Dla Autorów

Kwartalnik „ZARZĄDZANIE MEDIAMI”

40 pkt. na liścieMNiSW

Szablon artykułu: plik do pobrania 

Szablon artykułu w języku angielskim: plik do pobrania 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące kryteriów stylu naukowego i standardów publikowania w naszym czasopiśmie.

1. Typy publikacji w Zarządzaniu Mediami

Publikujemy następujące rodzaje artykułów zgodne z klasyfikacją PBN:

A. Oryginalny artykuł naukowy[1]

B. Artykuł przeglądowy[2]

C. Studium przypadku (case study)

D. Komentarz prawniczy

E. Recenzja naukowa

2. Struktura i zawartość nadsyłanych tekstów

W zgłoszonym do Zarządzania Mediami tekście muszą znajdować się następujące elementy:

·         Imię, nazwisko i afiliacja autora/autorów

·         Tytuł artykułu w języku polskim

·         Abstrakt w języku polskim i angielskim wraz z przetłumaczonym na język angielski tytułem artykułu

·         słowa klucze w języku polskim i angielskim

·         krótka nota z informacjami o autorze/autorach

Nadsyłane do czasopisma Zarządzanie Mediami teksty powinny spełniać kryteria stylu akademickiego.

Artykuł (zwłaszcza zawierający wyniki badań empirycznych) powinien zawierać[3]:

-wprowadzenie wraz z informacją o celu/celach artykułu

-informację o zastosowanych metodach badawczych wraz z pyt. badawczymi ew. hipotezami

- opis przebiegu badania i jego rezultaty

- wnioski i podsumowanie, wraz z opisem znaczenia uzyskanych wyników w kontekście wcześniejszych badań (tzw. discussion)

3. Przygotowywanie abstraktu i słów-kluczy

Abstrakt nie powinien przekraczać 200 słów. Należy pamiętać, że nie jest on wprowadzeniem do artykułu, a jego streszczeniem – powinien zatem zawierać skrótową i skondensowaną informację o:

-przedmiocie badania/refleksji

-przyczynach zainteresowania przedstawionym w tekście problemem

-celach (na jakie pytania szukano odpowiedzi)

-zastosowanych metodach

-najważniejszych wynikach


[1] Jest to artykuł prezentujący niepublikowane wcześniej wyniki oryginalnych badań empirycznych, także nowatorskie ujęcie teoretyczne. Do tej kategorii zalicza się eseje naukowe, pod warunkiem, że prezentują nowe ujęcie danego zagadnienia.

[2] Jest to tekst, który nie musi zawierać wyników oryginalnych badań, a przegląd literatury z pewnego zakresy tematycznego.

[3] Preferowana tzw. struktura IMRAD.