Srebrna praca socjalna – adekwatność i potencjał usługi

Marcjanna Nóżka,

Marta Smagacz-Poziemska

Abstrakt

Silver social work – its relevance and potential

This paper focuses on the ageing issues and on the demands for the development of the specialist programs and services as the answer for the elder’s, their families’ and their communities’ needs. The article indicates the possibilities for using social work in the realization of the senior social policy in Poland and the demands for the social work in the context of ageing as well. In such social context the authors explore the questions: how the meanings, aims and methods of social work – defined as the specific set of practices – could and how they should be changed. The term of the silver social work is seen as relevant to the issues such as protection of elder people’s rights and dignity, their independence and their right to control and manage their everyday life. It also relates to the lobbying for elder people’s interests, improving neighbourhoods’ spaces and making them more friendly for inhabitants of all generations.

Słowa kluczowe: polityka społeczna, seniorzy, praca socjalna, pomoc w miejscu zamieszkania
References

Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P. (2012), Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, http:// senior.hostlab.com.pl/source/raport_osoby%20starsze.pdf (dostęp: 20.12.2013).

CBOS (2009), Polacy wobec ludzi starszych, BS/157/2009, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_157_09.PDF (dostęp: 20.12.2013).

Czekanowski P. (2012), Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce. Perspektywa socjologii starości, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Garniss G. (2012), „Independent Senior Housing in Poland? Leading Issues in the Market”, [w:] J. Perek-Białas, A. Hoff (red.), Developing the “Sociology of Ageing”, Kraków: Jagiellonian University Press.

Global Age-friendly Cities: A Guide (2007), World Health Organization.

Hill D.R. (2010), Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia, Warszawa: Laurum.

Mann H.J. (1995), „Aging and Social Work”, [w:] The Social Services an Introduction, 4th ed., H. Wayne Johnson and contributors, Illinois: F.E. Peacock Publishers, Inc.

Nawrocka J. (2013), Społeczne doświadczenie starości. Stereotypy, postawy, wybory, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Niezabitowski M. (2012), „Elderly People in Residential Environment”, [w:] J. Perek-Białas, A. Hoff (red.), Developing the “Sociology of Ageing”, Kraków: Jagiellonian University Press.

Perek-Białas J., Mysińska E. (2013), Indeks aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym. Ekspertyza dla Departamentu Polityki Senioralnej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, http://senior.hostlab.com.pl/source/Ekspertyza%20regionalny %20indeks%20aktywnego%20starzenia_27.XI.2013.pdf (dostęp: 9.12.2013).

Pędich W. (2000), „System opieki zdrowotnej nad osobami starymi w Polsce”, [w:] Seniorzy w polskim społeczeństwie, Konferencje i Seminaria 4 (32), Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.

Sobiesiak P., Zalewska J. (2011), „Między wstydem a towarzyskością. Modele uczestnictwa społecznego osób starszych”, [w:] M. Racław (red.), Publiczna troska, prywatna opieka.

Społeczności lokalne wobec osób starszych, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.

Stenner P., McFarquhar T., Bowling A. (2011), Older People and ‘Active Ageing’: Subjective Aspects of Ageing Actively, „Journal of Health Psychology”, 16 (3).

Walker A. (2002), A Strategy for Active Ageing, „International Social Security Review”, 55 (1), 121–139.

Zaidi A. i in. (2013), Age Friendly Goods and Services – An Opportunity for Social and Economic Development, European Commission, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=22 (dostęp: 15.12.2013).

Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-programow-i-inne/zalozenia-dlugofalowej-polityki-senioralnej-w-polsce-na-lata-2014-2020/ (dostęp: 15.12 2013).

Zych A.A. (2007), Leksykon gerontologii, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.