O pojęciu informacji w świecie mediów elektronicznych

Klaudia Skelnik

Abstrakt
The difficulty in discussing the notion of information lies in the fact that the general concept of information – both linguistic and cultural – must be extracted from the various fields and contexts within which it is used. And these are contexts and domains very diverse. The scientific concept of information extends from physics and biology, computer science and cybernetics to the methodology of science and philosophy. Even more complex is the situation when it comes to information in the world of electronic media. Information research is so fragmented and so specialized that it is extremely difficult to isolate individual dimensions of information from them, and even more difficult to grasp the whole picture. “Information is a representation of something in a specific form that someone has given to this representation”. Philosophers, communication specialists, methodologists often argue or call information can be the content of the message, which does not enrich the knowledge of the recipient. This discussion of the concept of information in the world of electronic media is extremely important. The author would like to present an interdisciplinary review of the definition and refer it mainly to information communicated in electronic media. It should be noted that information can be interpreted in broader or narrower terms depending on the content or the accepted system of references. In broad terms, information is understood as “content taken from the outside world in the process of our adaptation and adaptation of our senses”. In the narrow sense, the information refers to the message “obtained by man through observation or mental activity, transmitted in the sender (man) – recipient (man)”. Increasingly, the concept of information becomes a key category, a central point of reflection, which is a common set of research conducted at the interface between different disciplines and disciplines. Discussing the current role of electronic media, it is impossible to discuss this without defining the role of information.
Słowa kluczowe: information, message, electronic media
References

Ashby W.R., An Introduction to Cybernetics, Chapman and Hall Ltd., London 1957.

Babik W., Informacja i jej zagrożenia w społeczeństwie informacyjnym. Tekst wykładu wygłoszonego na Technicznym Uniwersytecie Otwartym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 9 listopada 2002.

Babik W., Informacja naukowa jako przedmiot zarządzania, [w:] D. Pietruch-Reizes (red.), Zarządzanie informacją w nauce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.

Ball R., The Scientific Information Environment in the Next Millennium, „Library Management”, t. 21, nr 1.

Bar-Hillel Y., Language and Information, Addison-Wesley, Pasadena 1964.

Białobłocki T., Moroz J., Nowina-Konopka M., Zacher L., Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Braman S., Defining Information: An Approach for Policymakers, „Telecommunications Policy” 1989, nr 13.

Ciborowski L., Pojęciowa interpretacja terminu „informacja” i jej pochodnych, „Zeszyty Naukowe AON” 2005, nr 2 (59).

Ciborowski L., Walka informacyjna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999.

Clancy T., Pieczenik S.R., Net Force, Adamski i Bieliński, Warszawa 2000.

Fischer B., Świerczyńska-Głownia W., Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją. Zagadnienia podstawowe dla dziennikarzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, C.H. Beck, Warszawa 2002.

Flechtner H.J., Grundbegriffe der Kybernetik, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft M.B.H., Stuttgart 1961.

García de Torres E., Szkoła Palo Alto, [w:] B. Dobek-Ostrowska (red.), Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.

Gawrysiuk P., Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Gitt W., Na początku była informacja, tłum. H. Kluzik, Theologos, Ostróda 2005.

Greniewski H., Cybernetyka niematematyczna, PWE, Warszawa 1967.

Harmon G., The Measurement of Information, „Information Processing and Management” 1984, nr 1–2.

Kałuszyńska E., Wiedza i informacja, [w:] M. Heller, J. Mączka (red.), Informacja a rozumienie, Polska Akademia Umiejętności, Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych „Biblios”, Kraków 2005.

Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982.

Ledzińska M., Człowiek współczesny w obliczu stresu informacyjnego, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2009.

Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000.

Materska K., Rynek informacji i rynek wiedzy, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2005, nr 3.

Materska K., Rozwój koncepcji informacji i wiedzy jako zasobu organizacji, [w:] B. Sosińska-Kalata, M. Przastek-Samokowa (red.), Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego, Miscellanea Informatologica Varsoviensia, SBP, Warszawa 2005.

Niedzielska E. (red.), Informatyka ekonomiczna, AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.

Ratajewski J., Wstęp do informacji naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1973.

Seidler J., Nauka o informacji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1983.

Stefanowicz B., Informacja, wiedza, mądrość, Główny Urząd Statystyczny, t. 66, Warszawa 2013.

Stefanowicz B., Rola informacji, „E-mentor” 2007, nr 5 (22), dostępny online: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/22/id/480.

Towards Knowledge Society, UNESCO Word Report, UNESCO Publishings, 2005.

Ursuł A.D., Informacija, Nauka, Moskwa 1971.

Wielka encyklopedia powszechna PWN, t. 5, PWN, Warszawa 1965.

Wielka encyklopedia PWN, t. 12, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Wiener N., Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, MIT. Press and John Wiley & Sons Inc., New York–London 1954.

Wiener N., Cybernetyka a społeczeństwo, tłum. O. Wojtasiewicz, Książka i Wiedza, Warszawa 1961.

Wierzbołowski J., Aksjologiczne i społeczne skutki przekształcenia informacji w zasób produkcyjny, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1997, z. 4, s. 363–382.

Wierzbołowski J., Informacja i technologie informacyjne jako element przekształceń strukturalnych i systemowych w gospodarce światowej (ogólne podejście do tematu), 1997, http://eris.kbn.gov.pl/pub/info/dep/integracja/wierzbol.html.

Ziółkowski R., Zarządzanie informacją w regionie turystycznym, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2007.

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie