Aktywne starzenie się w Krakowie – postulat czy rzeczywistość? Osoby starsze jako beneficjenci działań podejmowanych w przestrzeni miasta Krakowa

Anna Pawlina

Abstrakt

Active ageing in Krakow – postulate or reality? Older citizens as beneficiaries of actions in the city of Krakow

Presented article addresses the issue of adequacy of actions taken in the urban space of Krakow in relation to the specific needs of elderly citizens. Krakow is considered as heterogeneous space in terms of perceiving and responding to the needs of this group of inhabitants. The analysis is organized by the spheres of cultural, educational, sports, and recreational activities that are offered by commercial and non-profit institutions. The point of reference is the theory of productive ageing (Bass, Caro 2001) and age friendly city (World Health Organization, 2007).

Słowa kluczowe: produktywne starzenie się, dzielnice Krakowa, oferta skierowana do osób starszych, miasto przyjazne starzeniu się, osoby starsze
References

Bank Danych Lokalnych (BDL) (2010), http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (dostęp: 3.12.2013).

Bass S., Caro F. (2001), „Productive Ageing: A Conceptual Framework”, [w:] N.M. Howell i in. (red.), Productive Ageing: A Conceptual Framework, Baltimore: John Hopkins Press, s. 37–80.

Blau P.M. (1964), Exchange and Power in Social Life, New York: Wiley.

Cavan R.S. (1962), „Self and Role in Adjustment during Old Age”, [w:] A. Rose (red.), Human Behavior and Social Processes, Boston: Houghton Mifflin.

Cavan R.S., Burgess E.W., Havighurst R.J., Goldhamer H. (1949), Personal Adjustment in Old Age, Chicago: Science Research Associates.

Clausen J. (1972), „The Life Course of Individuals”, [w:] M. Riley, M. Johnson, A. Foner (red.), Aging and Society, t. 3: A Sociology of Age Stratification, New York: Russell Sage Foundation, s. 457–514.

Cowgill D.O. (1974), „Aging and Modernization: A Revision of the Theory”, [w:] J.F. Gubrium (red.), Late life, Springfield: Charles C Thomas, s. 123–146.

Cowgill D.O., Holmes L.D. (1972), Aging and Modernization, New York: Appleton-Century-Crofts.

Cumming E., Henry W.E. (1961), Growing Old: The Process of Disengagement, New York: Basic Books.

Ćwiklicki M. (red.) (2013), Analiza systemu kontraktowania usług społecznych dla osób starszych w Gminie Miejskiej Kraków. Synteza wyników badań, Kraków: Wydawnictwo Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.

Dowd J.J. (1975), Aging as Exchange: A Preface to Theory, „Journal of Gerontology”, 30, 584–594.

Garfinkel H. (1967), Studies in Ethnomethodology, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Halicki J. (2006), Społeczne teorie starzenia się, [w:] M. Halicka, J. Halicki (red.), Zostawić ślad na ziemi, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Havighurst R.J., Albrecht R. (1953), Older People, New York: Longmans, Green.

Hochschild A. (1975), Disengagement Theory: A Critique and Proposal, „American Sociological Review”, 40, 553–569.

Homans G.C. (1961), Social Behavior: Its Elementary Forms, New York: Harcourt Brace Jovanovich.

KrakStat, http://msip2.um.krakow.pl/statkrak/view/show/start.asp?tab=n_info&id=1 (do- stęp: 3.12.2013).

Kuypers J.A., Bengtson V.L. (1973), Social Breakdown and Competence: A Model of Normal Aging, „Human Development”, 16, 181–201.

Liwiński J. (2008), Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym: raport z badań, Warszawa: Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2005), Strategia polityki społecznej na lata 2007–2013, http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/nowe/strategiaps.pdf (dostęp: 19.12.2013).

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2008), Strategia wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2009–2015, http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/pozytek/SWRSO%202009-2015.pdf (dostęp: 19.12.2013).

Mucha J., Krzyżowski Ł. (2010), Aging in Poland at the Dawn of the 21st Century, „Polish Sociological Review”, 170 (2), 247–260.

Neugarten B.L., Hagestad G.O. (1976), „Age and the Life Course”, [w:] R. Binstock, E. Shanas (red.), Handbook of Aging and the Social Sciences, New York: Van Nostrand Reinhold, s. 35–55.

Palska H. (2004), „Starość i kultura młodości. Jeszcze raz o problemie starzenia się społeczeństwa w Polsce”, [w:] H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (red.), Niepokoje polskie, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, s. 361–379.

Pazderski F., Sobiesiak-Penszko P. (2012), Wolontariat osób dojrzałych w Polsce, http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/PO%20FIO/Wolontariat_osob_dojrzalych-ekspertyzawww.pdf (dostęp: 10.01.2014).

Perspektywa uczenia się przez całe życie (2013), http://brjk.amu.edu.pl/_data/assets/pdf_file/0003/189750/LLL_2013.pdf (dostęp: 29.12.2013).

Riley M.W. (1971), Social Gerontology and the Age Stratification of Society, „The Gerontologist”, 11, 79–87.

Riley M.W. (1987), On the Significance of Age in Sociology, „American Sociological Review”, 52, 1–14.

Riley M.W., Johnson M., Foner A. (1972), Aging and Society, t. 3: A Sociology of Age Stratification, New York: Russell Sage Foundation.

Rose A.M. (1965), „The Subculture of Aging: A Framework for Research in Social Gerontology”, [w:] M.A. Rose, A.W. Peterson (red.), Older People and Their Social World, Philadelphia: F.A. Davis, s. 3–16.

Schutz A. (1970), On Phenomenology and Social Relations, Chicago: University of Chicago.

Synak B. (1999), „Ludzie starzy”, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2, Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 144–149.

Szukalski P. (2006), Zagrożenie czy wyzwanie – proces starzenia się ludności, „Polityka społeczna”, 9, 6–10.

Tryfan B. (1993), Wiejska starość w Europie, Warszawa: PAN.

World Health Organization (2002), Active Aging: A Policy Framework. Geneva: World Health Organization, http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/who_nmh_nph_02.8.pdf (dostęp: 3.12.2013).

World Health Organization (2007), Global Age-friendly Cities a Guide. Geneva: World Health Organization, http://site.ebrary.com/id/10214515 (dostęp: 3.12.2013).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.