Polisa na lepszą starość. Edukacja w późnej dorosłości jako metoda przeciwdziałania marginalizacji osób starszych na przykładzie działania Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Ewa Piłat

Abstrakt

Policy for better old age. Education in late adulthood as a method to counteract marginalisation of the elderly on the example of Jagiellonian University of the Third Age

Life experience of elderly generations seems to be insuffi cient to live in the contemporary world. In order not to be marginalised, elderly people must gain new skills. Reality cannot be changed. Progress cannot be stopped. It is the elderly generation that must keep pace. In this pursuit education can help. The University of the Third Age is a natural and obvious place to get education in late adulthood.

Słowa kluczowe: edukacja, seniorzy, wykluczenie, Uniwersytety Trzeciego Wieku
References

Borczyk W., Wnuk W. (2013), „Edukacja w starości i do starości”, [w:] Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Biuro Rzecznika Praw Obywatel- skich, Warszawa.

Biuletyn Statystyczny Miasta Krakowa III kwartał 2013 roku (2013), Urząd Statystyczny w Krakowie.

Czerniawska O. (2009), „Uniwersytety Trzeciego Wieku, 30 lat działania. Przemiany, dylematy i oczekiwania w epoce ponowoczesnej”, [w:] A. Stopińska-Pająk (red.), Edukacja w starości – tradycja i współczesność, Chowanna, t. 2 (33), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Dzięgielewska M. (2009), „Edukacja jako sposób przygotowania do starości”, [w:] A. Stopińska-Pająk (red.), Edukacja w starości – tradycja i współczesność, Chowanna, t. 2 (33), Kato- wice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Gołdys A., Krzyżanowska Ł., Stec M., Ostrowski M. (red.) (2012), III Zoom na UTW. Raport z badania, Warszawa.

Halicki J. (2009), „Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów”, [w:] A. Stopińska-Pająk (red.), Edukacja w starości – tradycja i współczesność, Chowanna, t. 2 (33), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Hrapkiewicz H. (2009), „Uniwersytety trzeciego wieku jako jedna z form kształcenia osób starszych”, [w:] A. Stopińska-Pająk (red.), Edukacja w starości – tradycja i współczesność, Chowanna, t. 2 (33), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Krygier A. (2013), „Założyciel pionierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Profesor Pierre Vellas”, [w:] Uniwersytety Trzeciego Wieku. Ogólnopolski Biuletyn UTW, Nowy Sącz.

Kuchcińska M. (2009), „Edukacja przeciw marginalizacji seniorów”, [w:] A. Stopińska-Pająk (red.), Edukacja w starości – tradycja i współczesność, Chowanna, t. 2 (33), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Les personnes âgées et l’education des adultes (1998), http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/Fra_8a.pdf (dostęp: 28.01.2014).

Ludność w województwie małopolskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (2013), GUS: Kraków.

Piłat E. (2013), „Jagielloński UTW – Szkoła wyższa w miniaturze”, [w:] Uniwersytety Trzeciego Wieku. Ogólnopolski Biuletyn UTW, Nowy Sącz.

Rządowy program na rzecz aktywności osób starszych na lata 2012–2013, http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/ (dostęp: 28.01.2014).

Szarota Z. (2009), „Seniorzy w przestrzeni kulturalno-edukacyjnej społeczeństwa wiedzy”, [w:] A. Stopińska-Pająk (red.), Edukacja w starości – tradycja i współczesność, Chowanna, t. 2 (33), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Szczerbińska K., Wilczek-Rużyczka E. (red.) (2010), Jak promować zdrowy styl życia i zmieniać zdrowotne zachowania osób starszych, Kraków: Wydawnictwo Zdrowie i Zarządzanie.

Szukalski P. (red.) (2009), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.

Świergiel E. (2013), Edukacja przez całe życie na uczelniach wyższych – dobre praktyki. Raport, Szczecin: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu.

Woźniak Z. (2006), „Dziesięć zasad dobrego starzenia się”, [w:] Zostawić ślad na ziemi, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.