E-learning akademicki – analiza przypadku Wirtualnego Kampusu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Katarzyna Hałas

Abstrakt

Academic e-learning - a case study of the Virtual Campus of the Maria Curie Skłodowska University in Lublin

The increasing mediation of the didactic process encourages reflection on the new quality of academic education. The expansion of technology has forced the using of new forms of education, also carried out in non-school space. Educational platforms are good environment for implementing  education in a remote formula. One example of such a platform is Virtual Campus UMCS. The aim of the article was to verify students’ expectations regarding the design, course and ways of implementing the didactic process in teaching implemented via the Virtual Campus platform. It was analyzed how students of UMCS use the platform and examine level of their satisfaction with the classes conducted in the remote mode. The author proposed several improvements regarding the enrichment of Virtual Campus UMCS about additional functions. The recommendations can translate into the attractiveness of the teaching process and deserve to be included in the design of the next version of the system. The research technique was survey research. 

Słowa kluczowe: e-learning, Internet, blended learning, educational platform, e-education
References

Gorska D., E-learning in Higher Education, ,,The Person and the Challenges” 2016, nr 6, s. 42–43.

Ghirardini B., E-learning Methodologies: A Guide for Designing and Developing E-learning Courses, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome 2011.

Goyal S., E-Learning: Future of Education, ,,Journal of Education and Learning” 2012, vol. 6, nr 2, s. 240.

Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Kopciał P., Analiza metod e-learningowych stosowanych w kształceniu osob dorosłych, „Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki” 2013, nr 9, s. 89.

Machalska M., Digital learning. Od e-learningu do dzielenia się wiedzą, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Machol A., Kompendium wiedzy o sieciach, „NetWorld” 2003, nr 5, s. 6.

Mokwa-Tarnowska I., E-learning i blended learning w nauczaniu akademickim. Zagadnienia metodyczne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2015.

Pokrzycka L., Efektywność e-nauczania w szkolnictwie wyższym. Studia przypadkow, „Zarządzanie Mediami” 2019, t. 7, nr 1, s. 15–27.

Redralski K., Garnik I., Zastosowanie systemow e-learningu w szkolnictwie wyższym, [w:] B.A. Basińska, I. Garnik (red.), Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2014.

Stecyk A., Abc e-Learningu: system LAMS (learning activity management system), Centrum Doradztwa i Informacji, Difin, Warszawa 2008.

Wierzbicka A., Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty edukacji akademickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź 2019.

Wodecki A., Grad-Grudzińska M., Jasińska M., Wirtualny Kampus UMCS: idea projektu i pierwsze doświadczenia, „E-mentor” 2006, nr 1 (14).

 

Źródła online:

Grad-Grudzińska M., Szkolenie przygotowujące do udziału w zajęciach w formule online  prowadzonych na Wirtualnym Kampusie, www.wirtualnykampus.umcs.pl (dostęp: 16.12.2019).

Kołodziejczak A., Czym jest Moodle, www.e-learning.pl (dostęp: 15.12.2019).

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie