Starzejące się ciało w społeczeństwie somatycznym

Agata Dziuban

Abstrakt

Aging body in the somatic society

The aim of this article is to discuss and critically analyze selected theories, existing within the fields of medical sociology and sociology of the body, concerning body image during the process of aging. The author first analyzed theories concerning social images of the aging body, pointing out that the emergence of a consumer society, stigmatization and stereotyping serve as salient determinants of this image. Second, the article analyzed how subjective body image is developed among older people, describing how body aging influences the process of identity construction and perception of one’s own body among people of old age. The analysis has shown that the problem of social and subjective body image among the elderly has been relatively widely explored in the domain of sociology of the body and sociology of medicine. However, existing analyses are more often than not one-sided and narrow. Therefore, it is necessary to create a multidimensional theory of body perception among older people, taking under consideration not only social determinants of body image among people of old age, but also subjective interpretations ascribed to the body.

Słowa kluczowe: starość, starzenie się, ciało, obraz ciała, społeczeństwo somatyczne
References

Atchley R. (1996), Social Forces and Ageing. An Introduction to Social Gerontology, Belmont: Wadsworth.

Bakke M. (2000), Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności, Po- znań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ballard K., Elston M., Gabe J. (2005), Beyond the Mask: Women’s Experiences of Public and Pri- vate Aging during Midlife and Their Use of Age-resisting Activities, „Health”, 9 (2), 169–187.

Baudrillard J. (1998), Ameryka, Warszawa: Sic!

Bauman Z. (1995), Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń: Wykłady Kopernikańskie w Humanistyce.

Biggs S. (1997), Choosing not to be Old? Masks, Bodies and Identity Management in Later Life, „Aging and Society”, 17, 553–570.

Binstock R., George L. (red.) (2001), Ageing and the Social Sciences, San Diego: Academic Press.

Corbin J. (2003), The Body in Health and Illness, „Qualitative Health Research”, 13, 256–267.

Coupland J. (2007), Gendered Discourses on the ‘Problem’ of Ageing: Consumerized Solutions, „Discourse and Communication”, 1, 37–61.

Cox H. (1996), Later Life: The Realities of Aging, New York: Prentice Hall.

Crossley N. (2006), Reflexive Embodiment in Contemporary Society, New York: Open University Press.

Czykwin E. (2007), Stygmat społeczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dumas A., Laberge S., Straka S. (2005), Older Women’s Relations to Bodily Appearance: the Embodiment of Social and Biological Conditions of Existence, „Aging and Society”, 25, 883–902.

Featherstone M. (1991), „The Body in Consumer Culture”, [w:] M. Featherstone, M. Hepworth, B. Turner (red.), The Body, Social Process and Cultural Theory, London: Sage Publications, s. 197–208.

Featherstone M., Hepworth M. (1991), „The Mask of Ageing and the Postmodern Life Course”, [w:] M. Featherstone, M. Hepworth, B. Turner (red.), The Body, Social Process and Cultural Theory, London: Sage Publications, s. 197–208.

Finkelstein J. (1991), The Fashioned Self, Philadelphia: Temple University Press.

Finkelstein J. (2007), Art of Self Invention: Image and Identity in Popular Visual Culture, London: I.B. Tauris & Company.

Frąckowiak T., Kapała M., Zubik A., Cieślik A. (2006), „Konstruowanie obrazu starości i jego implikacje społeczne a perspektywa danych empirycznych”, [w:] J. Kowalski, P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Łódź: Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, s. 312–318.

Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giddens A. (2002), Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Goffman E. (2005), Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A. (red.) (2006), Geriatria z elementami gerontologii ogólnej, Gdańsk: Via Medica.

Grosz E. (1994), Volatile Bodies. Toward a Corporeal Feminism, Bloomington: Indiana University Press.

Heatherton T., Kleck R., Helb M., Hull J. (2008), Społeczna psychologia piętna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jackson H., O’Neal G. (1994), Dress and Appearance Responses to Perceptions of Aging, „Clothing and Textiles Research Journal”, 12, 8–15.

Jakubowska H. (2009), Socjologia ciała, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Johnston O., Reilly J., Kremer J. (2004), Women’s Experiences of Appearance Concern and Body Control across the Lifespan: Challenging Accepted Wisdom, „Journal of Health Psychology”, 9, 397–410.

Klimczyk W. (2008), Erotyzm ponowoczesny, Kraków: Universitas.

Kluczyńska U. (2008), „Redefiniowanie męskości. Kulturowo-społeczne konteksty starzenia się mężczyzn”, [w:] J. Kowalski, P. Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, Łódź: Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Kowalski J. (red.) (2006), Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kristeva J. (1982), Powers of Horror. An Essay on Abjection, New York: Columbia University Press.

Leder D. (1990), The Absent Body, Chicago: University of Chicago Press.

Łysak A. (2005), „(Nie)obecność starszych kobiet w prasie młodzieżowej”, [w:] E. Zierkiewicz, A. Łysak (red.), Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie, Wrocław: MarMar.

Miszczak E. (2006), „Stereotypowy obraz człowieka starego w Polsce”, [w:] J. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Łódź: Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, s. 305–311.

Negrin L. (2008), Appearance and Identity: Fashioning the Body in Postmodernity, New York: Palgrave Macmillan.

Oberg P., Tornstam L. (1999), Body Images among Men and Women of Different Ages, „Aging and Society”, 19, 629–644.

Panek A., Szarota Z. (red.) (2000), Zrozumieć starość, Kraków: Oficyna Wydawnicza Text.

Paulson S. (2005), How Various ‘Cultures of Fitness’ Shape Subjective Experience of Growing Older, „Aging and Society”, 25, 229–244.

Paulson S., Willig C. (2008), Older Woman and Everyday Talk about the Ageing Body, „Journal of Health Psychology”, 13 (1), 106–120.

Schilling C. (1993), The Body and The Social Theory, London: Sage Publications.

Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (2006), Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Tobiasz-Adamczyk B. (1998), Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tobiasz-Adamczyk B. (2006), „Społeczne aspekty starzenia się i starości”, [w:] T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska (red.), Geriatria z elementami gerontologii ogólnej, Gdańsk: Via Medica.

Tobiasz-Adamczyk B., Brzyski P., Bajka J. (2004), Społeczne uwarunkowania jakości życia kobiet u progu wieku starszego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Turner B. (1992), Regulating Bodies. Essays in Medical Sociology, London: Routledge.

Turner B. (1995), Medical Power and Social Knowledge, London: Sage Publications.

Twigg J. (2007), Clothing and the Body: A Critical Review, „Aging and Society”, 27, 285–305.

Wieczorkiewicz A. (2000), Muzeum ludzkich ciał, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Williams S. (1996), The Vicissitudes of Embodiment across the Chronic Illness Trajectory, „Body and Society”, 2 (2), 23–47.

Williams S. (1998), Bodily Dys-Order: Desire, Excess and the Transgression of Corporeal Boundaries, „Body and Society”, 4 (2), 59–82.

Williams S., Bendelow G. (1998), The Lived Body, London: Routledge.

Woodward K. (1991), Aging and its Discontents: Freud and Other Fictions, Bloomington: Indiana University Press.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.