Profesjonalizacja zawodu dziennikarza w obliczu konwergencji mediów

Sebastian Skuza,

Anna Modzelewska,

Marta Szeluga-Romańska

Abstrakt

Professionalization of the Journalist Profession in the Context of Media Convergence

The aim of this article is to broaden the current knowledge about changes in the profession of a journalist caused by the digitization and convergence of the media. The authors carried out surveys among journalists, exploring issues related to their opinion on professionalization, the process of changes in the media as well as opportunities and threats indicated by new media.

Słowa kluczowe: professionalism, professional journalism, fake news, journalism
References

Adamowski J., Jupowicz-Ginalska A., Zmierzch profesjonalnego dziennikarstwa? Konferencja naukowa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 8 marca 2012, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.

Chyliński M., Fszywe wiadomości antydobra w ekosystemie informacji, Com.press 2018, nr 4 (1), s. 6–22.

Chyliński M., Metodologia researchu a profesjonalizm dziennikarski, Studia Medioznawcze2012, nr 3 (50), s. 43–61.

Curry J.L., Polands Journalists: Professionalism and Politics, Cambridge University Press, Cambridge 1990.

Dobek-Ostrowska B., Barczyszyn P., Michel S., Zmiana w dziennikarstwie. Kultura zawodowa polskich dziennikarzy (badania ilościowe), Studia Medioznawcze” 2013, nr 1, s. 11−26.

Drożdż M., Etyczność jako wyznacznik profesjonalizmu, [w:] K. Wolny-Zmorzyński, K. Konarski (red.), Klinika dziennikarska credo, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroawskiego, Wroaw 2016, s. 25–42.

Dziennikarski Kodeks Obyczajowy, http://www.dziennikarzerp.pl/wp-content/uploads/2010/06/kodeks.pdf (dostęp: 20.07.2019).

Filas R., Dod zmierza nasza prasa? Hipotezy i spekulacje, Zeszyty Prasoznawcze 2012, nr 1–2, s. 9–29.

Gałęski B., Zawód jako kategoria socjologiczna. Formowanie się zawodu rolnika, Studia Socjologiczne” 1963, nr 3 (10), s. 46–72.

owacki M., Dziennikarze polscy w świetle studiów porównawczych systemów odpowiedzialności mediów w Europie, Studia Medioznawcze” 2013, nr 1, s. 29–43.

Hallin D., Mancini P., Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellskiego, Kraków 2007.

Harcup T., ONeill D., What Is News? News Values Revisited (Again), Journalism Studies 2017, nr 18 (12), s. 1470–1488.

Hofman I., Polityka, media, speczeństwo. Studia i szkice, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Karta Etyczna Mediów, http://www.dziennikarzerp.pl/wp-content/uploads/2010/06/karta_dziennikarzy.pdf (dostęp: 20.07.2019).

Kodeks Etyki Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, https://sdp.pl/kodeks-etyki-sdp/ (dostęp: 20.07.2019).

Kononiuk T., Profesjonalizacja w dziennikarstwie. Między modernizmem a nowoczesnością, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Kononiuk T., Profesjonalizm w prasie lokalnej, „Forum Dziennikarzy” 1999, nr 3, s. 10–11.

Kononiuk T., Zawodowstwo w dziennikarstwie wyzwania XXI wieku, Studia Medioznawcze” 2001, nr 3 (4), s. 15–23.

Kreft J., Koniec dziennikarstwa, jakie znamy. Agregacja w mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellskiego, Kraków 2016.

Lewandowska M., Profesjonalizm dziennikarski Kuby Wojewódzkiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikaja Kopernika, Toruń 2019.

Łodyga O., Zawód jako kategoria badań socjologicznych, Prace Naukowe. Pedagogika 1999–2001, nr 8–10, s. 165–171.

Makarenko V., Piechota G., Kto oddzieli ziarno od plew. Wywiad z Robertem Picardem, Gazeta Wyborcza” 2013, nr 233, s. 20.

Modzelewska A., Autopromocja i budowanie marki osobistej na portalu Instagram na tle kultury narcyzmu. Analiza zjawiska na podstawie badania dziesięciu najpopularniejszych profili w serwisie, Zarządzanie Mediami” 2018, nr 1, s. 25–40.

Mroziewicz K., Dziennikarz w globalnej wiosce, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004.

Nierenberg B., Media Management: A Comparative Analysis of European and American Systems, Jagiellonian University Press, Kraków 2016.

Olechnicki K., Załęcki P., ownik socjologiczny, Grafitti, Toruń 1998.

Olędzki J., Polish Journalists: Professionals or Not?, [w:] D.H. Weaver, W. Wu, The Global Journalist: News People around the World, Hampton Press, New York 1998, s. 277–297.

Olędzki J., Profesjonalizm w zawodzie dziennikarskim. Teoria i praktyka, [w:] Polskie przemiany lat 90-tych. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez WDiNP UW w dniach

1–2.12.1994 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996, s. 267–290.

Olędzki J., Wstęp, [w:] J. Olędzki (red.), Polskie media w okresie przemian, OBP, Warszawa 1991.

Pilch P., Ewolucja denotacji i konotacji pojęcia profesji, Problemy Profesjologii 2011, nr 2, s. 175–188.

Pokorna-Ignatowicz K., Problemy zawodowe dziennikarzy w Polsce u progu nowego wieku na podstawie analizy braowego miesięcznika „Press, Studia Medioznawcze 2001, nr 3 (4), s. 23–34.

Siezieniewska K., Zawód dziennikarza w obliczu konwergencji mediów, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014.

ownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp/profesjonalizm;2572537.html (dostęp: 20.07.2019).

Szot L., Dziennikarze mediów lokalnych. Pomdzy profesjonalizmem a koniecznością przetrwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroawskiego, Wroaw 2013.

Szot L., Wpływ profesjonalizmu dziennikarzy na transformację polskiej prasy po 1989 roku, Studia Medioznawcze” 2010, nr 2 (41), s. 27–38.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, Dz.U. z 2018 r., poz. 1914.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz.U. z 2019 r., poz. 361 z późn. zm.

Wieczorek P., Dziennikarz profesjonalny czy obywatelski? Przysość zawodu w wirtualnym newsroomie, [w:] A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab (red.), Rozwój Internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz specznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.