Opcje strategiczne mediów publicznych - doświadczenia Polskiego Radia Gdańsk SA

Jan Kreft

Abstrakt
The inconstancy of business and competition models influence the need for constant redefining of media enterprises strategy. In case of polish regional radio station companies, the destabilization of subscription revenue and rules governing their division is an additional factor underlining the instability of management conditions.
The purpose of this article is to demonstrate that in the face of persistent destabilization of external factors, public media companies have limited strategic choices and may maximize their income by increasing activity in the advertising market and value co-creation with the users of media products.
The paradox of those companies actions lies in the fact that they seek for stabilization of their financial situation in the highly competitive and unstable advertising market and that the forced competition with other commercial media must accompany carrying out the public media mission.
Those solutions are based on the example of the Polish Radio Gdańsk SA.
Słowa kluczowe: public media, management, strategy, radio
References

Bibliografia

Achtenhagen L., Understanding Enterpreneurship in Traditional Media, „Journal of Media Business Studies” 2008, vol. 5, no. 1.

Albarran A., Historical Trends and Patterns and Media Management Research, Iowa State Press, Blackwell Publishing Company, Ames 2002.

Albarran A., The Media and Communication Industries: 21st Century Perspective – External Forces Transforming the Media Industries, „Revista ComHumanitas”.

Anderson Ch., The Long Tail, „Wired” 2004, vol. 12, no. 10.

Badanie trackingowe słuchalności stacji radiowych, Indicator.

Boguszewicz-Kreft M., Zarządzanie doświadczeniem klienta usługach, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.

CBOS, Opinie finansowaniu mediów publicznych, Warszawa, wrzesień 2012.

Drucker P., Zarządzanie XXI w., Wydawnictwo Muza, Warszawa 2000, s. 8.

Gilmore J.H., Pine J., The Four Faces of Mass Customization, „Harvard Business Review” 1997, no. 75, I–II, s. 91–101.

Hang M., van Weezel A., Media and Entrepreneurship: What Do We Know and Where Should We Go?„Journal of Media Business Studies” 2007, vol. 4, no 1.

Ivan R., The Krugman Paradox, Metaprinter.com [dostęp: 13.02.2013].

Jenkins H., Kultura konwergencji, Wydawnictwa Akademickie Profesjonalne, Warszawa 2006.

Jędrzejewski S., Radio publiczne – dylematy technologiczne, Kancelaria Senatu. Biuro Analiz Dokumentacji, Opinie ekspertyzy OE – 220, Warszawa, lipiec 2014.

Johnson G., Scholes K., Whittington R., Podstawy strategii, PWE, Warszawa 2010.

Kreft J., Ewolucja strategii transmedialnych korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.

Kreft J., Za fasadą społeczności. Zarządzanie nowymi mediami, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015 (druku).

Kreft J., Zagrożenia związane ze schyłkiem tradycyjnych mediów [w:] Media publiczne wobec wyzwań współczesnego świata, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz Dokumentacji, Opinie ekspertyzy OE – 220, Warszawa, lipiec 2014.

Küng L., Strategie zarządzania na rynku mediów, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Mings S.M., White P.B., Profiting from Online News: The Search for Viable Business Model [w:] B. Kahin, H.R. Varian, Internet Publishing and Beyond: The Economics of Digital Information and Intellectual Property, MIT Press, Cambridge 2000.

Nierenberg B., Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, modele, Wydawnic­two Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Nierenberg B., Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Picard R.G., Environmental and Market Changes Driving Strategic Planning in Media Firms 
[w:] R. Picard, 
Strategic Responses to Media Market Changes, JIBS Research Reports, Jonkoping International Business School 2004.

Picard R.G., Media Economics. Concepts and Issues, Sage Publications, Newbury Park, New Delhi–London 1989.

Picard R.G., Shifts in Newspaper Advertising Expenditures and Their Implications for the Future of Newspaper, „Journalism Studies” 2008, vol. 9, no. 5, s. 704–716.

Picard R.G., The Economics and Financing of Media Companies, Fordham University Press, New York 2002.

Picard R.G., Unique Characteristics and Business Dynamics of Media Products, „Journal of Media Business Studies” 2005, vol. 2, no. 2.

Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów konkurentów, PWE, Warszawa 1994.

Prahalad P.C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, „Harvard Business Review” V–VI/1990.

Radio Track Millward Brown SMG/KRC.

Rayport J.F., The Truth about Internet Business Models: In the End, an E-business Is Just Another Business, „Strategy & Business” 1999, vol. 16, http://dossantos.cbpa.louisville.edu/courses/ecommerce/Schedule/TruthAboutInterntBusinessModels.pdf [dostęp: 21.01.2013].

Shy O., The Economics of Network Industries, Cambridge University Press, New York 2001.

Strategia Polskiego Radia Gdańsk SA, materiał niepublikowany.

Ustawa 29 grudnia 1992 r. radiofonii telewizji (Dz.U. 2004 Nr 2531).

Wirtz B., Business Model Management Design  Instruments  Success Factors, Gabler Verlag, Wiesbaden 2011.

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie