Problemy zarządzania procesem produkcji filmu w otoczeniu nowych mediów i w   realiach polskiej kinematografii 

Ewa Gębicka

Abstrakt

Problems of managing the process of film production In the new media environment and the realities of Polish cinema

The author points out that economic efficiency and social functioning film industry is currently in an increasingly competitive market depends to a great extent on the skilful  management of the implementation process and sell the film by its producer. This also applies to Polish cinema, which since 1989 has begun to develop the structure of the model of Western producers. Article presents the specificity of the investment process of the film, the course covers the basic stages of production and key decisions taken by the producer from the project preparation and collection for this purpose funds through supervision  over the implementation up to the final finished work and putting it up for distribution. Discussion of this issues, the author situates in the context of the possibilities that offers film producers access to new media

Abstract: Autorka zwraca uwagę na to, że  efektywność ekonomiczna i społeczna przemysłu filmowego funkcjonującego obecnie w warunkach rosnącej konkurencji zależy w wielkim stopniu od umiejętnego zarządzania  procesem realizacji i sprzedaży filmu przez jego producenta.  Dotyczy to również  polskiej kinematografii, która po 1989 roku  zaczęła wykształcać struktury producenckie wzorem państw zachodnich.  Artykuł przybliża specyfikę procesu inwestycyjnego realizacji filmu, omawia   podstawowe etapy toku produkcji  i kluczowe decyzje podejmowane przez producenta od momentu przygotowania inwestycji i gromadzenia na ten cel środków finansowych, poprzez nadzór nad przebiegiem realizacji aż po odbiór gotowego dzieła i skierowanie go do dystrybucji. Rozważania nad tymi zagadnieniami autorka sytuuje w kontekście możliwości jakie producentom filmowym stwarza  dostęp do nowych mediów

Słowa kluczowe: kinematografia, zarządzanie, producent, tok produkcji filmu, nowe media
References

Monografie

Czarnecki A., Product placement. Niekonwencjonalny sposób promocji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Focus 2012. World Film Market Trends, Marché du Film, Cannes 2012.

Gębicka E., Między państwowym mecenatem rynkiem. Polska kinematografia po 1989 roku kontekście transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.

Goodell G., Sztuka produkcji filmowej. Podręcznik dla producentów, tłum. M. Konopa, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2009.

Lister M., Dovey J., Giddings S., Grant I., Kelly K., Nowe media. Wprowadzenie, tłum. M. Lorek, A. Sadza, K. Sawicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Neumann P., Appelgren Ch., Sztuka koprodukcji, tłum. M. Gawron, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Warszawa 2010.

Pytel S., Analiza ekonomiczna produkcji dystrybucji filmów kinowych Polsce, Centrum Badań Koniunktury Gospodarczej, Poznań 1997.

Tryon Ch., Reinventing Cinema: Movies in the Age of Media Convergence, Rutgers University Press, New Brunswick–New Jersey–London 2009.

Zajiček E., Polska produkcja filmowa. Problemy rentowności, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1983.

Zajiček E., Poza ekranem. Polska kinematografia latach 1986–2005, Stowarzyszenie Filmowców Polskich Studio Filmowe Montevideo, Warszawa 2009.

Zajiček E., Praca film. Problemy ekonomiki pracy produkcji filmowej, t. I, PWSFTViT,
Łódź 1997.

 

Artykuły czasopismach drukach zwartych

Adamczak M., Przemysł audiowizualny, [w:] Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, red. A. Gwóźdź, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.

Edelman P., Ufaj kontroluj, „FilmPro” 2010, nr 1.

Królikowski A., Inwestycje filmowe, „Reżyser” 1996, nr 6.

Stasiak M., Drugie życie marketingu filmowego, „FilmPro” 2012, nr 2 (10).

Zabłocki M., Podstawy prawne produkcji filmowej, „FilmPro” 2010, nr 2 (10).

Zabłocki M., Źródła finansowania produkcji filmowej, cz. I–IV, „FilmPro” 2011, nr 2 (6), 3 (7), 4 (8), 2012, nr 1.

 

Publikacje wersji elektronicznej

Górecki P., Wróżba komputera, http://www.newsweek.pl/wrozba-z-komputera,68916,1,1.html.

Janicki M., Strzelczyk-Piasecka U., Użyteczność badań marketingowych produkcji dystrybucji filmowej, www.audiowizualni.pl/index.php/aktualnosci/teksty-problemy.

Regionalne Fundusze Filmowe, www.audiowizualni.pl/index.php/regionalne-fundusze-filmowe-rff.

Zabłocki M., Produkcja filmowa, producent – definicje, http://www.portalfilmowy.pl/wydarzenia,111,1691,1,1,Produkcja-filmowa-producent-definicje.html.

Zalewski P., Czy kino zginie?, http://www.idg.pl/news/94665.html.

 

Akty prawne dokumenty wewnętrzne

Polski Instytut Sztuki Filmowej. Programy operacyjne na 2013 rok.

Ustawa dnia 30 czerwca 2005 roku kinematografii (Dz.U. 2005, nr 132, poz. 1111).