Zarządzanie jakością w dziennikarskich procesach pracy

Marek Chyliński

Abstrakt

Quality management in journalistic work processes

The subject of the analysis is the sphere of media economization and specifically the problem of quality in journalism. The article tries to show that quality assurance in journalism is a task not only for authors, editorial teams, media companies, it is a social issue. The aim of the article is to indicate the most important dimensions and criteria of quality and to build a theoretical interpretation of quality management adequate to the work of journalists and the functioning of media organizations. The author suggests that the crisis of responsible journalism coincided with the crisis of democracy observed in all media models. In Polish scientific discourse, the subject of quality in journalism is almost absent. This lack is not compensated by considerations devoted to professionalism, professional culture, and even more so to deontology of journalism. The presented article attempts to include the issue of quality in the economic theory of media, indicating areas in which high-quality journalistic products or services create value that increases the competitive advantage.

Słowa kluczowe: journalistic quality, quality management, economics of journalism
References

Batorski D., Zdziarski M. (2009). Analiza sieciowa i jej zastosowania w badaniach organizacji i zarządzania. „Problemy Zarządzania”, Vol. 7(26), s. 157–184, https://www.researchgate.net/publication/314043853_Analiza_sieciowa_i_jej_zastosowania_w_
badaniach_organizacji_i_zarzadzania (dostęp: 2.04.2020).

Becker T. (2017). Qualität im Journalismus. Mit der Neun-Felder-Matrix relevante Qualitätsdimensionen erfassen. Berlin: Business and Information Technology School.

Becker T., Krass B. (2016). Kill Your Idols. Journalistenausbildung in der digitalen Transformation. W: U. Wunsch (Hrsg.), Atmosphären des Populären II. Perspektiven, Projekte, Protokolle, Performances, Personen, Posen. Beiträge zur Erkundung medienästhetischer Phänomene (s. 229–289). Berlin: Uni-Edition.

Begg D., Fisher S., Dornbusch R. (2007). Mikroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Bucher H.-J. (2003). Journalistische Qualität und Theorien des Journalismus. W: H.-J. Bucher, K.-D. Altmeppen (Hrsg.), Qualität im Journalismus. Grundlagen – Dimensionen – Praxismodelle. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

Chyliński M., Russ-Mohl S. (2019). Dziennikarstwo. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Croteau D., Hoynes W. (2014). Media/Society: Industries, Images, and Audiences. Los Angeles–London–New Delhi–Singapore–Washington, DC: Sage Publications.

Dobek-Ostrowska B. (2017). Profesjonalizm i kultura zawodowa polskich dziennikarzy. W: A. Adamski, S. Gawroński, M. Szewczyk (red.), Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty (s. 413–424). Rzeszow: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.

Dobek-Ostrowska B., Barczyszyn P., Michel A. (2013). Zmiana w dziennikarstwie. Kultura zawodowa polskich dziennikarzy (badania ilościowe). „Studia Medioznawcze”, nr 1(52), s. 11‒27.

Dobek-Ostrowska B., Głowacki M., Kuś M. (2018). Accountability in the Making. W: T. Eberwein, S. Fengler, M. Karmasin (eds.), The European Handbook of Media Accountability (s. 190–196). London–New York: Routledge. Filas R. (2010). Dwadzieścia lat przemian polskich mediów (1989–2009) w ujęciu periodycznym. „Zeszyty Prasoznawcze”, t. 53, nr 3–4, s. 27–54.

Hallin D., Mancini P. (2007). Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym. Tłum. M. Lorek. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Herman E., McChesney R. (1999). The Global Media in the Late 1990s. W: H. Mackay, T. O’Sullivan (eds.), The Media Reader: Continuity and Transformation (s. 198–199). London: Sage Publications.

Jakubowicz K. (2011). Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Kano N., Nobuhiku S., Fumio T., Shinichi T. (1984). Attractive Quality and Must-be Quality. „Journal of the Japanese Society for Quality Control”, Vol. 14(2), s. 39–48.

Kowalski T. (2008). Między twórczością a biznesem. Wprowadzenie do zarządzania w mediach i rozrywce. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Leonowicz-Bukała I. (2011). Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Nowe potrzeby – nowe standardy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów, 28–29 września 2010 roku. „Studia Medioznawcze”, nr 1(44), s. 172–178.

McNair, B. (2009). Journalism and Democracy. W: K. Wahl-Jorgensen, T. Hanitzsch (eds.), The Handbook of Journalism Studies (s. 240–247). New York–London: Routledge.

Meijer I.C., Bijleveld H.P. (2016). Valuable Journalism: Measuring News Quality from a User’s Perspective. „Journalism Studies”, Vol. 17(7), s. 827–839. DOI: 10.1080/1461670X.2016.1175963.

Mocek S. (red). (2005). Dziennikarstwo, media, społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo ISP PAN.

Mocek S. (2006). Dziennikarze po komunizmie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Mrozowski M. (2001). Media masowe, władza, rozrywka i biznes. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA.

Nierenberg B. (2006). Strategia publicznego przedsiębiorstwa medialnego. Opole: Wydawnictwo Radio Opole.

Nierenberg B. (2007). Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nierenberg B. (2012). Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Picard R.G. (2000). Measuring Quality by Journalistic Activity. W: R.G. Picard (ed.), Measuring Media Content, Quality, and Diversity. Approaches and Issues in Content Research (s. 97–103). Turku: Business Research and Development Center, Turku School of Economics and Business Administration.

Pottker H. (2000). Kompensation von Komplexität. Journalismustheorie als Begründung journalistischer Qualitätsmaßstäbe. W: M. Loffelholz (Hrsg.), Theorien des Journalismus. Ein diskursives Handbuch (s. 375–391). Opladen: Westdeutscher Verlag.

Redaktion und Dokumentation des SPIEGEL (2020). Die SPIEGEL-Standards. Ergebnisse der SPIEGEL-Werkstatt. Hamburg: SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. Pobrane z: https://cdn.prod.www.spiegel.de/media/6f4e5a46-c4f9-4ed3-9a66-d75b207b37e2/SPIEGEL_Standards_Januar2020.pdf (dostęp: 26.10.2020).

Russ-Mohl S. (1992). Am eigenen Schopfe… Qualitätssicherung im Journalismus. Grundfragen, Ansätze, Näherungsversuche. „Publizistik”, Vol. 37(1), s. 83–96.

Russ-Mohl S. (1997). Infrastrukturen der Qualitätssicherung. W: H. Wessler, O. Jarren, Ch. Matzen, U. Hesebrink (Hrsg.), Perspektiven der Medienkritik (s. 219–224). Wiesbaden: VS Verlag fur Sozialwissenschaften, https://doi.org/10.1007/978-3-322-85097-3_21.

Russ-Mohl S. (2013). Vom Qualitätsjournalismus zu zeiten des Internets. Berlin: Daimler-Benz Stiftung.

Sasińska-Klas T. (2004). Dziennikarstwo – zawód czy wyzwanie? W: Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów. Krakow: Universitas.

Sobczak J. (1999). Ustawa prawo prasowe. Komentarz. Warszawa: Muza.

Stępińska A., Ossowski S. (2011). Journalists in Poland: Values, Priorities, and Professional Standards. „Studia Medioznawcze”, nr 1(44), s. 17–30.

Stępińska A., Ossowski S., Pokrzycka L., Nowak J. (2012). The Journalism and Journalists in Poland. W: D.H. Weaver, L. Willnat (eds.), The Global Journalist in the 21st Century (s. 255–266). London–New York: Routledge.

Witell L., Lofgren M., Dahlgaard J.J. (2013). Theory of Attractive Quality and the Kano Methodology – the Past, the Present and the Future. „Total Quality Management & Business Excellence”, Vol. 24(11–12), s. 1241–1252.

Wyss V., Studer P., Zwyssig T. (2012). Medienqualität durchsetzen: Qualitätssicherung in Redaktionen: ein Leitfaden. Zurich: Orelli Fussli.