Bańka filtrująca i świadomość mechanizmów jej funkcjonowania wśród młodzieży – wyniki badania przeprowadzonego wśród gimnazjalistów

Malwina Popiołek,

Klaudia Sroka

Abstrakt

Filter Bubble and its Awareness Among Youth - Results of a Study Conducted Among Junior High School Students

The subject of the paper is filter bubble and awareness of its mechanism among junior high school students. The article attempts to answer the question about how many representatives of the Z Generation (in this case junior high school students) are familiar with the issue of personalizing content on the Web, how they perceive it and whether they can manage information on the web to minimize the negative consequences of filter bubble and efficiently manage information on the Internet. 15 in-depth interviews were conducted. Th e results show that young people notice the effects of a filter bubble, but they do not always know the mechanisms of its. The respondents do not prevent content personalization, it is not always perceived by them negatively. People who actively create content on the Web have the best knowledge about filter bubble mechanism. The space of communication platforms such as Facebook is for a Z Generation natural information management environment. Social media tools are eagerly chosen, and it is oft en the only tool used for the information management purposes. 

Słowa kluczowe: filter bubble, information management, content personalization, social media
References

Bard A., Soderqvist J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, tłum. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Bauman Z., Lyon D., ynna inwigilacja. Rozmowy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.

Christakis N.A., Fowler J.H., W sieci. Jak sieci speczne kszttu nasze życie, Smak owa, Sopot 2011.

Iwasiński Ł., Przyczynek do rozważań nad suwerennością konsumenta w epoce danetyzacji i Big Data, „Kultura – Historia – Globalizacja” 2017, nr 21, s. 119–133.

Jones W., Keeping Found Things Found, New York 2008.

Jones W., Personal Information Management, Annual Review of Information Science and Technology” 2007, vol. 41, no. 1, s. 453–504.

Kreft J., Za fasaspeczności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellskiego, Kraków 2015.

Lechowicz N., Pikuła D., Determinanty kszttujące nowe pokolenia oraz ich implikacje dla współczesnego świata, „Rynek, Społeczeństwo, Kultura” 2013, nr 3(7), s. 17–23.

Malinowski B., Jak Facebook zamyka nas w bańce informacyjnej. Algorytm filtrujący newsfeed a zjawisko filter bubble, Zarządzanie Mediami” 2006, t. 4(1), s. 15–22.

Nguyen T.T., Hui P.M., Harper M., Terveen L.G., Konstan J.A., Exploring the Filter Bubble: The Effect of Using Recommender Systems on Content Diversity, [w:] WWW 2014 Proceedings of the 23rd International Conference on World Wide Web, s. 677–686.

Niedźwiedziński M., Klepacz H., Szymska K., Budowanie marki osobistej w mediach specznościowych, Marketing i Zarządzanie” 2018, nr 5(48), s. 339–349.

Nowina-Konopka M., Infomorfoza. Zarządzanie informacją w nowych mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellskiego, Kraków 2017.

Pariser E., The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding From You, London 2011.

Popiołek M., Czy można żyć bez Facebooka? Rola serwisów specznościowych w sieciowym speczstwie informacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellskiego, Kraków 2018.

Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon” 2001, vol. 9, nr 5.

Ptaszek G., Edukacja medialna 3.0. Krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellskiego, Kraków 2019.

Stunża G.D., Wyzwania kultury i edukacji uczestnictwa. Pokolenie Z i pokolenie Alfa, Edukator Medialny, Gdańsk 2018.

Szpunar M., Koncepcja bańki filtrującej a hipernarcyzm nowych mediów,Zeszyty Prasoznawcze” 2018, t. 61, nr 2(234), s. 191–200.