Zarządzanie mediami w czasie pandemii - nabór tekstów do 31 października 2020

Kultura i organizacje w czasie pandemii

NABÓR TEKSTÓW DO CZASOPISM TWORZĄCYCH KOALICJĘ TEMATYCZNĄ

Trwająca od kilku miesięcy pandemia stała się przyczyną istotnych zmian w funkcjonowaniu państw, społeczeństw, firm, instytucji publicznych i jednostek. Jej skutki dotykają niemal każdej dziedziny życia, a widmo kryzysu powoduje refleksję nad wieloaspektowymi problemami. Wśród nich nade wszystko znaczący wydaje się realny wpływ pandemii na gospodarkę, w wyniku czego gruntownego przemyślenia wymaga funkcjonowanie współczesnych organizacji, niezależnie od sektora, branży, ich wielkości czy lokalizacji. Rozpatrywać należy różne scenariusze. W sytuacji, gdy pandemia będzie miała długotrwały charakter, dotychczasowy kontekst rozumienia globalizacji zapewne ulegnie zmianie. Rezultaty „skrępowania” życia gospodarczego i prywatnego mogą być widoczne w działaniach korporacji światowych, które determinowane wpływem oczekiwań decydentów i obawami pracowników będą dążyły do ponownej relokacji przemysłu i usług do krajów macierzystych. Zamiany najprawdopodobniej dotyczyć będą też długofalowo zjawisk kulturowych – na przykład mobilności artystów, co w ostatnich latach stanowiło istotny filar działalności twórczej. Podejmowane teraz decyzje mogą spowodować konieczność przekonfigurowania dotychczasowych modeli biznesu i zasad funkcjonowania współczesnych organizacji, spędzania wolnego czasu, planowania karier. O ile kwestie przyszłości pozostają nieznane, o tyle procesy transformacji i kształtowanie nowych trendów dostrzegalne są już dzisiaj.

            Obserwując zmiany, które dokonały się w różnych obszarach życia społecznego można zauważyć, że po pierwszym zaskoczeniu i widocznej dezorganizacji, zaczęto podejmować świadome działania dostosowawcze, mające na celu podtrzymanie aktywności oraz próby opracowywania strategii dalszego postępowania w nowej rzeczywistości. Szczególną rolę w tym zakresie odegrały nowoczesne technologie, dzięki którym możliwe i realne na dużą skalę stało się wdrożenie telepracy. Równie ważny w trudnej sytuacji okazał się handel elektroniczny, zapewniający konsumentom dostęp do niezbędnych dóbr i usług. Aktywność w zakresie dostosowania kompetencyjnego i organizacyjnego do radykalnie zmieniających się warunków i potrzeb społeczeństwa uwidoczniła się również w działaniach instytucji użyteczności publicznej, jednostek ochrony zdrowia, fundacji, stowarzyszeń, instytucji kultury, uczelni wyższych i szkół.

            Nowe formy funkcjonowania, zagospodarowywanie przestrzeni wirtualnej czy działania podejmowane przez administrację publiczną nie uszły uwadze badaczy, którzy ze wzmożonym zainteresowaniem monitorują kondycję różnych organizacji, grup nieformalnych oraz jednostek, patrząc i opisując, co się dzieje (oraz nie dzieje). Dlatego też obecne warunki skłoniły nas do podjęcia współpracy między sześcioma czasopismami naukowymi i do próby stworzenia platformy dla dyskusji na temat szeroko rozumianej kultury i świata organizacji w czasie i po pandemii. Zależy nam na tym, aby dążyć do nowej jakości w komunikacji naukowej, uniknąć zbliżonych tematów i punktów widzenia oraz należytą uwagę poświęcić różnym przemyśleniom, które zaczynają gubić się w sieci.

            Zachęcamy Autorki i Autorów, zarówno praktyków, jak i badaczki kultury i organizacji, do przesyłania tekstów związanych z problematyką trwającej pandemii w kontekście zjawisk organizacyjnych, społecznych i artystycznych. Poniżej prezentujemy przykładowe tematy, które będą podejmowane przez poszczególne pisma w ramach dedykowanych numerów tematycznych albo specjalnych sekcji wyodrębnionych w wybranych wydaniach. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa przyczyni się do oryginalności dyskusji, pokaże złożony charakter współczesności i pozwoli stworzyć uzupełniające się archiwum prac naukowych związanych z epidemią.

            Spis ten ma charakter orientacyjny i może posłużyć jako wskazówka dla potencjalnych Autorów, do którego pisma kierować tekst. Po opublikowaniu artykułów i numerów specjalnych danych czasopism, linki do nich będą widoczne również na stronach internetowych pozostałych pism wchodzących w skład koalicji. Dzięki temu artykuły będą dostępne dla szerszego grona czytelników.

 

„Ekrany”

          Wpływ pandemii na produkcję filmową;

          Sytuacja pracowników kinematografii;

          Straty i perspektywy branży kiniarskiej;

          Wzrost znaczenia VOD i nowe formy odbioru;

          Festiwale filmowe on-line - deska ratunkowa czy nowy trend?

          Nawyki odbiorcze i budowanie społeczności filmowej on-line;

          Kino domowe - historia, praktyki, sytuacje odbiorcze;

          Krajowe i międzynarodowe strategie przeciwdziałania kryzysowi branży;

          Seriale i telewizja przesytu w dobie koronawirusa.

 

Czasopismo „Ekrany” przyjmuje propozycje artykułów na temat wpływu pandemii koronawirusa na szeroko pojętą kinematografię oraz kulturę filmową w trybie ciągłym. Abstrakty lub gotowe teksty, przygotowane zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi (http://ekrany.org.pl/dla-autorow/), prosimy wysyłać na adres: redakcja.ekrany@org.pl

 

„Problemy Zarządzania”

Temat numeru: Pandemic-related changes and challenges

Zagadnienia szczegółowe:

          The role of leaders in times of pandemic;

          Comparison of the role of experts in advising policy makers;

          Covid and quality of democracy;

          The Stock Market Impact of Covid;

          CSR in times of crisis;

          Changes in consumer behaviour;

          Pandemic and social exclusion;

          Post-Covid: Transformation in work culture;

          Social responsibility of universities in times of epidemics;

          Management and transformations of education due to the Covid crisis;

          Transformation of hospital management;

          Change in the perception of China;

          Change in the perception of EU;

          Impact of Covid on world trade

          Impact of Covid on the world of professional sport and international sports competitions;

          Coronavirus (COVID-19) and cultural and creative sectors;

          (Dis)Information or Fake News: how to recognise COVID-19 myths.

Planowany numer „Problemów Zarządzania (Management Issues)” 2/2021 będzie próbą odpowiedzi na nowe pytania dotyczące wpływu i konsekwencji pandemii koronawirusa na nasze społeczeństwa, gospodarki i środowisko. Podstawowym celem naukowym planowanej publikacji będzie opracowanie metod prognozowania i łagodzenia skutków pandemii COVID-19. Artykuły wyłącznie w języku angielskim prezentujące wyniki badań prosimy nadsyłać do 31 października 2020 r. na adres: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT. Wytyczne formalne i edytorskie dostępne są na stronie: 
https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS.

 

„Santander Art and Culture Law Review”

          Rynek sztuki a COVID-19;

          Prawo ochrony dziedzictwa kultury a COVID-19;

          Zagrożenia dziedzictwa kultury .

NUMER TEMATYCZNY, 2021. Termin nadsyłania napisanych wyłącznie po angielsku artykułów zgodnych ze standardem publikacji: 31.12.2020. Adres do korespondencji: saaclreditors@gmail.com. Informacje: http://www.ejournals.eu/SAACLR/

 

„Zarządzanie Mediami”

          Wyzwania i problemy w działalności organizacji medialnych wynikające z pandemii;

          Ekonomiczne i finansowe aspekty funkcjonowania mediów w warunkach epidemii;

          Zarządzanie organizacjami medialnymi i okołomedialnymi w trakcie kryzysu;

  Strategie weryfikacji fake news-ów i przeciwdziałania dezinformacji;

  Specyfika zmian modeli i sposobów komunikacji mediów z odbiorcami w nowych warunkach;

  Społeczna odpowiedzialność i wyzwania etyczne mediów w trakcie pandemii;

  Wykluczenie cyfrowe, nierówności w dostępie do informacji oraz nowe zjawiska społeczne w zakresie zarządzania informacją w trakcie pandemii;

  Normatywne i teoretyczne podejście do zarządzania informacją i komunikacji w warunkach restrykcji społecznych;

  Zarządzanie prywatnością i danymi w trakcie pandemii (wymiar indywidualny i instytucjonalny).

Czasopismo publikuje oryginale artykuły naukowe, studia przypadków, artykuły przeglądowe, komentarze prawnicze oraz recenzje. Wytyczne formalne i edytorskie dostępne są na stronie: http://www.ejournals.eu/ZM/menu/358/. Termin nadsyłania tekstów mija 31 października 2020r. Artykuły prosimy przesyłać mailowo na adres członków komitetu redakcyjnego: anna.modzelewska@uj.edu.pl lub m.popiolek@uj.edu.pl.

 

„Zarządzanie w Kulturze”

          Polityka kulturalna czasu pandemii;

          Dostępność kultury w czasie epidemii;

          Nowe metody badania kultury w czasie „społecznego dystansu”;

          Organizacyjne, społeczne i estetyczne skutki „zawieszenia” działalności instytucji kultury;

          Lekcje z kryzysu w zarządzaniu organizacjami kultury;

          Zarządzanie karierą w kryzysie;

          Mechanizmy pomocy instytucjom kultury i artystom;

          Kultura w sieci – przestrzeń nadmiaru czy optymalne rozwiązanie?

          Budowanie relacji z publicznością – on-line i w „nowej normalności”;

          Przyszłość kultury po pandemii.

NUMER TEMATYCZNY, 2/2021. Termin nadsyłania napisanych po polsku bądź po angielsku artykułów zgodnych ze standardem publikacji w „Zarządzaniu w Kulturze”: 31.12.2020. Adres do korespondencji: czasopismo.zwk@uj.edu.pl. Info: www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze

 

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” /„Cracow Review of Economics and Management”

          Transformacja organizacji w reakcji na pandemię - nowe koncepcje i metody zarządzania, redefiniowanie modeli biznesu;

          Kultura organizacyjna w warunkach „dystansu społecznego”;

          Zatrudnialność i zarządzanie karierą w kryzysie.;

          Innowacje i przedsiębiorczość – wpływ i skutki pandemii;

          Małe i średnie przedsiębiorstwa w okresie pandemii - mechanizmy i programy wsparcia;

          Klient – preferencje i potrzeby w „nowej normalności”?

          Pandemia a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa;

          Pandemia a funkcjonujące modele opieki zdrowotnej i społecznej;

          Pandemia a rynek finansowy – wpływ na finanse publiczne, samorządowe, przedsiębiorstw; sytuacja instytucji finansowych;

          Unia Europejska po koronawirusie – ściślejsza integracja czy dezintegracja?

          Pokryzysowy ład gospodarczy – powrót do polityki protekcjonizmu?

Nabór artykułów ma charakter ciągły. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji będą one publikowane sukcesywnie lub w ramach numeru tematycznego. Zapraszamy do nadsyłania napisanych po polsku bądź po angielsku artykułów zgodnych z procedurą publikowania w „Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” / „Cracow Review of Economics and Management”.

Adres do korespondencji: zeszyty.naukowe@uek.krakow.pl lub wodeckaa@uek.krakow.pl

Informacje: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl