Wykorzystanie serwisów społecznościowych w procesie wspomagania komunikacji wewnętrznej. Usługa Facebook at Work jako przykład innowacji komunikacynej

Zuzanna Słomczewska-Roge

Abstrakt

An Increasing Use of Corporate Social Network by Companies for Internal Communication. The Service Facebook at Work as an Example of Innovation Communication

The object of considerations in present article is the potential of Internet technology, in particular social networking site Facebook, as an innovative tool for communication with the environment, enabling effective management motivation and loyalty of employees of public administration. The special attention was concentrated on evaluation of the new service Facebook designed for companies and business environments –„Facebook at Work”. The reader will find the description of possibilities offered by this tool to motivate a team of employees of public administration, building internal partnerships that can translate into attitudes of loyalty to the organization.

Słowa kluczowe: Internet, social media, new media, internal communications, motivation
References

Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

Baruk A.I., Wybrane aspekty marketingu holistycznego – perspektywa odbiorców, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2014.

Bauer Z., Pisarek W., Hasło „nowe media” [w:] Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Universitas, Kraków 2006.

Biesaga-Słomczewska E.J., Komunikacja wewnętrzna w erze cyfryzacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 852, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 117.

Biesaga-Słomczewska E.J., Iwińska-Knop K., Marketing wewnętrzny – korzyść czy strata dla przedsiębiorstwa?, „Handel Wewnętrzny” 2013, cz. 3.

Bolek J., Efektywne wykorzystywanie klasycznych i nowoczesnych narzędzi komunikacji wewnętrznej przez przedsiębiorstwo [w:] Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, red. W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012.

Boyd D.M., Ellison N.B., Social Network Sites: Definition, History and Scholarship, „Journal of Computer-Mediated Communication” 2007, vol. 13, iss. 1.

Drozdowski G., Motywowanie pracowników organizacji publicznych, „Studia Lubuskie” 2013, t. IX, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/42709/007.pdf [dostęp: 10.06.2015].

Dąbrowski B., Rostek R., Kurda W., Komunikacja: niedoceniana broń w zarządzaniu zmianą, „Harvard Business Review Polska” 2003, nr 9.

Facebook at Work spóźnia się do pracy, „Bloomberg Businessweek Polska”, 2.03.2015.

Facebook Unveils Facebook at Work, Lets Businesses Create Their Own Social Networks, http://techcrunch.com/2015/01/14/facebook-at-work-ios-android/ [dostęp: 16.06.2015].

Główny Urząd Statystyczny, Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego w Polsce w 2014 r., Warszawa, październik 2014.

Grębosz M., Znaczenie portali społecznościowych w społeczeństwie informacyjnym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 702, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 87.

Hermaszewski J., Koncepcja zarządzania strategicznego w jednostce samorządu terytorialnego – problemy organizacyjne [w:] Finanse publiczne, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2010, http://hermaszewski.glogow.pl/wp-content/uploads/2011/03/Zarz%C4%85dzanie-strategiczne-organizacja.pdf [dostęp: 27.05.2015].

Jaśniok M., Problemy w komunikowaniu się zespołu [w:] Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie, red. A. Całek, M. Jaśniok, K. Kasperek i in., Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009.

Kształtowanie procesu komunikacji wewnętrznej w urzędzie, http://www.kruszyna.com/aktualnosci/caf_podrecznik.pdf [dostęp: 15.06.2015].

Kuskowska M., Motywacja pracowników poprzez komunikację wewnętrzną w firmie, http://strategieibiznes.pl/artykuly/kadry/motywacja-pracownikow-poprzez-komunikacje-wewnetrzna-w-firmie/ [dostęp: 06.2015].

Kuc B., Moczydłowska J., Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa 2009.

Laskowski M., Problematyka budowy serwisu społecznościowego na przykładzie projektu lokalnego portalu kulturalnego – studium przypadku, „Scientific Bulletin of Chełm. Section of Mathematics and Computer Science” 2008, no. 1.

Lewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.

Macey W.H., Schneider B., The Meaning of Employee Engagement, „Industrial and Organizational Psychology” 2008, vol. 1.

Makowiec M., Ocena efektywności systemów motywacji małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2007, nr 747: Prace z zakresu zachowań organizacyjnych.

Maxwell J.C., Wszyscy się komunikują, niewielu potrafi się porozumieć, MT Biznes, Warszawa 2011.

Mazurek-Łopacińska K., Uczestnictwo w portalach społecznościowych w kontekście zmian zachodzących w konsumpcji i stylu życia Polaków, „Handel Wewnętrzny” 2011, wrzesień–październik, cz. 3.

Ober J., Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie” 2013, z. 65.

Rosa R., Formy komunikacji Polaków na podstawie badań pokoleń X,Y i Baby Boomers, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013, nr 751, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 29.

Sikorski Cz., Motywacja jako wymiana – modele relacji między pracownikami a organizacją, Difin, Warszawa 2004.

Smektała T., Public relations w Internecie, Astrum, Wrocław 2006.

Stachowska S., Pieńkowski A., Motywowanie zawodników klubów sportowych do zaangażowania organizacyjnego, „Organization and Management” 2011, nr 1 (144), s. 117–121.

Stopczyńska K., Zarządzanie wizerunkiem firmy przy wykorzystaniu inbound marketingu na przykładzie fun page, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2013, nr 287.

Strykowska J., Znaczenie mediów społecznościowych w procesie komunikowania i uczenia się [w:] Media, edukacja, kultura. W stronę edukacji medialnej, red. W. Skrzydlewski, S. Dylak, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych, Poznań–Rzeszów 2012.

Szumowski W., Motywowanie i satysfakcja z pracy w urzędach administracji samorządowej. Wyniki badań empirycznych, „Nauki o Zarządzaniu” 2014, nr 3 (20).

Woodruffe Ch., Employee Engagement: The Real Secret of Winning a Crucial Edge over Your Rivals, „Manager Motivation” 2006, December–January.