Z doświadczeń NSZZ Solidarność na Opolszczyźnie 1980-1981. Trzy studia przypadku w ujęciu medialnym

Bogusław Nierenberg

Abstrakt

From the experiences of Solidarity in Opole Silesia 1980-1981: Three case studies from the perspective of media

The article is a contribution to the understanding of not only the organisational and social phenomenon of Solidarity in Poland in the years 1980-81, but also of its media image. The research presented in the article was based on the analysis of three case studies. The author took active part in each of them. The studied cases concern the region of Opole Silesia and pertain to one of the first strikes that took place in this part of the country in that time; a radio programme in which for the first time in the Polish People’s Republic, a local historian reminds about the significance of Poland regaining independence in 1918 and the issues concerning the general strike which was to take place in March 1918, according to the then chairperson of the Regional Board of Solidarity in Opole Silesia. The analysis of the three cases performed against the backdrop of the events that took place in that time leads the author to refl ect that there are moments in the existence of nations, but also in the structures within which they function, when the attitude of the people who participate in them becomes highly important.

Słowa kluczowe: Solidarity, organisational structures, people’s attitudes, media portrayal of events
References

Anderson L., Analytic Autoethnography, „Journal of Contemporary Ethnography” 2006, nr 35(5).

Ash T.G., Th e Polish Revolution: Solidarity, Yale University Press, New Haven 2002.

Bereszyński Z., Służba Bezpieczeństwa i media informacyjne w województwie opolskim, [w:] Komunistyczny aparat represji i życie społeczne Opolszczyzny w latach 1945–1989. Studia i materiały, red. K. Jasiak, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Czarniawska B., Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.

Encyklopedia Solidarności, t. 1, red. Ł. Kamiński, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2010.

Encyklopedia Solidarności, t. 2, red. M. Łątkowska, G. Waligóra, J. Olaszek i in., Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2012.

Encyklopedia Solidarności, t. 3, red. M. Łątkowska, G. Waligóra, J. Olaszek i in., Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2019.

Etnografi a organizacji. Badania polskich firm i instytucji, red. nauk. M. Kostera, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.

Glaser B.G., Strauss A.L., Th e Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Aldine Transaction, New Brunswick 1967.

Jałowiecki S., Refl eksje z podziemia, druk ulotny wydany nakładem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, Opole 2019.

Kennedy M.D., Cultural Formations of Postcommunism: Emancipation, Transition, Nation and War, University of Minnesota Press, Minneapolis 2002.

Komunistyczny aparat represji i życie społeczne Opolszczyzny w latach 1945–1989. Studia i materiały, red. K. Jasiak, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Ludwicki T., Teoria ugruntowana, [w:] Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, red. M. Kostera, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2015.

Magala S.J., Kompetencje międzykulturowe, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Malinowski B., Studia z pogranicza antropologii społecznej, ideologii i polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Malinowski B., Wolność i cywilizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, red. M. Kostera, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2015.

Misztal B., Poland after Solidarity: Social Movements versus the State, Transaction Publisher, New Brunswick 1985.

Modzelewska A., Struktury organizacyjne NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.

Nierenberg B., Na to, żeby komuś odebrać wolność, musi być sąd. Reportaże, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

Obłój K., Wąsowska A., Studium przypadku, [w:] Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, red. M. Kostera, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2015.

Popiołek M., Nierenberg B., Facebook as an information management tool – in light of research conducted among polish students, „Journal of Education Culture and Society” 2017, nr 2.

Radcliffe-Brown A., Wyspiarze z Andamanów. Studia z antropologii społecznej, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2006.

Swieżawski S., Dzieje europejskiej fi lozofi i klasycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław 2000.

Terlecki R., Solidarność 1980–1989. Polska droga do wolności, Wydawnictwo AA, Kraków 2018.

Netografia

Encyklopedia Solidarności, http://www.encysol.pl/wiki/Bogusław_Bardon.

Wikicytaty, https://pl.wikiquote.org/wiki/Stefan_Kisielewski.

Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydawnictwo_podziemne.

Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Kirstein.

Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_Jałowiecki.

wPolityce.pl, https://wpolityce.pl/historia/281194-40-lat-temu-uchwalono-poprawki-do-konstytucji-prl-wprowadzajac-zapis-o-przyjazni-z-zsrr.