Ochrona wizerunku w mediach w dobie pandemii

Piotr Horosz,

Agnieszka Grzesiok-Horosz

Abstrakt

The Protection of Image in Media in the Time of a Pandemic

The authors examine the adequacy of Polish regulations on the protection of the image to the chal­lenges to prevent stigmatization of people who come into contact with COVID-19 and the special role of the media. In authors opinion there is a social responsibility of media to protect image, as a part of the human privacy. The aim of this study is emphasising the particular role of media to re­duce the risk of stigmatization and social exclusion. There are no publication on this subject what can mean also the lack of protection. The article fills the existing cognitive gap. The research prob­lem is presented by showing adequate law regulations, judgements and literature, using the formal – dogmatic method and also law-empiric one. The authors give some law recommendation to protect human image in media during pandemic times. Those clues could minimize the stigmatization and social exclusion of those who come into contact with COVID-19.

JEL: K390

Słowa kluczowe: the protection of image, stigmatization, COVID-19, media
References

Literatura

Balcarczyk J. (2009). Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja. Studium cywilnoprawne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Barańska M. (2011). Dylematy współczesnego dziennikarza/dziennikarstwa – wybrane zagadnienia. „Przegląd Politologiczny”, 4, s. 155–182.

Barańska M. (2019). Kontrowersje wokół wizerunku lekarza w reklamie – podejście normatywne. „Marketing i Rynek”, XXVI, 4, s. 41–52.

Barańska-Szmitko A. (2018a). Wizerunek felietonisty i sposoby jego werbalnego komunikowania. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Barańska-Szmitko A. (2018b). Wpływ słowa i obrazu na wizerunek osoby publicznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Barta J., Markiewicz R. (2002). Wokół prawa do wizerunku. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej”, 2, s. 11–32.

Bednarek H. (2005). Sztuka budowania wizerunku. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej.

Bil J., Szczegielniak A. (2020). Stygmatyzacja społeczna związana z COVID-19. Zapobieganie stygmatyzacji społecznej – przewodnik. Wersja polska dokumentu opracowanego przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż (IFRC), Unicef oraz WHO. Pobrane z: https://www. who.int/docs/default-source/1coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf (dostęp: 20.10.2020).

Gromadzka-Anzelewicz J. (2020). Strach i stygmatyzacja torują drogę koronawirusowi. Czego najbardziej boją się Polacy? Pobrane z: https://dziennikbaltycki.pl/strach-i-stygmatyzacja-toruja-droge-koronawirusowi-czego-najbardziej-boja-sie-polacy/ar/c1-14896101 (dostęp: 19.10.2020).

Grzeszak T. (2017). Prawo do wizerunku i prawo adresata korespondencji. W: J. Barta (red.). System Prawa Prywatnego [seria], t. 13: Prawo autorskie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

https://sadeczanin.info/rozmaitosci/stygmatyzacja-zwiazana-z-covid-19-co-mowic-czego-nie-mowic-o-koronawirusie (dostęp: 19.10.2020).

https://www.rynekaptek.pl/multimedia/nie-stygmatyzujmy-zakazonych,37438.html (dostęp: 20.10.2020).

Kraskowska D. (2020). Prezes UODO o ujawnieniu danych osób objętych kwarantanną. Pobrane z: https://www.politykabezpieczenstwa.pl/pl/a/prezes-uodo-o-ujawnieniu-danych-osob-objetych-kwarantanna (dostęp: 2.10.2020).

Kędzierski D. Van (2018). Metodologia i paradygmat polskich szczegółowych nauk prawnych. „Transformacje Prawa Prywatnego”, 3, s. 5–59.

Minko R. (2020). Starosta wysokomazowiecki. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, kto jest zakażony koronawirusem. Pobrane z: https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/ id/182192 (dostęp: 12.10.2020).

Pacek G. (2019). Art. 81. [Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku]. W: A. Michalak (red.). Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz (s. 646–656). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Piechota J., Wróblewski M. (2020). Hejt i stygmatyzacja zakażonych. Pobrane z: https://poznan. tvp.pl/47694777/hejt-i-stygmatyzacja-zakazonych (dostęp: 22.10.2020).

Popiołek M. (2018). Indywidualne zarządzanie prywatnością w serwisach społecznościowych – zarys problemu w kontekście rozważań dotyczących społeczeństwa informacyjnego. „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 53(1), s. 217–226.

Popiołek M., Wieczorkowski J. (2017). Zarządzanie prywatnością w internecie – wybrane problemy metodologiczne. „Ekonomiczne Problemy Usług”, 126(2), s. 231–239.

Sieńczyło-Chlabicz J. (2007). Prawo do wizerunku a komercjalizacja dóbr osobistych, „Państwo i Prawo”, 6, s. 19–34.

Skibniewska S. (2020). Koronawirus. „Mogą być ofiarami hejtu i stygmatyzacji”. Pobrane z: https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/koronawirus-moga-byc-ofiarami-hejtu-i-stygmatyzacji-aa-u6cX-zXCz-JYH7.html (dostęp: 22.10.2020).

Szlis I. (2020). Wizerunek. Jak go zmierzyć i jak poprawić. Warszawa: CeDeWu.

Wetoszka D. (2019). Osoba publiczna a osoba powszechnie znana w kontekście prawa do (ochrony) wizerunku. W: D. Wetoszka (red.). Prawo własności intelektualnej (s. 121–135). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Zaremba M. (2014). Odpowiedzialność paparazzi za naruszanie dóbr osobistych celebrytów. „Monitor Prawniczy”, 14, s. 730–736.

Akty normatywne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm., t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm., t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 ze zm., t.j. Dz.U. 2018 poz.1914.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dz.Urz. UE L 2016 nr 119, s. 1.

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2004 r., I CK 495/03, Legalis.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2004 r., II CK 330/03, „Monitor Polski” 2005 nr 2, s. 111.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r., I ACa 1741/14, Legalis.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 maja 2015 r., I ACa 158/15, Legalis.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 r., VI ACa 293/16, Legalis.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 marca 2018 r., VI ACa 1694/16, Legalis.