Opieka, pomoc i aktywizacja: Caritas Archidiecezji Krakowskiej wobec potrzeb osób starszych i chorych

Agnieszka Homan,

Bernadetta Łacheta

Abstrakt

Help, care and stimulation: Caritas of the Archdiocese of Krakow for the elderly and sick

The article presents the work of the Caritas of the Archdiocese of Krakow, a catholic charity as well as non-profit organization, for the elderly, chronically ill and disabled. Wide range of these people needs has made help for them the most developed area of activity of Caritas in Krakow which is still seeking new solutions to acknowledged problems. The article describes centers of permanent, temporary and daily care as well as institutions for chronically ill patients, such as care centers and rehabilitation equipment rentals run by Caritas. It also outlines preventive programmes aimed at improving health condition in the elderly. Another issue is voluntary work in parishes for elderly and sick citizens, worth mentioning because of its profile and the fact that for majority of volunteers, who are in advanced age, such activity helps to find their place and function well in society.

Słowa kluczowe: Caritas Archidiecezji Krakowskiej, starsi, chorzy, niepełnosprawni, pomoc, rehabilitacja, aktywizacja
References

Ankieta przed wizytą „Ad limina apostolorum”. XVII. Miłość bliźniego. Postęp cywilizacyjny i chrześcijański. 2004 r. Opracowanie: A. Homan, materiał niepublikowany, archiwum Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Bień B. (2002), „Stan zdrowia i sprawność ludzi starszych”, [w:] B. Synak (red.), Polska starość, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Bocheńska-Seweryn M., Kluzowa K. (2001), Motywy i formy pracy członków parafialnych zespołów charytatywnych, „Roczniki Naukowe Caritas”, Warszawa: Wydawnictwo Pro Caritate.

Chopra D. (2000), Życie bez starości, Warszawa: Książka i Wiedza.

Cichocka M. (1995), „Psychologiczne determinanty pomocy psychologicznej dla człowieka starego”, [w:] B. Waligóra (red.), Elementy psychologii klinicznej, t. 4, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Dyczewski L. (1976), Więź pokoleń w rodzinie, Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych.

Florkowska M. (2010), Hanna Chrzanowska we wspomnieniach, listach, anegdotach, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM.

Gaj M. (2004), Opieka nad chorymi w domu na przykładzie pielęgniarstwa parafialnego w Krakowie, praca licencjacka wykonana w Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa CMUJ pod kierunkiem dr nauk hum. K. Zahradniczek, Kraków (materiały własne).

Jezierski J. (2000), Wskazania duszpasterskie dla parafialnych zespołów Caritas, Olsztyn, http:// parafiakamion.cba.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=20:caritas-wskazania-duszpasterskie&catid=4:zespoy-parafialne&Itemid=17 (dostęp: 10.10.2013).

Komisja Charytatywna Episkopatu Polski (1986), Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o pracy charytatywnej w parafiach, Warszawa.

Małopolski Program Ochrony Zdrowia 2006–2013, załącznik nr 1 do uchwały nr LI/651/06 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2006 roku.

Matoga H. (2007), 50 lat Pielęgniarstwa Parafialnego, „Ad Vocem”, 78.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015, Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 roku.

Orzechowska G. (2000), „Miejsce i rola człowieka starszego w środowisku zamieszkania”, [w:] B. Synak (red.), Ludzie starzy w warunkach transformacji ustrojowej, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28.07.2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy, Dz.U. 153 z dnia 12 sierpnia 2005 roku, poz. 1276.

Ustawa z dn. 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, Dz.U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zmianami.

Wiśniewska-Roszkowska K. (1982), Gerontologia dla pracowników socjalnych, Warszawa: Wydawnictwo PZWL.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.