Nagość w kampaniach społecznych w świetle koncepcji zarządzania uwagą

Magdalena Pataj

Abstrakt

Nudity in Social Campaigns in the Light of Attention Economy

This article offers a quantitative analysis of social campaigns showing naked bodies, with the focus on what social problems are portrayed with the use of nudity and whether the images of nudity are of a direct or indirect character. Other questions posed in this article are whether nudity has a gender, what does it symbolize and what associations does it generates in the recipient. My research shows that nudity (primarily female nudity) is deployed in campaigns of a wide thematic array and is endowed with various meanings.

Słowa kluczowe: nudity, social campaigns, body, attention economy
References

Babbie E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Banaszak E. (2017). Eksperiencje nagości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Bazuń D. (2017). Nagość w reklamie społecznej. „Relacje. Studia z Nauk Społecznych”, 3, s. 125‒140, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-34b51c1c- 244c-4de9-8f0f-a46851b9a37f (dostęp: 17.11.2020).

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) oraz Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR). Looks like shit. But saves my life, https://www.dvr.de/presse/informationen/looks-like-shit-but-saves-my-life_id-5155.html (dostęp: 10.06.2019).

Chyliński M. (2017). Kompetencje informacyjne i kompetencje medialne wobec procesów zarządzania uwagą masowej publiczności. „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, 106, s. 125‒137, https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20106/11%20Chyli% C5%84ski.pdf (dostęp: 9.03.2021).

Dahl D.W., Frankenberger K.D., Manchanda R.V. (2003). Does It Pay to Shock? Reactions to Shocking and Nonshocking Advertising Content among University Students. „Journal of Advertising Research”, 43(3), s. 268‒280, https://www.researchgate.net/publication/4733661_ Does_It_Pay_to_Shock_Reactions_to_Shocking_and_Nonshocking_Advertising_
Content_among_University_Students (dostęp: 16.06.2021).

Drenten J., Gurrieri L., Tyler M. (2019). Sexualized Labour in Digital Culture: Instagram Influencers, Porn Chic and the Monetization of Attention. „Gender Work and Organization”, 27(1), s. 1‒26, https://www.academia.edu/40482305/Sexualized_labour_in_digital_culture_ Instagram_influencers_porn_chic_and_the_monetization_of_attention (dostęp: 10.03.2020).

Gheorghe I.R., Gheorghe C.M., Purcărea V.L. (2016). Emotional Social Innovation: Shock advertising in Social Marketing for Health Campaigns [w:] red. S.M. Illiashenko, W. Strielkowski, Managing Economic Growth: Marketing, Management, and Innovations. Praga: Prague Institute for Qualification Enhancement, https://core.ac.uk/download/pdf/141454372.pdf (dostęp: 12.03.2021).

Goldhaber M.H. (1997a). The Attention Economy and the Net. „First Monday”, 2(4‒7), https://firstmonday.org/article/view/519/440 (dostęp: 9.03.2021).

Goldhaber M.H. (1997b). Attention Shoppers! The Currency of the New Economy Won’t Be Money, but Attention. A Radical Theory of Value. „Wired”, https://www.wired.com/1997/12/es-attention/ (dostęp: 9.03.2021).

Grabowski M. (2003). Wstęp – aktualność problematyki wstydu [w:] M. Grabowski (red.), Wstyd i nagość. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Grębowiec M. (2010). Reklamy kontrowersyjne i ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych przez konsumentów. „Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, 3(52), s. 444‒455, https://pefim.sggw.pl/article/view/4481 (dostęp: 28.03.2021).

Klepka R., Idzik J. (2019). O analizie zawartości, czyli jak badać medialne obrazy świata? [w:] R. Klepka, J. Idzik (red.), Medialne obrazy świata. Tom 2. Polityka i bezpieczeństwo w relacjach medialnych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, https://www.researchgate.net/publication/333882029_O_analizie_zawartosci_czyli_jak_ badac_medialne_obrazy_swiata (dostęp: 28.03.2021).

Kolasa A. (2011). Plakat dla mężczyzn z piersiową niespodzianką, https://kampaniespoleczne. pl/plakat-dla-mezczyzn-z-piersiowa-niespodzianka/ (dostęp: 22.02.2021).

Marketing przy kawie (2019). Niemiecka kampania z kaskami rowerowymi i modelami w bieliźnie wywołała protesty, https://marketingprzykawie.pl/espresso/niemiecka-kampania-kaskami-rowerowymi-modelami-bieliznie-wywolala-protesty/ (dostęp: 17.11.2020).

Michalczyk L. (2014). Wykorzystanie erotyzmu jako nośnika wartości marketingowej w świetle modelu AIDA (CS). „Marketing w Praktyce”, 4, s. 29‒35, http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_04_2014_michalczyk.pdf (dostęp: 19.11.2020).

Middleton K., Turnbull S., de Oliveira M. (2020). Female Role Portrayals in Brazilian Advertising: Are Outdated Cultural Stereotypes Preventing Change? „International Journal of Advertising”, 39(5), s. 679‒698, https://www.semanticscholar.org/paper/Female-role-portrayals-in-Brazilian-advertising%3A-Middleton-Turnbull/f333d644f86327f7346e0b16ad5084cc03514e01 (dostęp: 16.06.2021).

Nelson M.R., Paek H.J. (2008). Nudity of female and male models in primetime TV advertising across seven countries. „International Journal of Advertising”, 27(5), s. 715‒744, https://www.researchgate.net/publication/228466659_Nudity_of_female_and_male_models_in_
primetime_TV_advertising_across_seven_countries (dostęp: 16.06.2021).

Pataj M. (2015). Shockvertising w reklamach społecznych w Polsce [w:] E. Bulisz, M. Wojtak (red.), Porozmawiajmy o gatunkach artystycznych i użytkowych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Pawk (2019). „Seksistowska” fala oskarżeń po akcji ministerstwa. Niemiecki resort broni się, że „ratuje życie”, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,24580621,seksistowska-fala-oskarzen-po-akcji-ministerstwa-niemiecki.html (dostęp: 17.11.2020).

Pisarek W. (1983). Analiza zawartości prasy. Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW„Prasa-Książka-Ruch”, https://pm.media.uj.edu.pl/documents/19112558/108702669/Pisarek%20-%20Analiza%20zawarto%C5%9Bci%20prasy.compressed.pdf (dostęp: 28.03.2021).

Reichert T., Heckler S.E., Jackson S. (2001). The Effects of Sexual Social Marketing Appeals on Cognitive Processing and Persuasion. „Journal of Advertising”, 30(1), s. 13‒27, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00913367.2001.10673628 (dostęp: 12.03.2021).

Sharma A., Bhosle A., Chaudhary B. (2012). Consumer Perception and Attitude towards the Visual Elements in Social Campaign Advertisement. „IOSR Journal of Business and Management”, 3(1), s. 6‒17, https://pdfs.semanticscholar.org/4a82/5462a1aae85e572bc8283f582d296c05a25d.pdf (dostęp: 12.03.2021).

Sibanda M.R. (2016). Nudity in the Name of Social Change: Twitter Reactions to the Marie Claire South Africa 2015 Naked Campaign, http://mobile.wiredspace.wits.ac.za/bitstream/handle/10539/22003/M.%20Sibanda%20Research%
20Report%20April%202016%20%28PDF%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 12.03.2021).

Simson P.M., Horton S., Brown G. (1996). Male Nudity in Advertisements: A Modified Replication and Extension of Gender and Product Effects. „Journal of the Academy of Marketing Science”, 257, s. 257‒262, https://link.springer.com/article/10.1177/0092070396243006 (dostęp: 12.03.2021).

Trivedi R.H., Teichert T. (2021). Consumer Reactions to Nudity in Print Advertising: Comparing Same Gender and Opposite Gender Effects. „Psychology & Marketing”, 38(1), s. 1‒15.

Vezich S., Gunter B.C., Lieberman M.D. (2017). Women’s Responses to Stereotypical Media Portrayals: An fMRI Study of Sexualized and Domestic Images of Women. „Journal of Consumer Behaviour”, 16, s. 322‒331, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cb.1635 (dostęp: 16.06.2021).

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie