Zarządzanie produkcją filmów dla dzieci - ograniczenia metod i narzędzi

Marta Materska-Samek

Abstrakt

Children's film production - limitations on methods and tools

The article provides an overview of the available film research methods to strengthen film production management for children aged 4 to 6 years. It diagnoses the limitations of currently used methods and identifies new opportunities related to the development of tools in the field of neuroscience, in particular oculography (eyetracking). The subject of the study is a film for children as a medium of social communication of a wide range. For the purposes of the study, the methods of film research for children used so far were analysed, current needs related to market development were diagnosed and the possibilities of using new tools to measure customer satisfaction were indicated.

Słowa kluczowe: children’s film, film producton management, children’s film evaluation methods, research tools, eyetracking, perception
References

Abramov I., Hainline L., Turkel J., Lemerise E., Smith H., Gordon J., Petry S. (1984), Rocketship psychophysics. Assessing visual functioning in young children, „Investigative Ophthalmology and Visual Science”, nr 25(11), s. 1307–1315.

Armata J. (2012), 65 lat polskiej animacji dla dzieci, Łódź: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Muzeum Kinematografi i w Łodzi.

Armata J., Wróblewska A. (2014), Polski fi lm dla dzieci i młodzieży, Warszawa: Fundacja Kino.

Atkinson J., Braddick O.J., Moar K. (1977), Development of contrast sensitivity over the first three months of life in the human infant, „Vision Research”, nr 17, s. 1037–1044.

Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bauman J. (1952), Analiza form zachowania dzieci w wieku 7–12 lat w czasie oglądania filmów. Na podstawie materiałów zebranych przez zespół „Dziecko i film” podczas II międzynarodowego Konkursu Filmów Rozrywkowych dla Dzieci, Warszawa: Ośrodek Badawczy Centrali Rozpowszechniania Filmów Oświatowych.

Bordwell D. (1985), Narration in the Fiction Film, Madison: University of Wisconsin Press.

Bordwell D. (1989), Making Meaning: Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema, Cambridge: Harvard University Press.

Creswell J.W. (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Cutting J.E., Brunick K.L., DeLong J.E., Iricinschi C., Candan A. (2011), Quicker, faster, darker: Changes in Hollywood film over 75 years, „i-Perception”, nr 2, s. 569–576.

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.) (2009), Metody badań jakościowych, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Depta H. (1975), Film i wychowanie, Warszawa: WSiP.

Depta H. (1980), Analiza i interpretacja filmu w szkole, Warszawa: WSiP.

Depta H. (1983), Film w życiu i wychowaniu młodzieży, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Depta H. (1986), Fabryka snów czy szkoła życia, Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.

Depta H. (1979), Kultura filmowa – wychowanie filmowe, Warszawa: WSiP.

Drover J.R., Felius J., Cheng C.S., Morale S.E., Wyatt L., Birch E.E. (2008), Normative pediatric visual acuity using single surrounded HOTV optotypes on the Electronic Visual Acuity Tester following the Amblyopia Treatment Study protocol, „Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus”, nr 12(2), s. 145–149. Dostęp online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18155943.

Drucker P. (1998), Praktyka zarządzania, Warszawa: Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik.

Duchowski A.T. (2007), Eyetracking Methodology: Theory & Practice. 2nd Edition, London: Springer-Verlag.

Francuz P. (2010), Na ścieżkach neuronauki, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Francuz P. (2012), Komunikacja wizualna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Francuz P. (2013), Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Francuz P., Jędrzejewski S. (2010), Nowe media i komunikacja wizualna, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Gębicka E. (2006), Między państwowym mecenatem a rynkiem. Polska kinematografi a po 1989 roku w kontekście transformacji ustrojowej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Grawon-Jaksik A., Materska-Samek M. (2016), Czy kinematografia kręci się wokół dzieci? Kondycja kinematografii dla dzieci i analiza uwarunkowań edukacji filmowej dzieci do 12 roku życia, Kraków: Fundacja Rozwoju Kina.

Guilford J.P. (2005), Rzetelność i trafność pomiarów, [w:] J. Brzeziński (red.), Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Hatch A.J. (2007), Early Childhood Qualitative Research, New York: Routledge.

Helman A., Ostaszewski J. (2007), Historia myśli filmowej. Podręcznik, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Hendrykowski M. (1994), Polski film fabularny dla dzieci i młodzieży, Poznań: Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży.

Howarth P.A. (2011), Potential hazards of viewing 3-D stereoscopic television, cinema and computer games: a review, „Ophthalmic and Physiological Optics”, nr 31(2), s. 111–122.

Jung Y.J., Zimmerman H.T., Pérez-Edgar K. (2018), A Methodological case study with mobile eye-tracking of child interaction in a science museum, „TechTrends”, nr 62, s. 509–517.

Kaiser Z. (1960), Komizm w filmach dla dzieci, Warszawa: Ośrodek Badawczy Centrali Rozpowszechniania Filmów Oświatowych.

Kanzler M. (2014), The Theatrical Circulation of European Children’s Films, Strasbourg: European Audiovisual Observatory.

Koblewska-Wróblowa J. (1957), Dzieci w kinie, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Koblewska-Wróblowa J. (1960), Rozumienie przez dzieci z klas I–IV filmów animowanych, Warszawa: Ośrodek Badawczy Centrali Rozpowszechniania Filmów Oświatowych.

Koblewska-Wróblowa J. (1961), Film i dzieci, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Kulik A. (1962), Mój film. Z badań nad upodobaniami filmowymi dzieci w wieku od 7 do 14 lat, Warszawa: Nasza Księgarnia.

Kurwinkel T., Schmerheim P. (2014), Th e Signifi cance of Sound Design Regarding Children as Addressed Audience, University of Bremen, dostęp online: http://www.kids-regio.org/fileadmin/downloads/english/KIDS_Regio_2014_The_Significance_of_Sound_Design_Regarding_Children_as_Addressed_Audience_Kurwinkel_and_Schmerheim.pdf.

Kvale S. (2010), Prowadzenie wywiadów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Manituk R., Bazylik B. (2014), Dokładność pomiaru kierunku patrzenia, [w:] S. Grucza, M. Płużycka, P. Soluch (red.), Widziane inaczej. Z polskich badań eyetrackingowych, Warszawa: Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW.

Moroz J. (2013), Fenomenografia jako metoda badania treści świadomościowych, „Pedagogika Szkoły Wyższej”, nr 1, s. 33–44.

Murawska-Najmiec E. (2011), Systemy ochrony małoletnich w programach telewizyjnych i radiowych w wybranych krajach europejskich − Francja, Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Węgry, Holandia i Szwecja, Warszawa: KRRiT.

Nierenberg B. (2015), Badanie reklamy, [w:] B. Nierenberg (red.), Zarządzanie reklamą, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 39–56.

Nierenberg B. (2015), O potrzebie humanistycznego zarządzania mediami, [w:] B. Nierenberg, R. Batko, Ł. Sułkowski (red.), Zarządzanie humanistyczne, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 107–121.

Nierenberg B. (2017), O zarządzaniu mediami uwag kilka, [w:] A. Adamski, S. Gawroński, M. Szewczyk (red.), Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce: tradycje, nurty, problemy, rezultaty, Warszawa–Rzeszów: Oficyna Wydawnicza ASPRA, s. 271–282.

Norcia A.M., Tyler Ch.W., Hamer R.D., Wesemann W. (1989), Measurement of spatial contrast sensitivity with the swept contrast VEP, „Vision Research”, nr 29(5), s. 627–637.

Ostaszewski J. (2016), Film: na styku fikcji i rzeczywistości organizacyjnej, [w:] M. Kostera, B. Nierenberg (red.), Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 137–149.

Pierroutsakos S.L., Troseth G.L. (2003), Video verité: Infants’ manual investigation of objects on video, „Infant Behavior and Development”, nr 26(2), s. 183–199.

Redmond S., Pink S., Stadler J., Robinson J., Verhagen D., Rassell A. (2016), Seeing, Sensing Sound: Eye Tracking Soundscapes in Saving Private Ryan and Monsters, Inc., [w:] C.L. Reinhard, Ch. Olson (red.), Making Sense of Cinema: Empirical Studies into Film Spectators and Spectatorship, New York: Bloomsbury, s. 139–164.

Sapir E. (1978), Kultura, język, osobowość, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sitkiewicz P. (2009), Małe wielkie kino. Film animowany od narodzin do końca okresu klasycznego, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Smith T.J., Watching you watch movies: Using eye tracking to inform cognitive fi lm theory, [w:] A.P. Shimamura (red.), Psychocinematics: Exploring Cognition at the Movies, New York: Oxford University Press 2013, s. 165–191.

Smith T.J., Lamont P., Henderson J.M. (2012), Th e penny drops: change blindness at fixation, „Perception”, nr 41, s. 489–492.

Troseth G.L. (2003), TV guide: Two-year-old children learn to use video as a source of information, „Developmental Psychology”, nr 39(1), s. 140–150.

Tyszkowa M. (1979), Sztuka dla dzieci szkolnych. Teoria – recepcja – oddziaływanie, Warszawa: PWN.

Wróblewska A. (2014), Rynek filmowy w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Wojciech Marzec. Akty prawne i inne dokumenty Programy Operacyjne PISF na rok 2019, PISF 2018.

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r., nr 130, poz. 1089).

Źródła elektroniczne i internetowe

Kotlińska M., Współczesne metody zarządzania projektem fi lmowym, niepublikowana praca doktorska, dostęp online: http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/30104.

Murch W., Favreau J., Movies in Your Brain, https://www.oscars.org/calendar/movies-yourbrain?fid=25671.

Polish Eye Tracking Conference, http://www.konferencjaet.neurodevice.pl/.

Rozwój polskiego kina familijnego w 2017 roku, PISF, 22 stycznia 2018 [dok. elektr .], dostęp online: https://www.pisf.pl/aktualnosci/rozwoj-polskiego-kina-familijnego-w-2017-roku.

Steven Spielberg Loves Cinema, „The Sunday Times”, Culture, 20.01.2013, https://www.dcm.co.uk/news/steven-spielberg-loves-cinema.

Sukces nowego priorytetu wspierającego kino familijne, PISF, 20 grudnia 2016 [dok. elektr.], dostęp online: https://www.pisf.pl/aktualnosci/wiadomosci/sukces-nowego-priorytetu-wspierajacego-kino-familijne.

The Children’s Media Conference, https://www.thechildrensmediaconference.com/events/cmc-2019/.