Analiza sytuacji finansowej Radia Opole (2010-2013)

Adam Drosik

Abstrakt

Analysis of Financial Condition of Radio Opole (2010-2013)

The basis activity ofmedia, both public service and private is the realization of two functions: social mission and commercial. At this dualism, of which writes Robert Picard, is imposedin Polandorganizationaldualism associated with legallocation ofthe public broadcaster. On the one hand, public media imposed is the realization of specific tasks, called the mission of public media, and other public media operate as commercial companies. The situation is further complicated by the method of funding public media, where the income from the license fee only partially sufficient to cover the roles that public media imposes Polish legislator. This article is an analysis of the financial situation of one of the regional public radio stations - Radio Opole and also the voice in the debate calling for systemic change in the financing of public media in Poland.

Streszczenie

Podstawą działania mediów zarówno publicznych jak i prywatnych jest realizacja dwóch funkcji: misji społecznej i komercyjnej. Na ów dualizm, o którym pisze Robert Picard nakłada się jeszcze w Polsce dualizm organizacyjny związany z usytuowaniem prawnym nadawcy publicznego. Z jednej strony mediom publicznym narzucona jest realizacja konkretnych zadań, zwanych misją mediów publicznych, a z drugiej media publiczne funkcjonują w charakterze spółek prawa handlowego. Sytuację dodatkowo komplikuje sposób finansowania mediów publicznych, gdzie przychody z tytułu opłaty abonamentowej tylko w części wystarczają do pokrycia zadań jakie mediom publicznym narzuca polski ustawodawca.  Niniejszy artykuł jest analizą sytuacji finansowej jednej z regionalnych rozgłośni radia publicznego – Radia Opole i zarazem głosem w dyskusji nawołującej do zmian systemowych w sposobie finansowania mediów publicznych w Polsce.

Słowa kluczowe: media publiczne, Radio Opole, zarządzanie mediami, finansowanie mediów publicznych
References

Founding of Public Service Media 2013, European Broadcasting Union, Le Grand-Saconnex 2013.

http://www.krrit.gov.pl/krrit/aktualnosci/news,1556,podzial-srodkow-abonamentowych-na-2015-rok.html [dostęp: 15.07.2014].

Jakubowicz K., Media publiczne. Początek końca czy nowy początek, Wydawnictwa Akademickie Profesjonalne, Warszawa 2007.

Lisowski K., Rosną wpływy abonamentu rtv, 550 mln 2012 roku, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rosna-wplywy-z-abonamentu-rtv-550-mln-w-2012-roku [dostęp: 17.12.2014].

Nierenberg B., Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, modele, Wydawnic­two Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Nierenberg B., Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Piccard R., Media economics. Concepts and Issues, Sage Publications, Newbury Park–London–New Dehli 1989.

Strategia Regulacyjna na lata 20142016, oprac. Departament Strategii Biura KRRiT, Krajowa Rada Radiofonii Telewizji, Warszawa 2014.

Stysiak M., Życie bez TVP? To możliwe, bo Polacy nie płacą. Lata świetlne od BBC, „Gazeta.pl”, 15.12.2014, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,17130770,Polska_telewizja_publiczna_lata_swietlne_od_BBC.html?biznes=opole#BoxBizTxt [dostęp: 26.12.2014].

Uchwała Krajowej Rady Radiofonii Telewizji dnia 25 czerwca 2013 r. sprawie sposobu podziału wpływów opłat abonamentowych 2014 roku między jednostki publicznej radiofonii telewizji (Uchwała KRRiT nr 318/2013).

Uchwała Krajowej Rady Radiofonii Telewizji dnia 27 czerwca 2014 r. sprawie sposobu podziału wpływów opłat abonamentowych 2015 roku między jednostki publicznej radiofonii telewizji (Uchwała KRRiT nr 314/2014).

Ustawa dnia 29 grudnia 1992 r. radiofonii telewizji (Dz.U. 2011, Nr 43, poz. 226).

Ustawa dnia 21 kwietnia 2005 r. opłatach abonamentowych (DZ.U. 2005, Nr 85, poz. 728).

Więcej pieniędzy na media publiczne, http://www.krrit.gov.pl/krrit/aktualnosci/news,