Dla Autorów

Kwartalnik „ZARZĄDZANIE MEDIAMI”
40 pkt. na liście MEiN

Szablon artykułu: plik do pobrania 

Szablon artykułu w języku angielskim: plik do pobrania 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące kryteriów stylu naukowego i standardów publikowania w naszym czasopiśmie.

1. Typy publikacji w Zarządzaniu Mediami

Publikujemy następujące rodzaje artykułów zgodne z klasyfikacją PBN:

A. Oryginalny artykuł naukowy[1]

B. Artykuł przeglądowy[2]

C. Studium przypadku (case study)

D. Komentarz prawniczy

E. Recenzja naukowa

 

2. Struktura i zawartość nadsyłanych tekstów

W zgłoszonym do Zarządzania Mediami tekście muszą znajdować się następujące elementy:

– Imię, nazwisko i afiliacja autora/autorów;
– tytuł artykułu w języku polskim;
– abstrakt w języku polskim i angielskim wraz z przetłumaczonym na język angielski tytułem artykułu;
– słowa klucze w języku polskim i angielskim;
– krótka nota z informacjami o autorze/autorach.

Nadsyłane do czasopisma Zarządzanie Mediami teksty powinny spełniać kryteria stylu akademickiego.

Artykuł (zwłaszcza zawierający wyniki badań empirycznych) powinien zawierać[3]:

– Wprowadzenie wraz z informacją o celu/celach artykułu;
– informację o zastosowanych metodach badawczych wraz z pyt. badawczymi ew. hipotezami;
– opis przebiegu badania i jego rezultaty;
– wnioski i podsumowanie, wraz z opisem znaczenia uzyskanych wyników w kontekście; wcześniejszych badań (tzw. discussion).

 

3. Przygotowywanie abstraktu i słów-kluczy

Abstrakt nie powinien przekraczać 200 słów. Należy pamiętać, że nie jest on wprowadzeniem do artykułu, a jego streszczeniem – powinien zatem zawierać skrótową i skondensowaną informację o:

–  przedmiocie badania/refleksji;
–  przyczynach zainteresowania przedstawionym w tekście problemem;
–  celach (na jakie pytania szukano odpowiedzi);
–  zastosowanych metodach;
–  najważniejszych wynikach.


[1] Jest to artykuł prezentujący niepublikowane wcześniej wyniki oryginalnych badań empirycznych, także nowatorskie ujęcie teoretyczne. Do tej kategorii zalicza się eseje naukowe, pod warunkiem, że prezentują nowe ujęcie danego zagadnienia.

[2] Jest to tekst, który nie musi zawierać wyników oryginalnych badań, a przegląd literatury z pewnego zakresy tematycznego.

[3] Preferowana tzw. struktura IMRAD.