty w tytułach cytowanych dzieł - poza opisami starych druków - zaznaczamy nawiasem kwadratowym z trzema kropkami […].

4. Po numerycznie podanym roku lub stuleciu stosujemy skróty np. po 1410 r., w XIX w.

5. Nazwy miesięcy podajemy cyfrą rzymską, gdy występują wraz z dniem i rokiem, bez oddzielających je kropek np. 3 V 1791 r., w innych przypadkach pełnym słowem np. w lipcu 1789 r.

6. Wymieniając w tekście po raz pierwszy osobę, podajemy jej pełne imię (imiona) i nazwisko (np. Joachim Lelewel), zaś przy kolejnym jej przywołaniu podajemy tylko inicjał imienia (inicjały imion bez spacji pomiędzy nimi) i nazwisko np. J. Lelewel, J.S. Bandtkie. Obce imiona zapisujemy w brzmieniu oryginalnym np. Stanislav Petr, Bernhard Bischoff, z wyjątkiem osób, których imiona i nazwiska występują w formie spolszczonej np. Wolter, Karol Dickens oraz osób i dynastii panujących.

Jeśli imiona i nazwiska wymagają transliteracji, stosujemy normę ISO 9:2000.

7. Przywoływane w tekście tytuły czasopism zapisujemy czcionką prostą w cudzysłowie np. „Polonia Maoir Orientalis”, zaś tytuły dzieł kursywą, bez cudzysłowu, np. Annales Miechovienses. a nazwy konferencji czcionką prostą w cudzysłowie.

8. Znak przypisu stawiamy przed kropką kończącą zdanie. Wyjątkiem są znaki przestankowe typu !, ?, … oraz skróty r., w., po których nie dostawiamy kropki po numerze przypisu.

9. Przypisy dolne numerowane dla całego artykułu. Należy podać wszystkie źródła, które wykorzystano w pracy.

10. Bibliografia powinna być ułożona alfabetycznie według nazwisk autorów poszczególnych pozycji, a w przypadku prac zbiorowych – według tytułów.

11. Wszystkie rysunki, zdjęcia zamieszczone w dokumencie muszą zostać przesłane jako osobne pliki: format TIFF rozdzielczość 600 DPI (najlepiej w skali szarości) 


Instrukcja dla autorów (przypisy i bibliografia)

Dostosowanie formatu przypisów do stylu Chicago (https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html)

W związku z prowadzonymi przez MNiSzW pracami nad wyliczeniem polskiego współczynnika wpływu i związaną z nimi koniecznością opracowywania bibliografii dla poszczególnych artykułów redakcja „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” podjęła decyzję o dostosowaniu formatu przypisów bibliograficznych do stylu Chicago. Poniżej podajemy przykłady przypisów oraz bibliografii w stylu Chicago.

Przypisy:

1. przypis z książki (1 autor)

2. przypis z książki (2 i więcej autorów)

3. przypis z rozdziału z pracy zbiorowej

4. przypis z czasopisma

5. powoływanie się na tę samą pozycję, co wyżej

6. przypis z dzieła, które już znalazło się w przypisach, ale nie bezpośrednio wyżej (jeden autor)

7. przypis z dzieła, które już znalazło się w przypisach, ale nie bezpośrednio wyżej (dwóch i więcej autorów)

 

1. Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011), 94.

2. Barbara Bieńkowska, Halina Chamerska, Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992), 120.

3. Zdzisław Pawlak, „Rola religii w wychowaniu człowieka. Aspekt filozoficzno-teologiczny”, w: Edukacyjny potencjał religii, red. Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005), 105-119.

4. Teresa Wilkoń, „Bibliofilskie pasje Izabeli z Czartoryskiej Lubomirskiej”, Studia Bibliologiczne 20 (2015): 222.

5. Tamże, 227.

6. Korczyńska-Derkacz, Państwowy, 95.

7. Bieńkowska, Chamerska, Tysiąc lat, 67.

Bibliografia:

Korczyńska-Derkacz, Małgorzata. 2011. Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bieńkowska, Barbara, Halina Chamerska. 1992. Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Wilkoń, Teresa. „Bibliofilskie pasje Izabeli z Czartoryskiej Lubomirskiej”, Studia Bibliologiczne 20 (2015): 222-230.

Pawlak, Zdzisław. 2005. „Rola religii w wychowaniu człowieka. Aspekt filozoficzno-teologiczny”. W: Edukacyjny potencjał religii, red. Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski, 105-119. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

Oświadczenie autora artykułu

Po otrzymaniu pozytywnych recenzji Autor podpisuje z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk oświadczenie autorskie w języku polskim lub w języku angielskim.