Dzieci i młodzież szkolna wobec agresji i przemocy słownej w Internecie

Jan Kania

Abstrakt

Threats to school children by hate speech on the internet

The internet is a natural environment for school children. Some of the messages through it are aggression and verbal violence. The aim of the article is to show the phenomenon of aggression and verbal violence on the Internet towards school children and adolescents. The subject of the research contained in the article are school children and adolescents as recipients and victims of hate speech on the Internet. Research problems are questions about the level of online threats to schoolchildren, how the Polish education system prevents this and how it protects children from these threats. In search of answers to these questions, the author used published research data, showing the activity of children on the Internet, He also reviewed the basics of teaching in terms of preparing students to avoid hate speech on the internet.

The basic research methods are document examination and method of analysis and logical construction. The research shows two key conclusions as answers to research problems. First of all, the level of threat to school children and youth by aggression and verbal violence is significant, because every third teenager was a victim of violence or verbal aggression on the Internet. Secondly, the Polish education system did not protect students from these threats. Schools did not teach children proper behavior on the internet.

Słowa kluczowe: hate speech, schoolchildren, education, threats, social media, aggression, verbal violence, internet
References

Materska K., Taraszkiewicz B. (red.), Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni, Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Oddziału, Słupsk 2017.

Kreft J. (red.), Facebook. Oblicza i dylematy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017. 

Gogołek W., Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.

Jenkins H., Ford S., Green J., Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w sieciowej kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018. 

„Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2017, t. XXXVI.

Maciąg R., Pragmatyka Internetu: Web 2.0 jako środowisko, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Milerski B., Śliwerski B., Pedagogika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Muchacki M., Cywilizacja informatyczna i Internet, Oficyna Wydawnicza Impuls, Warszawa 2014.

Ogonowska A., Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.

Ptaszek G., Edukacja medialna 3.0. Krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r., Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009 Nr 4 poz. 17.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r., Dz.U. z dnia 23 czerwca 2016, zał. nr 2.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r., Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 poz. 356.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz.U. z dnia 2 marca 2018 poz. 467, zał. nr 1.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, Dz.U. z dnia 3 stycznia 2017 poz. 59, 949 i 2203.

Spitzer M., Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2016.

Zimbardo Z.G., Ruch F.L., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

Źródła internetowe

Cichla J., Dynamika i uwarunkowania przemian psychospołecznego funkcjonowania kobiet – ofiar przemocy domowej – w trakcie procesu terapeutycznego, https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/104443/edition/98297/content (dostęp: 3.08.2019).

EU Kids Online 2018, https://www.academia.edu/38511454/Pyżalski_J._Zdrodowska_A._Tomczyk_Ł._Abramczuk_K._2019
_._Polskie_badanie_EU_Kids_Online (dostęp: 15.10.2019).

Małagocka K., Nowowiejski M., 80 proc. dzieci w wieku 7–8 lat ma własny smartfon. Korzystają z niego średnio 2,5 godziny dziennie, 2017, https://biznes.newseria.pl/news/80-proc-dzieci-w-wieku,p1003907867 (dostęp: 15.03.2019).

Nastolatki 3.0 Wybrane wyniki ogólnopolskiego badania uczniów w szkole, https://akademia.nask.pl/badania/RAPORT%20-%20Nastolatki%203.0%20-%20wybrane%20wyniki%20bada%C5%84%20og%C3%B3lnopolskich.pdf (dostęp: 15.10.2019).

Podstawa programowa do przedmiotu informatyka, https://podstawaprogramowa.pl/Liceum-technikum/Informatyka (dostęp: 10.10.2019).

Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants, http://desarrollodocente.uc.cl/images/Innovaci%C3%B3n/Juegos/Digital_Natives_Digital_Inmigrants.pdf (dostęp: 20.03.2019).

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie