Demograficzne drogowskazy dla gerontologicznej pracy socjalnej

Krystyna Kluzowa

Abstrakt

Demographic signposts for gerontological social work

A striking aspect of the process of population aging, which is so typical of modern times, is an increase in the proportion of old people. The elderly are a heterogeneous subpopulation, differing in many characteristics, including demographic ones. The article presents the structure of the Polish senior population, i.e. the population of people over 65 years of age, in terms of their age, sex, marital status, and degree of functional disability. The senior population is marked by a numerical predominance of women, a high proportion of widows, and a growing proportion of the very old with a reduced ability to perform the basic activities of daily living. Attention is drawn to the need to take into account the demographic diversity of the population of seniors in the planning and implementation of direct and indirect practice in gerontological social work.

Słowa kluczowe: starzenie się społeczeństwa, ludzie starzy, gerontologiczna praca socjalna
References

Bień B. (2003), „Stan zdrowia i sprawność ludzi starych”, [w:] B. Synak (red.), Polska starość, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Birch A., Malim T. (2001), Psychologia rozwojowa w zarysie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Błędowski P. (2012), „Potrzeby opiekuńcze osób starszych”, [w:] M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludności w Polsce. PolSenior, Warszawa: Termedia Wydawnictwo Medyczne.

Bocheńska-Seweryn M., Kluzowa K. (2011), „Rodzinna i pozarodzinna opieka domowa nad osobami starszymi”, [w:] Z. Szarota (red.), Starość zależna – opieka i pomoc społeczna. Perspektywa gerontologii społecznej, Biblioteka Gerontologii Społecznej, t. 3, Kraków: Oficy- na Wydawnicza AFM.

Borowiak E., Kostka T. (2010), Oczekiwania na świadczenia opiekuńcze starszych mieszkańców obszaru miejskiego i wiejskiego oraz instytucji opiekuńczo-pielęgnacyjnych, „Gerontologia Polska”, 18 (4).

EUROPOP 2010, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do.

Gee E.M. (2002), Misconceptions and Misapprehensions about Population Ageing, „International Journal of Epidemiology”, 31 (4).

Greenglass E. (2004), „Różnice wynikające z ról płciowych, wsparcie społeczne i radzenie sobie ze stresem”, [w:] H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Knoll N., Schwarzer R. (2004), „Prawdziwych przyjaciół… Wsparcie społeczne, stres, choroba i śmierć”, [w:] H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krakowiak P. (2008), Strata, osierocenie i żałoba. Poradnik dla pomagających i dla osób w żałobie, Gdańsk: Via Medica.

Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Część I. Ludność (2013), Warszawa: GUS.

Muszyńska E. (2006), „Kobiety i mężczyźni wobec trudności i kryzysów”, [w:] M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Role płciowe. Socjalizacja i rozwój, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

Omyła-Rudzka M. (2012), Polacy wobec własnej starości – komunikat z badań BS/94/2012, Warszawa: CBOS.

Prognoza ludności na lata 2008–2035 (2009), Warszawa: GUS.

Rocznik demograficzny 2013 (2013), Warszawa: GUS.

Russo N.F., Green B.L. (2002), „Kobiety a zdrowie psychiczne”, [w:] B. Wojciszke (red.), Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. (2011), Warszawa: GUS.

Starowieyska-Morstinowa Z. (1982), Patrzę i wspominam, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Steuden S. (2009), „Doświadczanie żałoby przez osoby starsze”, [w:] S. Steuden, S. Tucholska (red.), Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Szarota Z. (2012), „Praca socjalna a człowiek w podeszłym wieku”, [w:] D. Błasiak, I. Piątkowska-Lipka (red.), Rola pracy socjalnej w przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego, Katowice: ROPS.

Szatur-Jaworska B. (2009), „Starzenie się ludności – zadania dla pracy socjalnej”, [w:] K. Wódz, K. Faliszek (red.), Aktywizacja – integracja – spójność społeczna, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (2006), Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Szukalski P. (2009), „Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku”, [w:] P. Szukalski (red.), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Trzebińska E. (1999), „Obecność wymiaru Męskość–Kobiecość w psychoterapii. Jak seksizm ingeruje w proces terapeutyczny?”, [w:] J. Mikulska, P. Boski (red.), Męskość–kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.