Zarządzanie własnością intelektualną w agencji reklamowej – wstęp do zagadnienia

Anna Pluszyńska

Abstrakt

The essence of management, is the confident and efficient use of resources, the organization’s and the means to achieve certain goals. The advertising agency, in addition to human resources also has financial, tangible and intangible resources. However, of particular interest is intellectual property rights which has economic value and gives the advertising agency a powerful competitive edge. It is significant, therefore, that the management of intellectual property is effective. In this article, the author attempts to illustrates what the process involves.

Słowa kluczowe: zarządzanie, własność intelektualna, zarządzanie własnością intelektualną, agencja reklamowa
References

Bibliografia

Barney J.B., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Management” 1999, t. 17, nr 1.

Beliczyński J., Zarządzanie reklamą. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Krakowie, Kraków 2004.

Bratnicki M., Podstawy współczesnego myślenia zarządzaniu, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2000.

Glińska-Neweś A., Godziszewski B., Zarządzanie zasobami [w:] Osiągnięcia perspektywy nauk zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Grzybczyk K., Prawo reklamy, Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Kodeks Dobrych Praktyk Członków SAR, Uchwała Walnego Zebrania SAR dnia 7 lipca 2005 r., http://skmsar.org/public/content/dokumenty%20przetargowe/Kodeks_dobrych_praktyk_2005.pdf [dostęp: 23.09.2014].

Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie Profesjonalne, Warszawa 2008.

Kożuch B., Nauka organizacji, CeDeWu, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007.

Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć reklamie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.

Plawgo B., Zachowania małych średnich przedsiębiorstw procesie internacjonalizacji, Instytut Organizacji Zarządzania Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2004.

Pluszyńska A., Zarządzanie prawem autorskim dobie społeczeństwa wiedzy, rozprawa doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2011.

Russell J.T., Lane R.W., Reklama według Ottona Kleppnera, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2000.

Szczotka J., Demendecki T., Własność intelektualna niedocenione aktywa przedsiębiorcy. Jak chronić jak korzystać ochrony?, Innovatio Press, Lublin 2000.

Szwaja J. (red.), Ustawa zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2000.

Ustawa dnia 26 czerwca 2003 r. ochronie prawnej odmian roślin (tekst jedn.: Dz.U. 2003 r. Nr 137, poz. 1300 ze zm.).

Ustawa dnia 27 lipca 2001 r. ochronie baz danych (tekst jedn.: Dz.U. 2001 r. Nr 128, poz. 1402 ze zm.).

Ustawa dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. 2013 r., poz. 1410).

Ustawa dnia 4 lutego 1994 r. prawie autorskim prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

Walczak W., Własność intelektualna – cenne niematerialne aktywa organizacji, E-mentor, 2(39)/2011, www.e-mentor.edu.pl [dostęp: 19.09.2014].