Seniorzy na granicy wykluczenia społecznego – metody zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu

Lidia Maria Jedlińska

Abstrakt

Seniors on the border of social exclusion – methods of digital exclusion prevention

The ongoing demographic change in the near future will determine the shape of social policy not only Polish but also the Member States of the European Union, whose greatest asset is the knowledge, skills, entrepreneurship, creativity and talents of the residents. Cultural institutions, mainly the library trying to keep up with these changes, they must extend their statutory activities and expand the educational offer directed to the local community, especially senior citizens by offering them customized access to knowledge and information. The article presents a general analysis of the situation and describes innovative integrated activities realized by the Regional Public Library in Krakow in cooperation with the Polish-German Association in Krakow since 2007 as part of the programme “School of the @ctive Senior – S@S”.

Słowa kluczowe: seniorzy, biblioteka, demografi a, uczenie się, polityka senioralna
References

Büchel J., Międzynarodowe seminarium eksperckie „Public libraries as centres forcivic education in Europe: recommendations for new practices and perspectives in the Polish libraries”, http://www.isp.org.pl/projekty,seminarium-eksperckie-quotpublic-libraries-as-centres--for-civic-education-in-europequot,620. html (dostęp: 30.12.2013).

Commission of the European Communities (2000), A Memorandum on Lifelong Learning, SEC(2000) 1832, 30.10.2000, Brussels, http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Memoran-dumEng.pdf (dostęp: 15.05.2010).

E-inclusion EU 09.2001 (raport unijny) (2004), „eInclusion@EU: Strengthening eInclusion and eAccessibility across Europe”, project nr IST-502553, http://www.empirica.com/the-men/einclusion/documents/eInclusion_Analytic-framework.pdf (dostęp: 20.11.2011).

Findeisen D. (2008), The Importance of Education for the Effective Participation of Senior Citizens in Community Affairs-Changing Attitudes and Approaches towards Older People in Europe, niepublikowany wykład wygłoszony podczas konferencji w Weronie.

Jedlińska L. (2010), Biblioteki publiczne szansą na integrację społeczną, konferencja Forum III Wieku, Nowy Sącz–Krynica.

Jedlińska L. (2013), „Biblioteki publiczne centrami «uczenia się przez całe życie» na przykładzie programu Szkoła @ktywnego Seniora”, [w:] S. Skórka (red.), Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej – funkcje i wyzwania w XXI wieku, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (materiały pokonferencyjne).

Jedlińska L., Wiśniewska A. (2010), E-integracja: nowatorskie rozwiązania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w stymulowaniu aktywności osób starszych, „Poradnik Bibliotekarza”, 7.

Małopolska Region in Our Memories and Photographs (2011), praca zbiorowa, Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce.

„Między alienacją a adaptacją, Polacy w wieku 50+ wobec internetu” (2009), [w:] D. Batorski (red.), Diagnoza Społeczna 2009. Raport, http://dojrzaloscwsieci.pl/tl_files/pliki/Raport_Otwarcia.pdf (dostęp: 15.11.2013).

Naegele G. (1999), Active Strategies for an Ageing Workforce, Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

Program „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej RP, Warszawa (Program „Solidarność pokoleń” został przyjęty uchwałą Rady Ministrów Nr 239 z 24 grudnia 2013 r. i opublikowany w Monitorze Polskim 4 lutego 2014 r., poz. 115).

RAZEM lepiej (2013), praca zbiorowa, Kraków, http://issuu.com/jedlinska/docs/szko aktywnego_seniora razem_le (dostęp: 15.11.2013).

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej RP, Warszawa, http://senior.gov.pl/assets/uploads/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204.pdf (dostęp: 29.08.2013).

Skuteczna partycypacja. Poradnik dla seniorów-wolontariuszy aktywnie reprezentujących sweśrodowisko w życiu publicznym (SEVIR – Senior Volunteers in Interest Representations) (2008), http://www.login-edu.de/sevir/handbooks/cd_skuteczna_partycypacja_polish.pdf (dostęp: 14.12.2009).

Skuteczna partycypacja: Poradnik dla seniorów-wolontariuszy aktywnie reprezentujących swe środowisko w życiu publicznym (2009), praca zbiorowa, http://issuu.com/jedlinska/docs/sevir_skuteczna_partycypacja_polish (dostęp: 12.12.2009).

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/spoleczenstwo_informacyjne/dokumenty/Strategia_Rozwoju_Spoleczenstwa_Informacyjnego_w_Polsce.pdf (dostęp: 10.02.2009).

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 do 2015 (2006), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, http://www.malopolskie.pl/Pliki/2006/Strategia-e-administarcja.pdf (dostęp: 12.12.2013).

Szeliński P. (2006), Społeczeństwo informacyjne – o czym biblioteka XXI wieku powinna wiedzieć (prezentacja), Politechnika Łódzka, Centrum Komputerowe, Zakład Akademickiej Sieci Bibliotecznej, Łódź.

Umiejętności niezbędne do partycypacji: Poradnik do kształcenia szkolących seniorów do ak- tywności obywatelskiej (2009), praca zbiorowa, http://issuu.com/jedlinska/docs/sevir_ umiejetnosci_niezbedne_do_par (dostęp: 12.12.2009).

Walker A. (1999), Managing an Ageing Workforce: A Guide to Good Practice, Dublin: Europe- an Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

Województwo małopolskie 2008 (2008), Raport, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.

World Internet Project 5th edition (2013), Raport, http://worldinternetproject.com/_files/_//307_2013worldinternetreport.pdf (dostęp: 5.01.2014).

Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 (2013), Projekt, Departament Polityki Senioralnej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-programow-i-inne/zalozenia-dlugofalowej-polityki-senioralnej-w-polsce-na-lata-2014-2020/ (dostęp: 28.12.2013).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.