Hashtag a wspólnota medialna w środowisku oporu

Justyna Przyborowicz

Abstrakt

Hashtag and media community in the resistance environment

The article raisesthe question of the media community created in the context of resistance. The issue of retaining environments is presented based on the issues related to media messages which are created in the form of hashtags. In the network society, the media symbols becomes a meta-commentary, which may result in changes and transformations both in virtual and real area. The text is a reflection on the three aspects of the properties of the hashtag. The message is described as a tool for change, community opposition and the community of the thinks. This point of view gives the opportunity to demonstrate the interdependence that prevail in online subcultures of resistance.

Streszczenie:

Artykuł porusza zagadnienie wspólnoty medialnej tworzonej w kontekście strategii oporu. Problematyka środowisk oporowych prezentowana jest w oparciu o zagadnienia związane z przekazami medialnymi tworzonymi w postaci hashtagów. W społeczeństwie sieci, ten nośnik symboli staje się meta-komentarzem, który może doprowadzać do zmian i przekształceń zarówno w rzeczywistości wirtualnej jak i realnej. Tekst stanowi refleksję nad trzema aspektami właściwości hashtagu. Przekaz opisywany jest jako narzędzie zmiany, wspólnota sprzeciwu i wspólnota myśli. Daje to możliwość wykazania współzależności jakie panują w internetowych subkulturach oporowych

Słowa kluczowe: hasztag, społeczeństwo sieci, opór
References

Baney J., Komunikacja interpersonalna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

Bauman Z., Kultura jako praxis, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Jeffares S., Interpreting Hashtag Politics: Policy Ideas in an Era of Social Media, Palgrave Macmillan, Birmingham 2014.

Kochan M., Slogany reklamie polityce, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007.

Matsumoto D., Juang L., Psychologia międzykulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

Olszański L., Dziennikarstwo internetowe, Wydawnictwa Akademickie Profesjonalne, Warszawa 2006.

Parker A., Twitter’s Secret Handshake, „New York Times”, 10.06.2011.

Pratkanis A., Elliot A., Wiek propagandy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Szmigielska B., Psychologiczne konteksty Internetu, WAM, Kraków 2009.

 

Strony internetowe

www.everydayrebellion.net [dostęp: 5.02.2015]

www.religionnews.com [dostęp: 5.02.2015]

https://twitter.com/hashtag/ISIS?src=hash [dostęp: 8.02.2015]

https://twitter.com/hashtag/JamesFoley?src=hash [dostęp: 8.02.2015]

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie