Edukacja medialna w kształtowaniu przyszłości mediów masowych

Jan Kania

Abstrakt

Media education in shaping the future of mass media

The subject of the contribution is the importance of media education for the future of mass media. The reason for considering this relationship are changes in the media reception. The nature of these changes and the threats posed to the media illustrate the results of research on new patterns of media consumption. The key research question is what and how it can help the media to overcome new challenges. In searching for the answer to this question, research findings and reports on the changing preferences of media recipients and literature studies on the essence of media education were used. The first allowed the identification of the most important threats to the media, the second indicated the special role of media education in counteracting the negative effects of changes. The main areas of interest of media education are: education about the media, education through the media, education for the media. The most important for the future of mass media is the area of education for media, which focuses on the theory and practice of the media. As an integral part of edagogy that deals with the whole-life development of man and his environment, he is to prepare for proper understanding and active use of the media, as well as to support the training of specialists to work in them. Both practical and practical actions have been proposed for the implementation of these two tasks.  

Słowa kluczowe: education, pedagogy, media, people, schools, studies, research, reports
References

Aguirre M.O., Raport Zespołu Wysokiego Szczebla na temat polityki audiowizualnej, Komisja Europejska, Bruksela 1998.

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2013.

Bereźnicki F., Zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej, Pedagogium, Szczecin 2009.

Borkowski I., Media: świat, narzędzie, problem, [w:] tegoż (red.), Edukacja medialna: teksty i preteksty, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2004.

Denek K., Uniwersytet przełomu drugiego i trzeciego milenium, [w:] K. Kruszewski (red.), Przemiany szkolnictwa wyższego progu XXI wieku, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 1999.

Duda M., Globalizacja mediów elektronicznych a edukacja, [w:] A.W. Mitas (red.), Media i edukacja w aspekcie globalnym, Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Cieszyn 2003.

Jakubowicz K., Jaką przyszłość mają media publiczne i ich misja w dobie konwergencji, „Edukacja Humanistyczna” 2009, nr 1.

Kania J., Edukacja medialna w przygotowaniu kadr dla mediów masowych, [w:] Cz. Plewka (red.), Wybrane aspekty dotyczące człowieka współczesnej cywilizacji, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2017.

Kruszewska A., Mass media i edukacja, https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kancir1/subor/Kruszewska (dostęp: 20.02.2018).

Kwieciński Z., Edukacja jako wartość odzyskiwana wspólnie. (Głos w dyskusji o uspołecznieniu szkoły), „Edukacja” 1991, nr 1.

Lasswell H.D., The Structure and Function of Communication in Society, [w:] L. Bryson (ed.), The Communication of Ideas, Harper, New York 1948.

McQuail D., Mass Communication Theory: An Introduction, Sage, London 1983. 

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

McQuail D., With the Benefit of Hindsight: Reflections on Uses and Gratifications Research, „Critical Studies in Mass Communication” 1984, nr 1, s. 177–193.

Miczka T., Edukacja medialna jako podstawa kształcenia i wychowania w społeczeństwie informacyjnym, [w:] I. Borkowski (red.), Edukacja medialna: teksty i preteksty, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2004.

Mikułowski Pomorski J., Od mówcy do rozmówcy. Perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji, [w:] S. Michalczyk (red.), Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym. Szkice medioznawcze, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2006.

Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.

Ogonowska A., Edukacja medialna w programach nauczania na studiach wyższych, [w:] I. Borkowski (red.), Edukacja medialna: teksty i preteksty, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2004.

Ogonowska A., Telewizja w edukacji medialnej, Universitas, Kraków 2009.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.

Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, WSiP, Warszawa 2008.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. 2011 r. Nr 179, poz. 1065.

Sass D., Od kompetencji do konkurencyjności, http://cio.cxo.pl/news/376933/Od.kompetencji.do.konkurencyjnosci.html (dostęp: 11.12.2016).

Siemieniecki B., Edukacja humanistyczna i komputery, [w:] J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta, Edukacja medialna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.

Siemieniecki B., Media w pedagogice, [w:] tegoż (red.), Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Skorus J., Rozregulowany zegar telewizji, czyli w jaki sposób współczesne media zarządzają naszym czasem, „Zarządzanie Mediami” 2015, t. 3(1).

Sorlin P., Mass media, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2001.

Stysiak M., Polacy spędzają coraz więcej czasu przed TV i Internetem. Za to mniej czytają, http://wyborcza.pl/1,155287,20238079,polacy-spedzaja-coraz-wiecej-czasu-przed-tv-i-internetem-za.html (dostęp: 31.12.2017).

Szumakiewicz A., Propedeutyka mediów: możliwość czy konieczność, [w:] A.W. Mitas (red.), Media i edukacja w aspekcie globalnym, Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Cieszyn 2003.

Thieme J.K., Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku, Difin, Warszawa 2009.

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie